Samsung DVD-511 user manual download (Page 2 of 17)

Languages: Polish
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 17
OSTRZEßENIE
Bateria u°yta w produkcie zawiera substancje chemiczne szkodliwe
dla ±rodowiska.
Nie wyrzucaj zu°ytej baterii razem ze wszystkimi odpadkami.
Zaleca si« pozostawienie wymiany baterii technikowi.
2
Ostrze°enia
ABY ZMNIEJSZY² RYZYKO PORAßENIA PR³DEM, NIE USUWAJ
POKRYWY (LUB TYLNEGO PANELU).
WEWN³TRZ NIE MA CZ¢´CI, KTµRE MOG³ BY² NAPRAWIANE
PRZEZ UßYTKOWNIKA. POZOSTAW NAPRAWY WYKFALI-
FIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.
Ten symbol oznacza wyst«powanie
wysokiego napi«cia wewn¶trz
produktu i ryzyko pora°enia pr¶dem
lub uszkodzenia cia‚a.
Ten symbol wskazuje na
istotne instrukcje dotycz¶ce
produktu.
UWAGA
OSTRZEßENIE: ODTWARZACZE DVD WYKORZYSTUJ³ NIEWIDZIALNE
PROMIENIOWANIE LASEROWE, KTµRE POWODUJE
RYZYKO NA´WIETLENIA, JEßELI ZOSTANIE BEZPO´REDNIO
SKIEROWANE. UPEWNIJ SI¢, ßE ODTWARZACZ JEST
UßYWANY ZGODNIE Z INSTRUKCJ³.
OSTRZEßENIE
Aby unikn¶· pora°enia elektrycznego, wsu˜ ca‚kowicie szeroki bolec wtyczki
w szeroki otw¸r gniazda.
Aby ochroni· przed interferencj¶ elektromagnetyczn¶ urz¶dzenia elektryczne
jak telewizor czy radio, u°ywaj przewod¸w i adapter¸w z os‚on¶.
OSTRZEßENIE
Chro˜ urz¶dzenie przed wilgoci¶ i gor¶cem. Od‚¶czaj przew¸d od gniazda zasilania
w przypadku zak‚¸ce˜. W szczeg¸lno±ci upewnij si«, °e silnik obracaj¶cy p‚yt« nie jest
zabezpieczony przed u°yciem. Je°eli system ‚adowania p‚yty jest blokowany, mo°e doj±·
do uszkodzenia mechanizmu. P‚yt« DVD instaluj w poziomie, z dala od ¹r¸de‚ ciep‚a (ognia)
czy wyposa°enia emituj¶cego silne pola magnetyczne lub elektryczne.
¥
Nie stawiaj na urz¶dzeniu °adnych ci«°kich przedmiot¸w.
¥
Nie ustawiaj na urz¶dzeniu zar¸wno wielu, jak i du°ych przedmiot¸w.
PRODUKT
LASEROWY KLASY 1
CLASS 1
LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1
LASER APPARAT
Ryzyko pora°enia
elektrycznego
Nie otwiera·.
3
Ostrze°enia
OSTRZEßENIE
PRODUKT WYKORZYSTUJE DZIAüANIE LASERA.
UZYWANIE KONTROLEK, USTAWIE`, WYKONYWANIE
PROCEDUR INNYCH OD PRZEDSTAWIONYCH W
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOßE SPOWODOWA²
RYZYKO WYST³PIENIA EKSPOZYCJI NA
PROMIENIOWANIE. NIE OTWIERAJ SAMODZIELNIE I
NIE NAPRWIAJ URZ³DZENIA. USLUGI SERWISOWE
POZOSTAW WYKFALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.
Uwaga:
¥
Niniejsze urz¶dzenie mo°e by· u°ywane tylko przy zasilaniu z sieci o napi«ciu 110-240 V,
50/60Hz. Nie mo°e pracowa· w innych warunkach.
¥
Odtwarzacz DVD jest zaprojektowany i wyprodukowany aby wsp¸‚pracowa· z regionalnym
systemem informacyjnym. Je°eli numer strefy na p‚ycie DVD nie odpowiada numerowi
strefy odtwarzacza, p‚yta nie zostanie odtworzona.
¥
Niniejsze urz¶dzenie jest zabezpieczone prawami autorskimi dotycz¶cymi technologii
i patent¸w, chronionymi i b«d¶cymi w‚asno±ci¶ Macrovision Corporation i innych
w‚a±cicieli. U°ywanie technologii zabezpieczonej prawami autorskimi musi by·
autoryzowane przez Macrovision Corporation i jest przeznaczone do u°ytku domowego;
w przeciwnym wypadku konieczne jest posiadanie odpowiednich
zezwole˜. Wykorzystanie inne ni° przewidziane prawami autorskimi jest zabronione.
UWAGA
Aby zredukowa·
ryzyko zapalenia, lub
pora°enia pr¶dem, nie
wystawiaj odtwarzacza
na dzia‚anie deszczu
czy wilgoci.
¥
Przed pod‚¶czeniem innych urz¶dze˜ do odtwarzacza, pami«taj o ich wy‚¶czeniu.
¥
Nie przesuwaj odtwarzacza podczas odtwarzania p‚yty, mo°e to spowodowa· zadrapanie
lub p«kni«cie p‚yty i uszkodzenie wewn«trznych cz«±ci odtwarzacza.
¥
Nie stawiaj wazon¸w z kwiatami, czy niewielkich przedmiot¸w metalowych na odtwarza-
czu.
¥
Nie wk‚adaj r¶k do kieszeni odtwarzacza.
¥
Nie wk‚adaj do kieszeni odtwarzacza niczego innego ni° p‚yta.
¥
Zewn«trzna interferencja jak b‚yskawice czy pole elektrostatyczne mog¶ wp‚ywa·
na normalne dzia‚anie urz¶dzenia. Je°eli to si« zdarzy, wy‚¶cz i ponownie w‚¶cz odtwarza-
cz przyciskiem POWER, lub roz‚¶cz i po‚¶cz ponownie przew¸d zasilania
z gniazdem. Odtwarzacz b«dzie normalnie dzia‚a‚.
¥
Upewnij si«, °e p‚yta po u°yciu zosta‚a wyj«ta z odtwarzacza.
¥
Od‚¶cz zasilanie, je°eli nie b«dziesz u°ywa‚ odtwarzacza przez d‚u°szy czas.
¥
Czy±· p‚yt« za pomoc¶ mi«kkiej ±ciereczki, prostymi ruchami od ±rodka na zewn¶trz p‚yty.
Post«puj ostro°nie aby nie uszkodzi· p‚yty; dane zapisane na p‚ycie s¶ podatne na
uszkodzenia.
¥
Nie wystawiaj p‚yt na dzia‚anie promieni s‚onecznych.
¥
Przechowuj p‚yty w ch‚odnych i wentylowanych pomieszczeniach.
¥
Przechowuj p‚yty ustawione pionowo.
¥
Zadbaj, aby opakowania na p‚yty by‚y zawsze czyste.
Ze wzgl«d¸w bezpiecze˜stwa, upewnij si« °e przew¸d zasilania zosta‚ od‚¶czony od
gniazda.
¥
Nie stosuj do mycia benzenu, rozcie˜czalnik¸w, czy innych ±rodk¸w czyszcz¶cych.
¥
Wycieraj powierzchnie sucha, mi«kk¶ ±ciereczk¶.
Ostrze°enia przechowywania
Przechowywanie p‚yt
Konserwacja obudowy
511-Poland(00441T)
3/12/1 11:16 AM
Page 2
Sample
This manual is suitable for devices