Samsung DVD-511 user manual download (Page 16 of 17)

Languages: Polish
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 17
DOLBY DIGITAL OUT /
MPEG-2 DIGITAL OUT
PCM : konwersja do PCM (2-kana‚owego)
28 kHz/16Bit audio. Wybierz PCM podczas
u°ywania analogowych wyj±· audio.
BITSTREAM: konwersja do Dolby Digital BIT-
STREAM - 5.1 kana‚owy (w przypadku
MPEG-2, 7.1 kana‚owy). Wybierz BIT-
STREAM podczas u°ywania cyfrowych wyj±·
audio.
UWAGA: Upewnij si«, °e wybra‚e± w‚a±ciwe
wyj±cie cyfrowe audio albo nie b«dzie s‚ycha·
d¹wi«ku.
DTS
ON : wyj±cia DTS BITSTREAM poprzez
wyj±cia cyfrowe. Wybierz DTS podczas
pod‚¶czania do dekodera DTS
OFF : Nie wyprowadza cyfrowego sygna‚u
d¹wi«ku.
DYNAMIC COMPRESSION
ON : Aby wybra· kompresj« dynamiczn¶
OFF : Aby wybra· standardow¶ rozpi«to±·.
2X SCAN AUDIO
ON : W‚¶cza 2X audio
OFF : Wy‚¶cza 2X audio
Je°eli wybierzesz 2X SCAN AUDIO
w SETUP MENU, nie b«dzie s‚ycha·
d¹wi«ku podczas odtwarzania p‚yt LPCM,
DTS lub MPEG-2.
1
1
Naci±nij przycisk bez odtwarzania p‚yty.
2
2
U°yj przycisku UP/DOWN aby wybra·
AUDIO OPTIONS. W¸wczas naci±nij przy-
cisk ENTER.
3
3
U°yj przycisku UP/DOWN aby wybra·
°¶dan¶ pozycj«. Nast«pnie naci±nij przycisk
LEFT/RIGHT.
31
UWAGA
Ustawianie opcji wy³wietle˜
¥
Jak wy‚´czyµ SETUP
MENU lub powr²ciµ do
menu ekranowego pod-
czas ustawiania;
Naci±nij przycisk
RETURN.
RETURN
AUDIO OPTIONS
1
Dolby Digital Out
PCM
2 MPEG-2 Digital Out
PCM
3 DTS
Off
4 Dynamic Compression
On
5 2X Scan Audio
Off
1
2
1
2
1
2
1
2
30
Ustawianie opcji Audio
ZMIANA USTAWIE`
MENU
POCZ±TKOWEGO
¥
Poszczeg¸lne funkcje audio niniejszego produktu wyprodukowano na licencji Desper
Products, Inc.Spatializer
®
i k¸‚ko-w-kwadracie s¶ znakami firmowymi Desper Products, Inc.
¥
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. »Dolbyº i podw¸jne D s¶ znakami firmowymi
Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrze°one. '1992-1997 Dolby Laboratories Inc.
¥
»DTSº i »DTS Digital Outº s¶ znakami firmowymi Digital Theater Systems, Inc.
1
Naci±nij przycisk SETUP bez odtwarzania
p‚yty.
2
2
Naciskaj¶c przycisk
UP/DOWN wybierz
opcje wy±wietlania (DISPLAY OPTIONS).
W¸wczas naci±nij przycisk ENTER.
3
3
U°ywaj¶c przycisku UP/DOWN wybierz
°¶dan¶ pozycj«. W¸wczas naci±nij przycisk
LEFT/RIGHT.
TV ASPECT
(format telewizora)
4:3 LETTER BOX : wybierz, je°eli chcesz ogl¶da·
pe‚ny format 16:9 oferowany przez DVD, nawet je°eli
masz telewizor o formacie 4:3. Czarne pasy pojawi¶
si« wtedy na g¸rze i dole ekranu.
4:3 PAN-SCAN : Wybierz ten konwencjonalny format
ekranu, je°eli chcesz ogl¶da· centraln¶ cz«±· obrazu
16:9. (Zewn«trzne fragmenty obrazu po prawej i lewej
stronie zostan¶ obci«te).
16:9 WIDE : Mo°esz ogl¶da· pe‚ny format 16:9 na sze-
rokoekranowym telewizorze.
TRYB STILL
FIELD : Wybierz te funkcj«, je°eli obraz drga w trybie
AUTO.
FRAME : Wybierz te funkcj«, je°eli chcesz lepiej
widzie· litery napis¸w w trybie AUTO.
AUTO : Je°eli wybierzesz tryb AUTO, tryby
FIELD/FRAME zostan¶ automatycznie
zmienione.
SCREEN MESSAGES
U°yj tej funkcji, do w‚¶czania i wy‚¶czania wy±wietla-
nia informacji na ekranie.
FRONT DISPLAY
Wyreguluj jasno±· wy±wietlacza na przednim panelu
odtwarzacza.
BRIGHT : Rozja±nia wy±wietlacz.
DIM : ´ciemnia wy±wietlacza.
AUTO DIM : Automatycznie ±ciemnia wy±wietlacz
podczas odtwarzania DVD.
BLACK LEVEL
Reguluje jasno±· ekranu telewizora.
QUASI-PAL
W zale°no±ci do p‚yty, mo°esz odtwarza· nagrane
w NTSC p‚yty DVD w trybie QUASI-PAL.
SCART OUT
RGB : Wysy‚a sygna‚ RGB z wyj±cia AV JACK
(SCART Terminal).
VIDEO : Wysy‚a sygna‚ COMPOSITE VIDEO
z wyj±cia AV JACK (SCART Terminal).
S-VIDEO : Wysy‚a sygna‚ S-VIDEO z wyj±cia AV
JACK (SCART Terminal).
ENTER
RETURN
DISPLAY OPTIONS
1
2
3
1
2
3
1
2
3
¥
Jak wy‚´czyµ SETUP
MENU lub powr²ciµ do
menu ekranowego
podczas ustawiania;
Naci±nij przycisk
RETURN.
1
2
3
1 TV Aspect
4:3 L-Box
2 Still Mode
Auto
3 Screen Messages
On
4 Front Display
Auto
5 Black Level
Off
6
Quasi-PAL
Off
7
SCART Output
RGB
UWAGA
511-Poland(00441T)
3/12/1 11:17 AM
Page 30
Sample
This manual is suitable for devices