Samsung DVD-511 user manual download (Page 15 of 17)

Languages: Polish
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 17
29
Ustawianie funkcji poziomu dost«pu
U°ywanie j«zyka ¶cie°ki d³wi«kowej
U°ywanie j«zyka podtytu‚²w
1
Naci±nij przycisk SETUP, bez odtwarza-
nia p‚yty.
2
Naciskaj¶c przycisk UP/DOWN wybierz
ustawienia j«zyka ±cie°ki d¹wi«kowej
(AUDIO).
3
Naci±nij przycisk ENTER.
4
Przyciskiem UP/DOWN wybierz ’ENG-
LISH’.
- Wybierz »ORIGINALº, je°eli chcesz ogl¶da· film
w oryginalnej wersji j«zykowej.
- Wybierz »OTHERSº je°eli °¶danego j«zyka nie ma na
li±cie.
5
Naci±nij przycisk ENTER.
- Wybrany jest j«zyk angielski, a na ekranie ponownie
pojawia si« menu pocz¶tkowe.
1
1
Naci±nij przycisk SETUP, bez odtwarza-
nia p‚yty.
2
2
Naciskaj¶c przycisk UP/DOWN wybierz
ustawienia j«zyka podtytu‚¸w (SUBTI-
TLE).
3
3
Naci±nij przycisk ENTER.
4
4
Przyciskiem UP/DOWN wybierz ’ENG-
LISH’.
- Wybierz »AUTOMATICº, je°eli chcesz aby j«zyk
podtytu‚¸w by‚ taki sam jak j«zyk ±cie°ki d¹wi«kowej.
- Wybierz »OTHERSº je°eli °¶danego j«zyka nie ma na
li±cie.
Niekt¸re p‚yty nie zawieraj¶ j«zyka, kt¸ry wybra‚e± na
pocz¶tku; w takim przypadku film b«dzie odtwarzany w
oryginalnej wersji j«zykowej.
5
5
Naci±nij przycisk ENTER.
- Wybrany jest j«zyk angielski, a na ekranie ponownie
pojawia si« menu pocz¶tkowe.
ENTER
RETURN
SUBTITLE LANGUAGE
¥
Je°eli na p‚ycie nie ma
j«zyka uprzednio
zapisanego w menu
pocz¶tkowym, odtwarzany
film b«dzie mia‚ oryginalny
j«zyk ±cie°ki d¹wi«kowej.
¥
Jak wy‚´czyµ SETUP
MENU podczas ustawia-
nia;
Naci±nij przycisk
RETURN.
ENTER
RETURN
AUDIO LANGUAGE
1
English
2
Fran·ais
3
Deutsch
4
Espa˜ol
5
Italiano
6
Nederlands
7
Original
8
Others
1
Automatic
2
English
3
Fran·ais
4
Deutsch
5
Espa˜ol
6
Italiano
7
Nederlands
8
Others
28
Ustawianie funkcji j«zykowych
ZMIANA USTAWIE`
MENU
POCZ±TKOWEGO
UWAGA
Funkcja poziomu dost«pu (Parental Control) wsp¸‚pracuje z p‚ytami DVD,
kt¸re posiadaj¶ oznaczenia skali pomagaj¶cej w kontrolowaniu
ogl¶danych film¸w. Jest 8 poziom¸w oznacze˜ na p‚ytach DVD.
np.
Setting up in LEVEL 6
ENTER
RETURN
PARENTAL CONTROL
ENTER
RETURN
PARENTAL CONTROL
ENTER
RETURN
RATING LEVEL
Level 8 Adult
Level 7
L
evel
6
L
evel
5
L
evel
4
L
evel
3
L
evel
2
L
evel
1 Kids Safe
1
Use Password
No
1
Use Password
Yes
2
Rating Level
1
3
Change Password
RETURN
PRESS
0 - 9
CREATE PASSWORD
Enter Password
_ _ _ _
1
1
Naci±nij przycisk SETUP, bez odtwarza-
nia p‚yty.
2
2
Naciskaj¶c przycisk UP/DOWN wybierz
ustawianie poziomu dost«pu (Parental).
Naci±nij ENTER. Pojawi si« wy±wietlenie
funkcji poziomu dost«pu (Parental).
3
3
U°ywaj¶c przycisku LEFT/RIGHT
wybierz Yes, je±li chcesz u°ywa· has‚a
zabezpieczaj¶cego. Naci±nij ENTER. Na
ekranie pojawi si« has‚o.
4
4
Wprowad¹ swoje has‚o. Nowe has‚o
pojawi si« dla potwierdzenia. Ponownie
wprowad¹ swoje has‚o. Na ekranie
pojawi si« wy±wietlenie Parental
Control.
5
5
Wi«cej informacji o poziomach
dost«pu;
Poziomy dost«pu dzia‚aj¶ tylko
w przypadku ustawienia opcji Use
Password w pozycji Yes. Aby
odblokowa· odtwarzacz, przyciskiem
LEFT/RIGHT wybierz No. Przyciskiem
UP/DOWN wybierz poziom dost«pu
(Rating level). Naci±nij ENTER.
- U°yj przycisku UP/DOWN do wyboru
poziomu dost«pu (n.p. poziomu 6)
i naci±nij ENTER. P‚yta oznaczona
jako poziom 7 nie b«dzie odtwarzana.
- Aby skasowa· ustawiony poziom
dost«pu, przyciskiem LEFT/RIGHT
wybierz No w funkcji Use Password.
6
6
Wi«cej informacji o zmianie has‚a
- U°yj przycisku UP/DOWN aby wybra·
zmian« has‚a (Change Password).
Pojawi si« wy±wietlenie Change
Password.
- Wprowad¹ nowe has‚o. Ponownie
wprowad¹ nowe has‚o.
¥
Jak wy‚´czyµ SETUP MENU lub
powr²ciµ do menu ekranowego
podczas ustawiania;
Naci±nij przycisk RETURN.
¥
Je°eli zapomnia‚e± has‚a, przeczytaj informacje w punkcie Zapomnie· has‚o
w rozdziale »Rozwi¶zywanie prostych problem¸wº.
UWAGA
511-Poland(00441T)
3/12/1 11:17 AM
Page 28
Sample
This manual is suitable for devices