Samsung DVD-511 user manual download (Page 13 of 17)

Languages: Polish
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 17
25
U°ywanie funkcji Zoom
i 3D Sound
U°ywanie funkcji Bookmark (DVD/VCD)
Przywo‚ywanie zaznaczonej sceny
Funkcja ta pozwala na wybranie cz«±ci DVD lub VCD (w trybie Menu
OFF) co u‚atwia jej odnalezienie w p¸¹niejszym czasie.
1
1
Naci±nij przycisk BOOKMARK na
pilocie zdalnego sterowania podczas
odtwarzania. Na ekranie wy±wietli si«
oznaczenie.
2
2
U°yj przycisku LEFT/RIGHT aby prze-
sun¶· °¶dany znak oznaczenia.
3
3
Wci±nij przycisk ENTER kiedy odt-
warzanie dojdzie do sceny, kt¸r¶
chcesz zaznaczy·. Ikona zmieni si« w
numer kolejny (1, 2, lub 3).
4
4
Naci±nij przycisk BOOKMARK aby
wy‚¶czy· wy±wietlenie.
-
- -
ENTER
1
Naci±nij przycisk BOOKMARK na pilocie
zdalnego sterowania podczas
odtwarzania.
2
Naci±nij przycisk LEFT/RIGHT aby
wybra· zaznaczon¶ scen«.
3
Naci±nij przycisk PLAY/PAUSE aby
pomin¶· zaznaczon¶ scen«.
Wyczyszczenie ustawie˜
1
Naci±nij przycisk BOOKMARK na
pilocie zdalnego sterowania podczas
odtwarzania.
2
Naci±nij przycisk LEFT/RIGHT aby
wybra· scen« przeznaczon¶ do
usuni«cia.
3
Naci±nij przycisk CLEAR aby usun¶·
numer zaznaczenia. Ponownie naci±nij
przycisk BOOKMARK aby wy‚¶czy·.
¥
Jednocze±nie mo°na
zaznaczy· do trzech scen
na p‚ycie.
¥
Podczas odtwarzania
VCD w wersji 2.0 (tryb
MENU ON) funkcja mo°e
nie dzia‚a·.
¥
W zale°no±ci od p‚yty,
funkcja Bookmark mo°e
nie dzia‚a·.
1
- -
PLAY
CLEAR
24
U°ywanie funkcji Bookmark
FUNKCJE
PODSTAWOWE
UWAGA
U°ywanie funkcji Zoom (DVD/VCD)
U°ywanie funkcji 3D Sound
1
1
Wci±nij przycisk ZOOM na pilocie zdal-
nego sterowania podczas odtwarzania
lub w trybie pauzy. Kwadrat b«dzie
wy±wietlony na ekranie.
2
2
Za pomoc¶ przycisku UP/DOWN lub
LEFT/RIGHT wybierz cz«±· ekranu,
kt¸r¶ chcesz powi«kszy·.
3
3
Naci±nij przycisk ENTER.
- Naci±nij ENTER aby powi«kszy· obraz w kolejno±ci
2X/4X/normalnie podczas odtwarzania DVD.
- Naci±nij ENTER aby powi«kszy· obraz w kolejno±ci
2X/normalnie podczas odtwarzania VCD.
Symulowany efekt brzmienia przestrzennego
(SPATIALIZER N-2-2) jest zale°ny od nagrania
na p‚ycie. Je°eli pod‚¶czysz odtwarzacz do
zestawu stereofonicznego, mo°esz poprawi·
jako±· d¹wi«ku i tworzy· wspanialszy efekt
otaczaj¶cego d¹wi«ku.
Funkcja ta jest u°yteczna je°eli u°ywasz
odtwarzacza ze stereofonicznym zestawem
audio posiadaj¶cym dwa analogowe wyj±cia
stereo.
(P‚yty nagrane w LPCM lub w DTS nie b«d¶
odtwarzane z funkcj¶ 3D Sound. Je°eli w menu
pocz¶tkowym (SETUP Menu) dla wyj±cia
DOLBY DIGITAL OUT lub MPEG-2 DIGITAL
OUT wybrana zostanie opcja BITSTREAM,
funkcja 3D Sound nie b«dzie dzia‚a·.)
1
1
Naci±nij przycisk 3D SOUND podczas odt-
warzania. Znak 3D SOUND zostanie
wy±wietlony na ekranie. (Upewnij si«, °e
DOLBY DIGITAL OUT lub MPEG-2 DIGI-
TAL OUT s¶ ustawione w opcji PCM.)
2
2
Naci±nij przycisk UP/DOWN aby w‚¶czy·
lub wy‚¶czy· funkcj« 3D Sound.
¥
3D Sound is possible only
on discs recorded using
DOLBY SURROUND or
DOLBY DIGITAL.
However, some of these
discs do not contain rear
channel sound signals.
¥
Depending on the disc, the
Zoom and 3D Sound func-
tion may not work.
Off
3D
UWAGA
511-Poland(00441T)
3/12/1 11:17 AM
Page 24
Sample
This manual is suitable for devices