Samsung DVD-511 user manual download (Page 12 of 17)

Languages: Polish
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 17
23
Zmiana k²ta widzenia kamery
U°ywanie przycisku SUBTITLE
U°ywanie przycisku MENU
Mo°esz szybko i ‚atwo wybra· °¶dany j«zyk za pomoc¶ przycisku
SUBTITLE.
1
1
Naci±nij przycisk SUBTITLE.
2
2
Aby wybra· j«zyk na p‚ycie DVD, wci±nij
przycisk UP/DOWN.
3
3
U°ywaj¶c przycisku LEFT/RIGHT zdecy-
duj czy podtytu‚ ma si« wy±wietla·.
- Pocz¶tkowo podtytu‚ nie pojawia si« na ekranie.
- J«zyk ±cie°ki d¹wi«kowej i podtytu‚u pojawi si«
w skr¸cie.
ENG
Off
1
1
Naci±nij przycisk MENU.
2
2
U°ywaj¶c przycisku UP/DOWN wybierz
informacje AUDIO.
3
3
Naci±nij przycisk ENTER.
4
4
U°ywaj¶c przycisku UP/DOWN wybierz
°¶dany j«zyk.
5
5
Naci±nij przycisk ENTER.
Podczas odtwarzania VCD
Je°eli p‚yta jest nagrana w wersji 2.0, przycisk MENU dzia‚a
jako prze‚¶cznik konwersji mi«dzy trybami w‚¶czonego
i wy‚¶czonego menu (MENU ON i OFF). Podczas
odtwarzania VCD 1.1 lub CD, przycisk MENU nie b«dzie
dzia‚a‚.
¥
Funkcja ta zale°y od j«zyk¸w
zakodowanych na p‚ycie i
mo°e nie dzia‚a· ze wszystki-
mi p‚ytami DVD.
¥
Na p‚ycie DVD mo°e
znajdowa· si« do trzydziestu
dw¸ch j«zyk¸w podtytu‚¸w.
¥
Jak ustawiµ na sta‚e j«zyk
przy odtwarzaniu p‚yty
DVD;
wi«cej szczeg¸‚¸w znajduje
si« w rozdziale »Ustawianie
funkcji j«zykowychº na stron-
ie 28.
1
English
2
Francais
(przyk‚ad)
1
Audio
2
Subtitle
ENG
On
22
Wyb±r j«zyka podtytu‚u
FUNKCJE
PODSTAWOWE
UWAGA
U°ywanie przycisku ANGLE
Je°eli p‚yta DVD zawiera uj«cia tej samej sceny z r¸°nych k¶t¸w
widzenia, mo°na wybra· funkcj« Angle.
Upewnij si«, °e w prawym, g²rnym rogu ekranu
znajduje si« symbol ’ANGLE (
)’.
1
1
Je°eli symbol ANGLE jest widoczny,
naci±nij przycisk ANGLE.
2
2
U°ywaj¶c przycisku UP/DOWN wybierz
°¶dany k¶t widzenia. W¸wczas naci±nij
przycisk ENTER.
3
3
Ponownie naci±nij przycisk ANGLE, aby
wy‚¶czy· wy±wietlenie.
4/4
Naci¶nij dwukrotnie przycisk DISPLAY. U°yj przycisku UP/DOWN aby wybraµ poziom
g‚o¶no¶ci.
¥
Funkcja Master Volume Control pozwala na ustawienie g‚o±no±ci wyj±ciowej odtwarza-
cza. Jest to u°yteczne do zgrania wyj±cia odtwarzacza z Twoim systemem audio.
¥
Funkcja Master Volume Control przy odtwarzaniu p‚yt CD zapisanych w systemie DTS
nie b«dzie dzia‚a‚a na poziomie VOLUME : 96.
¥
Funkcja Master Volume Control nie b«dzie dzia‚a‚a je°eli w SETUP MENU wybrana
zostanie opcja BITSTREAM.
U°ywanie funkcji Master Volume Control
(przyk‚ad)
511-Poland(00441T)
3/12/1 11:16 AM
Page 22
Sample
This manual is suitable for devices