Samsung DVD-511 user manual download (Page 11 of 17)

Languages: Polish
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 17
21
Wyb±r j«zyka ³cie°ki d´wi«kowej
Funkcja Track View (VCD)
Funkcja Indeks View
Wy±wietla pocz¶tkowy podgl¶d ka°dego
utworu i numer utworu.
1
1
Wci±nij przycisk TOP MENU podczas
odtwarzania.
2
2
Aby wybra· TRACK VIEW, naci±nij przy-
cisk UP/DOWN. Naci±nij przycisk
ENTER.
3
3
Przyciskami UP/DOWN lub
LEFT/RIGHT wybierz °¶dan¶ scen«.
4
4
Naci±nij przycisk ENTER.
1
Track View
2
Index View
TRACK VIEW
04
07
02
05
08
03
06
09
INDEX VIEW
04
07
02
05
08
03
06
09
Wy±wietla r¸wnocze±nie 9 klatek aktualnie
odtwarzanej sekwencji.
1
1
Wci±nij przycisk TOP MENU podczas
odtwarzania.
2
2
Aby wybra· INDEX VIEW, naci±nij przy-
cisk UP/DOWN. Naci±nij przycisk
ENTER.
3
3
Przyciskami UP/DOWN lub
LEFT/RIGHT wybierz °¶dan¶ scen«.
4
4
Naci±nij przycisk ENTER.
¥
Na p‚ycie VCD w trybie zatrzymania, wci±nij przycisk TOP MENU i wy±wietli si«
wskazanie TRACK VIEW.
¥
Po wci±ni«ciu przycisku TOP MENU w trakcie odtwarzania DVD; otwiera si« funkcj«
menu tytu‚¸w (TITLE Menu). Aby ta funkcja uaktywni‚a si«, na p‚ycie musz¶ znajdowa·
si« co najmniej dwa tytu‚y.
¥
Po wci±ni«ciu przycisku TOP MENU w trakcie odtwarzania CD; wchodzimy do trybu
INTRO. Ten tryb pozwala na s‚uchanie 10-sekundowych, pocz¶tkowych fragment¸w
utwor¸w.
01
01
(przyk‚ad)
(przyk‚ad)
ENTER
20
U°ywanie funkcji Disc View
FUNKCJE
PODSTAWOWE
UWAGA
U°ywanie przycisku AUDIO
U°ywanie przycisku MENU
1
1
Naci±nij przycisk AUDIO.
2
2
Aby wybra· j«zyk na p‚ycie DVD, wci±nij
przycisk UP/DOWN.
- Lista dost«pnych j«zyk¸w ±cie°ki d¹wi«kowej
i podtytu‚¸w pojawi si« w skr¸tach.
3
3
Wybierz rodzaj d¹wi«ku spo±r¸d
STEREO, prawego kana‚u, lewego
kana‚u (podczas odtwarzania VCD/CD).
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
STEREO
Podczas odtwarzania DVD
1
1
Naci±nij przycisk MENU.
2
2
U°ywaj¶c przycisku UP/DOWN wybierz
informacje AUDIO.
3
3
Naci±nij przycisk ENTER.
4
4
U°ywaj¶c przycisku UP/DOWN wybierz
’ENGLISH’.
5
5
Naci±nij przycisk ENTER.
Podczas odtwarzania VCD
Je°eli p‚yta jest nagrana w wersji 2.0, przycisk MENU
dzia‚a jako prze‚¶cznik konwersji mi«dzy trybami MENU
ON i MENU OFF.
Podczas odtwarzania VCD 1.1 lub CD, przycisk MENU
nie b«dzie dzia‚a‚.
1
Audio
2
Subtitle
1
English
2
Francais
¥
Funkcja ta zale°y od
j«zyk¸w zakodowanych
na p‚ycie i mo°e nie
dzia‚a· ze wszystkimi
p‚ytami DVD.
¥
Na p‚ycie DVD mo°e zna-
jdowa· si« do o±miu
j«zyk¸w.
¥
Jak ustawiµ na sta‚e
j«zyk przy odtwarzaniu
p‚yty DVD
; wi«cej
szczeg¸‚¸w znajduje si«
w rozdziale ªUstawianie
funkcji j«zykowychº na
stronie 28.
Mo°esz szybko i ‚atwo wybra· °¶dany j«zyk za pomoc¶ przycisku
AUDIO.
(przyk‚ad)
UWAGA
511-Poland(00441T)
3/12/1 11:16 AM
Page 20
Sample
This manual is suitable for devices