Samsung DVD-511 user manual download (Page 10 of 17)

Languages: Polish
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 17
19
Programowanie kolejno³ci odtwarzania i
funkcja Random
Podczas odtwarzania DVD
Powt¸rz aktualny utw¸r, rozdzia‚, tytu‚, wybrany fragment (A-B), lub
ca‚o±· p‚yty (dotyczy tylko VCD/CD).
1
1
Naci±nij przycisk REPEAT na pilocie
zdalnego sterowania. Pojawia si«
wy±wietlenie powtarzania.
2
2
U°ywaj¶c przycisku LEFT/RIGHT
wybierz rozdzia‚, tytu‚, lub fragment A-B.
- Powtarzanie fragmentu A-B
¥
Naci±nij przycisk REPEAT. Za pomoc¶ przycisku
LEFT/RIGHT wybierz wy±wietlenie A-B, lub naci±nij na
pilocie przycisk LEFT/RIGHT.
¥
W momencie, w kt¸rym chcesz rozpocz¶· powtarzanie
naci±nij przycisk ENTER (A). Punkt B zostanie
automatycznie pod±wietlony.
¥
W momencie, w kt¸rym chcesz zako˜czy· powtarzanie
naci±nij przycisk ENTER (B).
¥
Funkcja A-B b«dzie odtwarza‚a zaznaczony fragment a°
do jej wy‚¶czenia.
3
3
Naci±nij ENTER.
4
4
Naci±nij przycisk REPEAT, a nast«pnie
przycisk LEFT/RIGHT aby wybra· Off
i powr¸ci· do normalnego odtwarzania.
Off
Chapter Title
A-B
¥
Na DVD powtarzane b«d¶ rozdzia‚y lub tytu‚y, na p‚ytach VCD/CD. odtwarzanie
powtarzalne dotyczy ca‚ych p‚yt lub utwor¸w.
¥
W zale°no±ci od p‚yty, funkcja Repeat mo°e nie dzia‚a·.
¥
Je°eli utw¸r lub rozdzia‚ zako˜czy si« przed zaznaczonym punktem (B), koniec utworu
automatycznie staje si« punktem B.
¥
Funkcja nie dzia‚a przy odtwarzaniu p‚yt VCD w wersji 2.0.
18
Odtwarzanie powtarzalne
(funkcja Repeat)
FUNKCJE
PODSTAWOWE
Off
Track Disc
A-B
VCD/CD
DVD
UWAGA
Programowanie kolejno¶ci odtwarzania
1
1
Naci±nij przycisk MODE.
2
2
U°yj przycisku LEFT/RIGHT aby wybra·
funkcj« PROGRAM. Naci±nij przycisk
ENTER.
3
3
U°yj przycisku LEFT/RIGHT aby wybra·
pierwszy rozdzia‚ (lub utw¸r) do pro-
gramowanej listy.
4
4
Naci±nij przycisk PLAY/PAUSE. P‚yta
b«dzie odtwarzana w zaprogramowanej
kolejno±ci.
ENTER
RETURN
CLEAR
PLAY
PROGRAM
01
Odtwarzanie w przypadkowej
kolejno¶ci (funkcja Random)
1
1
Naci±nij przycisk MODE.
2
2
U°yj przycisku LEFT/RIGHT aby wybra·
funkcj« RANDOM. Naci±nij przycisk
ENTER. P‚yta b«dzie odtwarzana w
losowo wybieranej kolejno±ci.
¥
W zale°no±ci od p‚yty,
funkcja Repeat mo°e nie
dzia‚a·.
¥
Przy odtwarzaniu p‚yt
VCD 2.0 w trybie MENU
On, funkcja mo°e nie
dzia‚a·.
¥
Wci±nij przycisk CLEAR,
aby powr¸ci· do
normalnego odtwarzania.
Chap. (T:01)
Program Order
ENTER
RETURN
CLEAR
PLAY
PROGRAM
01
Track
Program Order
01 02 03 04
05 06 07 08
09
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
01
01 02 03 04
05 06 07 08
09
01
DVD
VCD/CD
UWAGA
511-Poland(00441T)
3/12/1 11:16 AM
Page 18
Sample
This manual is suitable for devices