SONY DSLR-A100 user manual download

Languages: Czech and 3 more
  • Danish
  • Norwegian
  • Polish
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 83
Printed in Malaysia
© 2006 Sony Corporation
2-689-105-
22
(1)
Wydrukowano฀na฀papierze฀wyprodukowanym฀฀
w฀100%฀z฀makulatury,฀przy฀użyciu฀tuszu฀na฀bazie฀
oleju฀roślinnego,฀nie฀zawierającego฀lotnych฀związków฀
organicznych.฀
Vytištěno฀na฀100%฀recyklovaném฀papíru฀pomocí฀
inkoustu฀bez฀VOC฀(prchavá฀organická฀sloučenina)฀
vyrobeného฀na฀bázi฀rostlinného฀oleje.
Trykt på 100% resirkulert papir med VOC (= flyktig
organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret
tryksværte uden VOC (flygtige organiske forbindelser).
Digital Single Lens Reflex Camera
Przeczytaj฀najpierw
PL
Nejdříve฀si฀přečtěte
CZ
Les dette først
NO
Læs dette først
DK
100
Der findes flere oplysninger om dette
produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål
på vores websted til kundesupport.
DSLR-A100
Ytterligere informasjon om dette produktet
og svar på vanlige spørsmål finner du
på kundeservice-sidene våre på Internett
(Customer Support Website).
Dodatkowe฀informacje฀o฀tym฀produkcie฀
i฀odpowiedzi฀na฀najczęściej฀zadawane฀
pytania฀są฀na฀naszej฀internetowej฀stronie฀
Obsługi฀Klienta.
Další฀informace฀o฀produktu฀a฀odpovědi฀
na฀často฀kladené฀dotazy฀naleznete฀
na฀našich฀internetových฀stránkách฀
zákaznické฀podpory.
Instrukcja฀obsługi
Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy dokładnie przeczytać tę instrukcję
obsługi oraz
„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (PDF)
na załączonej płycie
CD-ROM oraz zachować je do wykorzystania w przyszłości.
Návod฀k฀obsluze
Před uvedením přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku
a návod
„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (PDF)
na přiloženém
CD-ROM disku a uložte si ho k pozdějšímu použití.
Bruksanvisning
Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne
håndboken og
"Brukerhåndbok/feilsøking" (PDF)
Brukerhåndbok/feilsøking" (PDF)
" (PDF)
(PDF)
på den medfølgende
CD-ROM-en, og oppbevare dem for fremtidig bruk.
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og
"Brugervejledning/fejlfinding" (PDF)
Brugervejledning/fejlfinding" (PDF)
" (PDF)
(PDF)
på den medfølgende CD-ROM
grundigt og gemme dem til senere brug.
Sample
This manual is suitable for devices