SONY DSC-W5 user manual download

Languages: Czech and 1 more
  • Polish
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
2-586-553-
92
(1)
ciąg dalszy na odwrotnej stronie
© 2005 Sony Corporation
Printed in Japan
Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury,
przy użyciu tuszu na bazie oleju roślinnego, nie zawierającego lotnych
związków organicznych.
Vytištěno na 100% recyklovaném papíru pomocí inkoustu bez VOC
(prchavá organická sloučenina) vyrobeného na bázi rostlinného oleje.
Przygotować akumulator
Podłączyć ładowarkę do najbliższego łatwo dostępnego gniazdka sieciowego.
Nawet jeśli lampa CHARGE nie świeci się, ładowarka nie jest odłączona od źródła
prądu zmiennego dopóki jest podłączona do gniazdka sieciowego. Jeżeli wystąpią
problemy z ładowarką podczas jej używania, należy natychmiast wyłączyć zasilanie,
odłączając wtyczkę od gniazdka sieciowego.
Po zakończeniu ładowania odłączyć przewód zasilający od gniazdka sieciowego i wyjąć
akumulatory niklowo-wodorkowe z ładowarki.
Czas niezbędny do naładowania zupełnie wyczerpanych akumulatorów niklowo-
wodorkowych, w temperaturze 25°C. Ładowanie może trwać dłużej w pewnych
warunkach lub okolicznościach.
Lampa CHARGE może pozostać zapalona dłużej niż sześć godzin, ale nie jest to usterka.
Akumulator niklowo-wodorkowy
Czas ładowania
NH-AA-DA
×
2 (w zestawie)
Około 6 godzin
1
1
Ładowarka
2
Podłączyć przewód
zasilający.
3
Do gniazdka
sieciowego
Przewód zasilający
1
Włożyć akumulatory.
Wskaźnik ładowania
Świeci się:
Ładowanie
Nie świeci się:
Zakończone
(Wyjąć akumulatory.)
Dopasować
3
/
#
i
włożyć.
Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów
Ni-MH ładowarka
BC-CS2A/CS2B (1)
Kabel USB (1)
CD-ROM
(Oprogramowanie Cyber-
shot) (1)
Instrukcja obsługi aparatu
cyfrowego „Przeczytaj
najpierw” (ta instrukcja)
(1)
Instrukcja obsługi
„Poradnik użytkownika/
Usuwanie problemów” (1)
Przewód zasilający (1)
Kabel A/V (1)
Akumulatory niklowo-
wodorkowe HR6 (rozmiar
AA) (DSC-W5/W7 (2),
DSC-W15/W17 (4))
Miękki pokrowiec (1)
(Tylko DSC-W15/W17)
Karty pamięci „Memory
Stick” nie ma w zestawie.
Aparat posiada własną
pamięć wewnętrzną
(32 MB), zalecane jest
jednak nabycie karty
„Memory Stick”.
Futerał akumulatora
(DSC-W5/W7 (1),
DSC-W15/W17 (2))
Pasek na rękę (1)
Uwagi przed użyciem
Przed pierwszym użyciem aparatu należy naładować załączone akumulatory.
Aparat jest precyzyjnym urządzeniem. Należy uważać, aby nie uderzyć obiektywu ani ekranu
LCD, nie należy także go naciskać. Założyć pasek aby uniknąć uszkodzenia aparatu przez
upuszczenie itp.
Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
są na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta.
Zaczep
Używanie akumulatorów innych niż załączone
Można użyć akumulatorów niklowo-wodorkowych HR 15/51:HR6 (rozmiar AA)/Baterii
alkalicznych R6 (rozmiar AA)/bateria tlenowo-niklowa ZR6 (rozmiar AA).
t
„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów”
(strona 96)
Używanie zasilacza
Można podłączyć aparat przy użyciu zasilacza prądu zmiennego AC-LS5K (brak w
zestawie).
t
„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (strona 15)
Szczegółowe informacje w instrukcji obsługi dostarczonej z zasilaczem prądu zmiennego.
Aby sprawdzić pozostały czas akumulatora
Nacisnąć POWER aby włączyć i sprawdzić czas na ekranie LCD.
Wyjmowanie akumulatorów
Chwycić aparat tak, aby osłona akumulatorów była na górze, po czym otworzyć osłonę
i
wyjąć akumulatory. Należy uważać, aby nie upuścić akumulatorów.
Korzystanie z aparatu za granicą — Źródła zasilania
Aparat, załączoną ładowarkę i zasilacz (brak w zestawie) można używać w każdym kraju
lub regionie, w którym napięcie prądu w sieci wynosi pomiędzy 100 V i 240 V prądu
zmiennego, 50/60 Hz. W zależności od kształtu gniazdka sieciowego [b], konieczne może
być użycie dostępnego w handlu adaptera wtyczki (tzw. przejściówki) [a].
Wskaźnik
pozostałego
czasu
akumulatora
Wskazówki
dotyczące
pozostałego
czasu
Wystarczająca
moc
akumulatora
Akumulator
jest w połowie
naładowany
Akumulator
prawie
rozładowany,
nagrywanie/
odtwarzanie
zatrzyma się
wkrótce.
Wymienić akumulatory
na w pełni naładowane
lub zacząć je ładować.
(Wskaźnik ostrzegania
miga.)
Czas wyświetlany jako pozostały może nie być prawidłowy w pewnych okolicznościach.
Gdy używane są baterie alkaliczne/bateria tlenowo-niklowa, wskaźnik pozostałego czasu baterii nie
pokazuje prawidłowej informacji.
Gdy używany jest zasilacz prądu zmiennego (brak w zestawie), wskaźnik pozostałego czasu
akumulatora nie jest wyświetlany.
Nie należy używać turystycznych transformatorów
elektronicznych, może to spowodować awarię.
BC-CS2A/
CS2B
Włączanie aparatu/ustawianie
zegara
2
2
1
Wybrać
.
2
Nacisnąć POWER.
2005 /
:
/
1
1
12
00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
Świeci się
3
Ustawić zegar za pomocą przycisku
sterowania.
1
Wybrać format wyświetlenia daty za pomocą
v
/
V
, po
czym nacisnąć
z
.
2
Wybrać każdą pozycję za pomocą
b
/
B
i nastawić
żądaną wartość za pomocą
v
/
V
, po czym nacisnąć
z
.
3
Klawiszem [OK] wybrać
B
i nacisnąć
z
.
Aby anulować, wybrać [Cancel] i nacisnąć
z
.
2005 /
:
/
1
1
12
00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
2005 /
:
/
1
1
12
00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
2005 /
:
/
1
1
10
30
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
Aby zmienić datę i godzinę
Wybrać [Clock Set] na ekranie
(Setup) i wykonać procedurę jak w kroku
3
powyżej.
t
„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (strona 56)
O wyświetleniu zegara
Jeśli w kroku
3
-1 wybrany został zapis [D/M/Y], zegar należy nastawić w formacie 24-godzinnym.
Północ jest oznaczona jako 12:00 AM, a południe jako 12:00 PM.
Gdy włączamy zasilanie
Jeżeli zegar nie jest nastawiony, po każdym włączeniu aparatu pojawi się ekran ustawiania zegara.
Nie dotykać miejsca, w którym jest obiektyw, ponieważ osłona otwiera się i obiektyw się wysuwa.
Również nie należy pozostawiać wyłączonego aparatu przez dłuższy czas z wysuniętym obiektywem,
ponieważ może to spowodować awarię.
Poniższy ekran pojawi się, gdy aparat będzie włączony po raz drugi lub po raz kolejny.
Aby wyłączyć zasilanie
Nacisnąć ponownie POWER.
Gdy aparat jest zasilany z akumulatora i przez dłuższy czas żadna czynność nie zostanie wykonana,
aparat automatycznie się wyłączy, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora (Automatyczne
wyłączanie zasilania).
Zmiana ustawienia języka
Można zmienić język wyświetleń na ekranie, aby komunikaty ukazywały się w wybranym
języku. Aby zmienić ustawienie języka, nacisnąć MENU i wyświetlic ekran menu. Wybrać
(Setup) przyciskiem sterowania, po czym wybrać [
Language] w
(Setup1) i
wybrać żądany język.
t
„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (strona 54)
VGA
96
S AF
A
1
Włożyć kartę „Memory Stick”
(brak w zestawie)
Wybranie rozmiaru zdjęcia
Wsunąć kartę „Memory Stick” do końca, aż kliknie.
Gdy karta „Memory Stick” nie jest włożona
Aparat nagrywa/odtwarza obrazy używając pamięci wewnętrznej (32 MB).
t
„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (strona 22)
3
3
Strona ze złączem
4
4
2
Nacisnąć
(Rozmiar
obrazu).
3
Wybrać rozmiar za pomocą
v
/
V
.
Powyższy ekran dotyczy zdjęć.
Dla filmów wybrać [640(Fine)] (Tylko „Memory
Stick PRO”), [640(Standard)] lub [160].
4
Nacisnąć
(Rozmiar
obrazu) aby zakończyć
nastawianie.
VGA(E-Mail)
1M
3M
3:2
5M
1M
Image Size
VGA(E-Mail)
1M
3M
3:2
5M
1M
Image Size
DSC-W5/W15
DSC-W7/W17
1
Wybrać tryb.
Zdjęcie:
Wybrać
.
Film:
Wybrać
.
Przycisk
O rozmiarach zdjęć
Szczegółowe informacje o rozmiarach zdjęć
t
„Poradnik użytkownika/Usuwanie
problemów” (strona 12)
Obrazy zostają nagrane w tej samej proporcji 3:2 jak papier fotograficzny, pocztówki, itp.
O ilości zdjęć, które można zapisać i o dopuszczalnym czasie nagrywania filmów
Ilość zdjęć i filmów, które można nagrać zależy od wybranego rozmiaru obrazu.
Szczegółowe informacje o dopuszczalnej ilości lub czasie
t
„Poradnik użytkownika/
Usuwanie problemów” (strona 21)
Dopuszczalna ilość zapisanych zdjęć oraz dopuszczalny czas mogą się różnić, zależnie od warunków
rejestracji.
Aby wyjąć „Memory Stick”
Gdy pali się lampka aktywności
Nigdy nie należy otwierać osłony ani wyłączać zasilania. Dane mogą zostać uszkodzone.
Rozmiar obrazu
Wskazówki
Ilość zdjęć
Wydruk
7M (3072×2304)
(fabryczne nastawienie
DSC-W7/W17)
Aby drukować obrazy wysokiej
rozdzielczości w rozmiarze A3 lub A4
Mniej
Więcej
Precyzyiny
W zarysach
3:2 (3072×2048)
(tylko DSC-W7/W17)*
5M (2592×1944)
(fabryczne nastawienie
DSC-W5/W15)
Aby drukować obrazy wysokiej
rozdzielczości w rozmiarze A4 lub A5
3:2 (2592×1728)
(tylko DSC-W5/W15)*
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
Aby wydrukować w rozmiarze pocztówki
Aby drukować dużą ilość obrazów
Aby dołączyć zdjęcie do poczty e-mail lub
wykorzystać podczas tworzenia stron
internetowych
VGA(E-Mail)
(640×480)
Zdjęcia
Filmy
Maksymalny zapis zdjęć
Maksymalny czas nagrywania
Otworzyć osłonę i nacisnąć raz kartę „Memory Stick”.
Lampka aktywności
4
Włożyć naładowane akumulatory.
Spód
Naciskając OPEN otworzyć
osłonę.
Dopasować
3
/
#
i
włożyć.
Digital Still Camera
___________________
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi i
„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (oddzielna broszura) oraz zachować je do
wykorzystania w przyszłości.
____________________
Návod k obsluze
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku
a příručku „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (samostatná publikace) a
uložte si ji k pozdějšímu použití.
Patrz „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów”
(oddzielna broszura)
Wyjaśnia zaawansowane techniki i sposób postępowania w razie
problemów z aparatem.
Viz „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“
(samostatná publikace)
Vysvětluje pokročilé techniky a postupy v případě problémů s
fotoaparátem.
DSC-W5/W7/W15/W17
PL
CZ
pokračování na druhé straně
Kontrola přiloženého příslušenství
±
Nabíječka Ni-MH
akumulátorů BC-CS2A/
CS2B (1)
±
USB kabel (1)
±
Disk CD-ROM (aplikační
software Cyber-shot) (1)
±
Návod k obsluze
digitálního fotoaparátu
„Nejdříve si přečtěte“ (tato
příručka) (1)
±
Návod k obsluze
„Uživatelská příručka/
Odstraňování problémů“
(1)
±
Napájecí kabel (1)
±
A/V kabel (1)
±
HR6 (velikost AA) nikl-
hydridové akumulátory
(DSC-W5/W7 (2),
DSC-W15/W17(4))
±
Měkké přenosné pouzdro
(1) (jen DSC-W15/W17)
Karta „Memory Stick“ není
přiložena.
Tento fotoaparát je vybaven
vlastní vnitřní pamětí
(32 MB), avšak
doporučujeme zakoupit
kartu „Memory Stick“.
±
Schránka na akumulátory
(DSC-W5/W7 (1),
DSC-W15/W17(2))
±
Pásek na zápěstí (1)
Poznámky před použitím
±
Před prvním použitím fotoaparátu nabijte přiložené akumulátory.
±
Tento fotoaparát je přesným přístrojem. Jednejte s ním opatrně, abyste neudeřili do objektivu
nebo LCD displeje a nepůsobte na něj silou. Připojte pásek na zápěstí, aby nedošlo k poškození
fotoaparátu například pádem apod.
Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
Pojistka
Připravte akumulátory
±
Nabíječku akumulátorů připojte ke snadno přístupné zásuvce síťové zásuvce.
±
Ani v případech, kdy kontrolka CHARGE nesvítí, není přístroj odpojen od zdroje
střídavého napětí, dokud je připojen do zásuvky. Dojde-li během používání napáječky
akumulátorů k jakýmkoliv potížím, ihned přerušte napájení přístroje – zástrčku ihned
odpojte od síťové zásuvky.
±
Po skončeném nabíjení odpojte kabel síťového přívodu ze zásuvky a nikl-hydridové
akumulátory vyjměte z nabíječky.
±
Doba potřebná k nabití zcela vybitých nikl-hydridových akumulátorů při teplotě 25°C.
Za určitých okolností nebo podmínek může nabíjení trvat déle.
±
Kontrolka CHARGE může zůstat svítit déle než šest hodin, ale nejde o poruchu funkce.
Nikl-hydridový akumulátor
Doba nabíjení
NH-AA-DA
×
2 (přiložen)
Zhruba 6 hodin
1
1
Nabíječka
akumulátorů
2
Připojte kabel síťového
přívodu.
3
K zásuvce
síťového
napájení
Kabel síťového
1
Vložte akumulátory.
Indikátor nabíjení
Svítí:
nabíjení
Nesvítí:
skončeno (vyjměte
akumulátory)
Srovnejte
3
/
#
a
vložte.
Použití jiných než přiložených akumulátorů
Můžete používat nikl-hydridové akumulátory HR 15/51:HR6 (velikosti AA)/alkalické
baterie R6 (velikosti AA)/ZR6 (velikost AA) oxy-niklové primární baterie.
t
„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 96)
Použití AC adaptéru
Fotoaparát lze připojit pomocí AC adaptéru AC-LS5K (není přiložen).
t
„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 15).
Prostudujte si návod
k obsluze dodávaný s AC adaptérem.
Kontrola zbývající kapacity akumulátoru
Stisknutím POWER přístroj zapněte a zkontrolujte zbývající kapacitu akumulátoru na
LCD displeji.
Vyjmutí akumulátorů
Přidržte fotoaparát s krytem přihrádky na akumulátory směřujícím nahoru, poté otevřete
kryt přihrádky a akumulátory vyjměte. Buďte opatrní, aby akumulátory nespadly.
Používání fotoaparátu v zahraničí
zdroje napájení
Fotoaparát, dodávanou nabíječku akumulátorů a AC adaptér (není přiložen) lze používat
v kterékoliv zemi nebo oblasti, kde je napájení v síti v rozmezí 100 V a 240 V AC,
50/60 Hz. V případě potřeby použijte podle konstrukce zásuvky síťové zásuvky [b]
komerčně dostupný adaptér do zásuvky [a].
Indikátor
zbývající
kapacity
akumulátoru
Pravidla
vztahující se
ke zbývající
kapacitì
akumulátoru
Zbývá
dostatečná
kapacita
Akumulátor
zpola plný
Nízká kapacita
akumulátoru,
nahrávání/
přehrávání brzy
skončí.
Vyměňte akumulátory za
plně nabité nebo
akumulátory dobijte.
(Bliká výstražný
indikátor.)
±
Za určitých okolností nemusí být zobrazený zbývající čas správný.
±
Při používání alkalických baterií/oxy-niklových primárních baterií nezobrazuje indikátor zbývající
kapacity správnou informaci.
±
Při napájení AC adaptérem (není přiložen) se indikace zbývající kapacity akumulátoru nezobrazuje.
±
Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní
převodník), protože může způsobit poruchu funkce.
BC-CS2A/
CS2B
Zapněte fotoaparát/nastavte
hodiny
2
2
1
Výběr
.
2
Stiskněte POWER.
2005 /
:
/
1
1
12
00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
Osvětlení
3
Pomocí ovládacího tlačítka nastavte
hodiny.
1
Vyberte formát data na displeji pomocí
v
/
V
, poté
stiskněte
z
.
2
Vyberte jednotlivé položky pomocí
b
/
B
a nastavte
číselnou hodnotu pomocí
v
/
V
, poté stiskněte
z
.
3
Vyberte [OK] pomocí
B
, poté stiskněte
z
.
±
Ke zrušení vyberte [Cancel] a stiskněte
z
.
2005 /
:
/
1
1
12
00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
2005 /
:
/
1
1
12
00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
2005 /
:
/
1
1
10
30
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
Změna data a času
Vyberte [Clock Set] na obrazovce
(Setup) a proveďte postup popsaný v kroku
3
výše.
t
„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 55)
Na displeji hodin
±
Jestliže jste vybrali [D/M/Y] v kroku
3
-1, nastavte čas ve 24 hodinovém cyklu.
±
Půlnoc je zobrazena jako 12:00 AM a poledne jako 12:00 PM.
Při zapínání napájení
±
Jestliže nenastavíte hodiny, obrazovka Nastavení času se zobrazí při každém zapnutí fotoaparátu.
±
Nedotýkejte se části fotoaparátu s objektivem, protože kryt se otevře a objektiv se vysune. Vypnutý
fotoaparát rovněž nenechávejte po delší dobu s vysunutým objektivem, protože by mohlo dojít
k poruše funkce fotoaparátu.
±
Po druhém a dalších zapnutích fotoaparátu se zobrazí následující obrazovka.
Vypnutí napájení
Znovu stiskněte POWER.
±
Jestliže fotoaparát pracuje s napájením z akumulátorů a pokud s fotoaparátem neprovedete po
určitou dobu žádnou činnost, fotoaparát se automaticky vypne, aby nedocházelo k vybíjení
akumulátoru (funkce automatického vypnutí).
Změna nastavení jazyka
Přístroj umožňuje změnit nastavení displeje tak, aby se zprávy zobrazovaly v určeném
jazyku. Chcete-li změnit nastavení jazyka, zobrazte obrazovku menu stisknutím tlačítka
MENU. Vyberte
(Setup) ovládacím tlačítkem, poté vyberte [
Language] v
(Setup1), a vyberte požadovaný jazyk.
t
„Uživatelská příručka/Odstraňování
problémů“ (str. 53)
VGA
96
S AF
A
1
Vložte kartu „Memory Stick“
(není přiložena)
Vyberte požadovanou velikost
snímku k použití
Kartu „Memory Stick“ zcela zasuňte do štěrbiny, až zaklapne.
Není-li vložena žádná karta „Memory Stick“
Fotoaparát nahrává/přehrává snímky pomocí vnitřní paměti (32 MB).
t
„Uživatelská
příručka/Odstraňování problémů“ (str. 22)
3
3
Strana s kontakty
4
4
2
Stiskněte
(velikost
snímku).
3
Velikost vyberte pomocí
v
/
V
.
±
Obsah displeje uvedený výše se vztahuje ke
statickým snímkům.
U videoklipů vyberte [640(Fine)] (jen karta
„Memory Stick PRO“), [640(Standard)] nebo [160].
4
K dokončení nastavení
stiskněte
(velikost
snímku).
VGA(E-Mail)
1M
3M
3:2
5M
1M
Image Size
VGA(E-Mail)
1M
3M
3:2
5M
1M
Image Size
DSC-W5/W15
DSC-W7/W17
1
Vyberte režim.
Statické snímky:
Výběr
.
Videoklip:
Výběr
.
Tlačítko
Velikosti statických snímků
Podrobnosti o velikosti snímku
t
„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 12)
±
Snímky se zaznamenávají ve stejném poměru stran 3:2, jako je fotografický papír, pohlednice apod.
Počet statických snímků, které lze zapsat, a doba nahrávání videoklipů
Počet statických snímků, které lze zapsat, a doba nahrávky videoklipů se liší podle
vybrané velikosti snímku.
Podrobnosti o počtu snímků nebo času, které lze nahrát,
t
„Uživatelská příručka/
Odstraňování problémů“ (str. 21)
±
Počet snímků, které lze zapsat, a doba záznamu se mohou lišit podle podmínek pořizování snímků.
Vyjmutí karty „Memory Stick“
Jestliže svítí kontrolka prístupu
Nikdy neotevírejte kryt ani nevypínejte napájení. Mohlo by dojít k porušení dat.
Velikost obrazu
Informace
Počet
snímků
Tisk
7M (3072×2304)
(výchozí nastavení
fotoaparátu DSC-W7/W17)
K tisku snímků o vysoké hustotě o
velikosti A3 nebo A4
Méně
Více
Jenmý
Hrubý
3:2 (3072×2048)
(pouze DSC-W7/W17)*
5M (2592×1944)
(výchozí nastavení
fotoaparátu DSC-W5/W15)
K tisku snímků o vysoké hustotě o
velikosti A4 nebo A5
3:2 (2592×1728)
(pouze DSC-W5/W15)*
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
K tisku o velikosti pohlednice
K záznamu velkého počtu snímků
K připojení snímku k elektronické poště
nebo vytvoření domovských stránek
VGA(E-Mail) (640×480)
Statické snímky
Videoklipy
Maximální počet snímků,
které lze zapsat
Maximální doba
záznamu
Otevřete kryt a na kartu „Memory Stick“ jednou
zatlačte.
Kontrolka přístupu
4
Vložte dobité akumulátory.
Spodní strana
Stisknutím OPEN otevřete kryt.
Srovnejte
3
/
#
a
vložte.
Digital Still Camera
___________________
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi i
„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (oddzielna broszura) oraz zachować je do
wykorzystania w przyszłości.
___________________
Návod k obsluze
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku
a příručku „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (samostatná publikace) a
uložte si ji k pozdějšímu použití.
Patrz „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów”
(oddzielna broszura)
Wyjaśnia zaawansowane techniki i sposób postępowania w razie
problemów z aparatem.
Viz „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“
(samostatná publikace)
Vysvětluje pokročilé techniky a postupy v případě problémů s
fotoaparátem.
DSC-W5/W7/W15/W17
PL
CZ
Sample
This manual is suitable for devices