SONY DSC-T200 user manual download (Page 64 of 130)

Languages: Romanian
Pages:130
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 130
64
Selecteazª directorul care conþine imaginea care doriþi sª fie redatª când folosiþi o unitate
±Memory Stick Duo² pentru camera foto.
1
Selectaþi directorul dorit folosind
b/B
.
2
Atingeþi [OK].
Pentru a renunþa la selecþia directorului
Atingeþi [Exit] sau [BACK] la pasul
2
.
z
˛n legªturª cu directorul
Camera stocheazª imaginile în directorul stabilit al unitªþii ±Memory Stick Duo². Puteþi sª
schimbaþi directorul sau sª creaþi altul nou.
±
Pentru a crea un director nou
T
[Create REC. Folder] (
Crearea unui director de
înregistrare
) (pag. 68).
±
Pentru a schimba directorul în care sª fie înregistrate imaginile
T
[Change REC. Folder]
(
Schimbarea directorului de înregistrare
) (pag. 69)
±
Când sunt create mai multe directoare pe ±Memory Stick Duo², iar prima sau ultima
imagine din director este afi”atª, vor apªrea urmªtoarele indicatoare :
: Deplasarea la directorul precedent.
: Deplasarea la directorul urmªtor.
: Deplasarea fie la directorul precedent, fie la urmªtorul.
Pentru detalii privind
funcþionarea
1
pag. 41
Meniul de vizualizare
(Selectarea directorului) :
Alegerea directorului de vizualizare a imaginilor
(Reglaje de volum) :
Ajustarea volumului
Este ajustat volumul.
Consultaþi pagina 35.
Sample
This manual is suitable for devices