SONY DSC-N2 user manual download (Page 55 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 60
27
SK
Indikátor stavu akumulátora ukazuje nesprávny údaj.
Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí.
Zobrazovaná zostatková kapacita akumulátora sa líši od skutočného času. Zobrazenie
na displeji opravíte tak, že akumulátor vo fotoaparáte necháte úplne vybiť a potom ho
úplne nabijete.
Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (str. 6).
Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový.
Vaším fotoaparátom nie je možné snímať.
Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ (str. 24, 25). Ak je plná, vykonajte jednu z nasledujúcich
možností:
Vymažte nepotrebné zábery (str. 13).
Vymeňte kartu „Memory Stick Duo“.
Používate kartu „Memory Stick Duo“ s prepínačom ochrany proti zápisu a tento
prepínač je nastavený do zamknutej polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy
umožňujúcej snímanie.
Počas nabíjania blesku nie je možné snímať.
Pri snímaní statických záberov nastavte prepínač režimu do polohy
.
Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
.
Veľkosť obrázku je pri snímaní videozáznamov nastavená na [640(Fine)]. Vykonajte
jednu z nasledujúcich možností:
Nastavte inú veľkosť záberu než [640(Fine)].
Vloženie pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“.
Nie je možné pridať dátumy na zábery.
Tento fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Avšak zábery môžete
tlačiť s pridaným dátumom.
Fotoaparát neprehráva nasnímané zábery.
V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru.
Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom alebo ak bol nasnímaný fotoaparátom
iného modelu než je váš prístroj, prehranie súboru pomocou fotoaparátu nie je
zaručené.
Fotoaparát je v režime USB. Zrušte USB pripojenie.
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Prezeranie záberov
Sample
This manual is suitable for devices