SONY DSC-N2 user manual download (Page 49 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 60
21
Bližšie informácie o funkcii
1
str. 18
SK
Memory Stick
Format
Naformátuje pamä
ťovú kartu „Memory Stick Duo“.
Create REC. Folder
Vytvorí priečinok pre ukladanie záberov na karte „Memory Stick Duo“.
Change REC. Folder
Zmení aktuálne používaný priečinok na ukladanie záberov.
Copy
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
Album
Write in Album
Možnosť uložiť miniatúry pôvodných záberov.
Format
Formátovanie albumu.
Check Album
Oprava štruktúry obrazových údajov v Albume, keď sa na obrazovke
objaví správa „Album data error“ (Chyba dát v albume).
Setup 1
Download Music
Slúži na preberanie hudby prehrávanej počas prezentácie.
Format Music
Zmazanie všetkých hudobných súborov.
Setup 2
LCD Backlight
Umožňuje zvoliť intenzitu podsvietenia LCD displeja, keď používate
fotoaparát napájaný z akumulátora.
Beep
Táto funkcia určuje zvuky, ktoré fotoaparát vydáva počas činnosti.
Language
Zvolí jazyk, v ktorom sa na displeji budú objavovať položky ponuky,
varovania a oznámenia.
Initialize
Inicializuje nastavenie na preddefinované hodnoty nastavenia.
Setup 3
File Number
Určí metódu priraďovania čísel súborov k záberom.
USB Connect
Prepína režim USB pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarni
kompatibilnej s PictBridge pomocou kábla pre viacúčelový konektor.
Video Out
Nastavuje výstup videosignálu podľa TV systému kódovania farieb
pripojeného video zariadenia.
Clock Set
Nastaví dátum a čas.
Setup 4
Calibration
Umožňuje vykonať kalibráciu, keď tlačidlá na dotykovom paneli pri
stlačení nereagujú na miesta, kde ich stláčate.
Housing
Mení funkciu niektorých tlačidiel na ovládanie fotoaparátu
namontovaného v Marine Pack (podmorskej súprave).
Sample
This manual is suitable for devices