SONY DSC-N2 user manual download (Page 47 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 60
19
Bližšie informácie o funkcii
1
str. 18
SK
Položky ponuky Menu
Dostupné položky ponuky sa líšia podľa nastavenej pozície prepínača režimu a podľa
nastavení ponuky
(Camera). Na displeji sa objavia len dostupné položky.
Ponuka pre snímanie
COLOR (Color Mode)
Zmení živo
sť záberu alebo pridá špeciálne efekty.
(Metering Mode)
Výber režimu merania.
WB (White Bal)
Úprava farebných tónov.
ISO
Výber svetelnej citlivosti.
(P.Quality)
Zvolí kvalitu statických záberov.
Mode (REC Mode)
Zmena na režim snímania záberov v rýchlom slede.
BRK (Bracket Step)
Posun hodnoty EV keď hodnota [Mode] je nastavená na [Exp Brktg].
(Interval)
Výber intervalu snímky keď hodnota [Mode] je nastavená na [Multi
Burst].
(Flash Level)
Upravuje intenzitu blesku.
(Contrast)
Nastavenie kontrastu obrazu.
(Sharpness)
Nastavenie ostrosti obrazu.
(Setup)
Zmena položiek Setup.
M
Sample
This manual is suitable for devices