SONY DSC-N2 user manual download (Page 46 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 60
18
Zmena nastavení – Menu/Setup
1
Nastavte prepínač režimu.
Množina dostupných položiek sa líši podľa pozície prepínača režimu a nastavení ponuky
(Camera).
2
Stlačením tlačidla
(tlačidlo na obrazovke) zobrazte tlačidlá dotykového
panela.
• Ak je prepínač režimu v polohe
, tento krok preskočte.
3
Dotknutím položky [MENU] zobrazte ponuku.
4
Dotknite sa položky, ktorú chcete nastaviť.
• Ak nie je požadovaná položka zobrazená, opakovane sa
dotknite
v
/
V
, kým sa táto položka neobjaví na displeji.
5
Dotknite sa nastavenia.
6
Stlačením tlačidla
(tlačidlo na obrazovke)
vypnite ponuku.
Prepín
ač režimu
Tlačidlo
(tlačidlo na obrazovke)
Dotykový panel
[
Výber položky na obrazovke Setup
Podržte dlhšie stlačené tlačidlo
(tlačidlo na displeji)
alebo zobrazte položku
(Setup) pri kroku
4
a potom sa jej dotknite.
Dotknutím položky
v
/
V
zobrazte položku, ktorú chcete
nastaviť, a potom sa jej dotknite.
Sample
This manual is suitable for devices