SONY DSC-N2 user manual download (Page 42 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 60
14
[
Prezeranie záberov v indexovom zobrazení
Stlačte
(index). V režime zobrazenia samostatného záberu sa dotknite záberu,
ktorý si chcete prezrieť.
Ak chcete zobraziť ďalší či predchádzajúci záber z obrazovky, dotknite sa
b
/
B
.
Opätovným stlačením tlačidla
(Index) sa objaví index s 12 zábermi.
[
Mazanie záberov v indexovom zobrazení
1
Keď je zobrazená indexová obrazovka, dotknite sa [MENU]
t
[Delete]
t
[Select].
2
Indikátor zmazania
(Delete) sa objaví, až keď sa dotknete vybraného záberu,
ktorý chcete zmazať.
3
Dotknite sa položky [OK]
t
[OK].
[
Prehrávanie záberov uložených v albume
1
Nastavte prepínač režimu do polohy
.
2
Dotknite sa položky [MENU]
t
[Album].
[
Prehrávanie série záberov (Prezentácia)
1
Nastavte prepínač režimu do polohy
.
2
Dotknite sa položky [MENU]
t
[Slide Show]
t
[Start].
Ak chcete toto zobrazenie zrušiť, dotknite sa obrazovky a potom zvoľte [Exit].
[
Maľovanie a dávanie pečiatok na statické zábery
1
Nastavte prepínač režimu do polohy
.
2
Dotknite sa položky [MENU]
t
[Paint].
3
S kresliacim perom maľujte alebo dajte pečiatky na statické zábery.
[
Prehrávanie záberov na obrazovke televízora
1
Pripojte fotoaparát k televízoru prostredníctvom kábla pre viacúčelový konektor (je
súčasťou dodávky).
2
Nastavte prepínač na dodanom kábli pre viacúčelový konektor na pozíciu „Televízny
prijímač“.
Do multikonektora
Do vstupných konektorov
audio/video
Kábel pre viac
účelový konektor
Sample
This manual is suitable for devices