SONY DSC-N2 user manual download (Page 41 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 60
13
SK
Prezeranie/mazanie záberov
1
Pomocou prepínača režimu zvoľte
.
2
Vyberte záber pomocou
/
.
Videozáznam:
Dotknite sa položky
B
.
Posun vzad/Posun vpred:
/
(Návrat k normálnemu prehrávaniu:
B
)
Hlasitosť: Dotknutím sa [MENU]
t
[Volume]
t
upravte hlasitosť pomocou +/–
t
[Exit].
Zastavenie prehrávania:
x
[
Mazanie záberov
Zobrazte záber, ktorý chcete zmazať, a potom sa dotknite [MENU]
t
[Delete]
t
[Delete]
t
[OK].
Aj keď zmažete záber, jeho miniatúra zostane stále uložená v albume.
[
Zobrazenie zväčšeného záberu (transfokácia počas prehrávania)
Stlačte
, keď je zobrazený statický
záber.
Transfokáciu pri prezeraní zrušíte
stlačením
.
Posunutie na vidite
ľnú časť:
v
/
V
/
b
/
B
Prepínač režimu
Tlačidlo
(Transfokácia pri prehrávaní)
Tlačidlo
(Index)/
(Transfokácia pri prehrávaní)
Multikonektor (na spodku)
Dotykový panel
MENU
x1.0
1.
3
Zrušenie zväčšenia pri
prehrávaní
Sample
This manual is suitable for devices