SONY DSC-N2 user manual download (Page 40 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 60
12
[
Výber režimu snímania
Na displeji sa dotknite
. Dotknite sa
požadovanej položky a potom sa
dotknite
.
Auto:
Umožňuje jednoduché snímanie s
automaticky upravenými nastaveniami.
Program:
Umožňuje snímanie s automaticky
upravenou expozíciou (tak rýchlosť
uzávierky, ako aj hodnotu clony). Rôzne
nastavenia môžete tiež navoliť pomocou
ponuky.
Manual:
Umožňuje snímanie s manuálne
upravenou expozíciou (rýchlosť uzávierky
aj hodnota clony).
Výber scény:
Umožňuje snímanie s preddefinovanými
nastaveniami podľa aktuálnej scény.
[
Vlastné nastavenie expozície
Nastavte položku
(Camera) na
hodnotu inú než [Auto] a [Manual] a
potom sa dotknite položky
. Dotknite
sa položky
(EV).
Smerom k +: Zosvetlí záber.
0EV: Fotoaparát automaticky
určí hodnotu
expozície.
Smerom k –: Stmaví záber.
[
9
Zmena spôsobu zaostrovania
Nastavte položku
(Camera) na
hodnotu inú než [Auto] a potom sa
dotknite položky
. Dotknite sa
položky
9
(Focus). Dotknite sa
požadovanej položky a potom sa
dotknite
.
Multi AF (Režim viacbodového
automatického zaostrovania):
Automaticky zaostrí na predmet po celej
ploche zameriavaceho rámčeka
(preddefinované nastavenie).
Center AF:
Automaticky zaostrí na predmet v
prostriedku zameriavacieho rámčeka.
Spot AF (Režim automatického zaostrenia s
nastaviteľným bodom):
Posunutím zameriavacieho rámčeka AF
zóny na ľubovoľné miesto na obrazovke
môžete zaostriť na veľmi malé predmety
alebo úzku oblasť.
[
Počet uložiteľných statických
záberov a čas nahrávania
videozáznamov
Počet nasnímateľných statických
záberov a max. doba nahrávania
videozáznamov sa líši v závislosti od
zvolenej veľkosti záberu.
Statické zábery
Videozáznam
Počet uložiteľných záberov a čas záznamu sa
môže líšiť v závislosti od snímacích
podmienok.
Maximálny počet uložiteľných záberov
Maximálny čas uložiteľného záznamu
Sample
This manual is suitable for devices