SONY DSC-N2 user manual download (Page 37 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 60
9
SK
4
Zapnutie fotoaparátu a nastavenie dátumu a času
1
Pomocou prepínača režimu zvoľte
a potom stlačte tlačidlo POWER.
2
Nastavte hodiny dotknutím sa tlačidiel na obrazovke.
1
Dotknite sa požadovaného formátu pre zobrazenie dátumu a potom
t
. Objaví
sa obrazovka „Clock Set 2/2“ (Nastavenie hodín).
2
Dotknite sa položky, ktorú chcete nastaviť, a potom nastavte číselnú hodnotu
pomocou
v
/
V
.
3
Dotknite sa položky [OK].
[
Zmena nastavenia dátumu a času
Na obrazovke
(Setup) vyberte položku [Clock Set] (str. 18).
[
Pri zapnutí fotoaparátu
Pokiaľ nenastavíte dátum a čas, pri každom zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka Clock Set.
Ak je fotoaparát zapnutý a napájaný z akumulátora a nepoužíva sa približne tri minúty,
automaticky sa sám vypne, aby zabránil zbytočnému vybitiu akumulátora (funkcia automatického
vypnutia).
Tla
čidlo POWER
Prepínač režimu
Dotykový panel
Clock Set
1/2
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
CANCEL BY SHUTTER BUTTON
12:00
AM
1
1
2006
Clock Set
2/2
AM
OK
Cancel
2006
1
/
/
1
12
:
00
Clock Set
2/2
AM
OK
Cancel
2006
1
/
/
1
10
:
3
0
Sample
This manual is suitable for devices