SONY DSC-N2 user manual download (Page 36 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 60
8
[
Vybratie akumulátora a pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
Otvorte kryt priestoru pre akumulátor/kartu „Memory Stick Duo“.
3
Práca s dotykovým panelom
1
Stlačením tlačidla
(tlačidlo na obrazovke) zobrazte tlačidlá dotykového
panela.
• Ak je prepínač režimu v polohe
, tento krok preskočte.
2
Jemne sa dotýkajte prstom tlačidiel na obrazovke.
Posu
ňte
páčku uvoľnenia akumulátora
.
• Dajte pozor, aby vám pri manipulácii
nevypadol akumulátor.
• Akumulátor nikdy nevyťahujte, keď svieti
indikátor prístupu.
Presvedčte sa, či nesvieti
indikátor
prístupu
a potom nakrátko zatlačte na
okraj pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“.
Akumulátor
„Memory Stick Duo“
Prepínač režimu
Dotykový panel
Tlačidlo
(tlačidlo na
obrazovke)
• Opätovným stlačením
(tlačidlo na displeji) sa vypnú
tlačidlá dotykového panela.
• Ak nie je položka, ktorú chcete nastaviť, zobrazená na
displeji, dotknutím sa
v
/
V
zmeňte stránku.
• Na predchádzajúcu obrazovku sa môžete vrátiť dotknutím
sa tlačidla
.
Sample
This manual is suitable for devices