SONY DSC-N2 user manual download (Page 32 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 60
4
Informácie o používaní fotoaparátu
[
Zálohovanie obsahu vnútornej
pamäte a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
Nevypínajte fotoaparát ani nevyťahujte
akumulátor či kartu „Memory Stick Duo“,
keď svieti kontrolka prístupu, pretože by sa
mohli poškodiť údaje vo vnútornej pamäti
alebo na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“. Vždy si ochráňte dáta pred zničením
tak, že si z nich urobíte záložnú kópiu.
[
Informácie o snímaní
a prehrávaní
Tento fotoaparát nie je odolný voči prachu,
voči ošplechnutiu ani voči ponoreniu do
vody. Pred zapnutím fotoaparátu si
prečítajte časť „Preventívne opatrenia“
(str. 28).
Pred snímaním neopakujúcich sa udalostí
vykonajte testovacie snímanie, ktorým si
overíte, či fotoaparát pracuje správne.
Dávajte pozor, aby ste fotoaparát
nenamočili. Natečená voda vo fotoaparáte
môže spôsobiť jeho poruchu, ktorú
v určitých prípadoch už nemožno opraviť.
Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla. Môže to
prípadne spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vín alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát
nemusí správne snímať či prehrávať.
Používanie fotoaparátu v piesočnatom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchy.
Ak si všimnete skondenzované kvapky vody,
utrite ich pred použitím fotoaparátu
(str. 28).
Fotoaparátom netraste ani nenarážajte.
Okrem porúch a neschopnosti nasnímať
zábery to môže spôsobiť aj znehodnotenie
záznamového média a zničenie, poškodenie
či stratu obrazových údajov.
Pred použitím vyčistite povrch blesku.
Tepelná energia uvoľnená pri blysnutí
blesku môže spôsobiť, že roztopené
nečistoty čiastočne zakryjú povrch blesku
alebo sa naň prilepia, čím môže dôjsť k
nedostatočnému osvetleniu.
[
Poznámky k LCD displeji
a objektívu
LCD displej je vyrobený použitím veľmi
presnej technológie, vďaka ktorej správne
funguje viac ako 99,99% pixelov. Na LCD
displeji sa však môžu permanentne
objavovať malé tmavé a/alebo jasné body
(biele, červené, modré alebo zelené). Tieto
body sú výsledkom normálneho výrobného
procesu a nijakým spôsobom neovplyvňujú
nasnímaný obraz.
Ak je akumulátor vybitý, fotoaparát nebude
fungovať s vysunutým objektívom. Vložte
nabitý akumulátor a potom znovu zapnite
fotoaparát.
[
Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
Tento fotoaparát vyhovuje univerzálnemu
štandardu DCF (Design rule for Camera
File system), ktorý zaviedla spoločnosť
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Prehrávanie záznamu nasnímaného týmto
fotoaparátom v inom zariadení nie je
zaručené a rovnako, prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo editovaných v inom
zariadení nie je v tomto zariadení zaručené.
[
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, video kazety a
ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
snímaním takýchto materiálov sa môžete
dopustiť viacerých porušení zákonov o
autorských právach.
[
Žiadna kompenzácia obsahu
záznamu
Obsah vášho uloženého záznamu, ktorý nie je
možné uskutočniť snímaním alebo
prehrávaním z dôvodu nefunkčnosti
fotoaparátu alebo záznamového média apod.,
nie je možné nijakým spôsobom
kompenzovať.
Sample
This manual is suitable for devices