SONY DSC-N2 user manual download (Page 30 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 60
2
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie daž
ďu ani
vlhkosti.
Batériu vymie
ňajte len za určený typ. V
opačnom prípade môže dôjsť k požiaru
alebo zraneniu.
Tento produkt bol testovaný a je v súlade
s limitmi smernice EMC týkajúcej sa
používania prípojných káblov kratších ako
3 metre.
[
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
[
Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel (kábel
USB atď.).
[
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení (Platí
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
AK CHCETE ZABRÁNIŤ POŠKODENIU
KONEKTORA, SKRATU ATĎ.,
POUŽÍVAJTE PRI PRENOSE A
USKLADŇOVANÍ BATÉRIE PUZDRO
NA BATÉRIU. (AK BOLO PUZDRO
DODANÉ S FOTOAPARÁTOM.)
Slovensky
VÝSTRAHA
POZOR
Informácie pre európskych
spotrebiteľov
Sample
This manual is suitable for devices