SONY DSC-N1 user manual download (Page 2 of 2)

Languages: Danish and 1 more
  • Norwegian
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 2
Zoomeknapp
Velge den bildestørrelsen som skal
brukes
5
5
1
Velg modus.
Velg
.
Velg
.
Stillbilde:
Film:
2
Pek på
(skjermdisplaytasten) for å
vise knappene på
pekeskjermen.
3
Pek på
(bildestørrelse).
4
Pek på den ønskede
bildestørrelsen.
• Skjermbildet over er for stillbilder.
• For film må du velge [640 (fin)] (kun "Memory Stick
PRO Duo"), [640 (std.)] eller [160].
• Antall stillbilder som kan tas, eller mulig opptakstid
for film vises på høyre side av [Bildestørr.].
5
Pek på
for å fullføre
innstillingen.
1M
MENU
OFF
AUTO
AUTO
OFF
(skjermdisplaytast)
Om stillbildestørrelser
Nærmere informasjon om bildestørrelsen
t
"Brukerhåndbok/feilsøking" (side 13)
Standardinnstillingene er markert med
.
*
Bildene tas opp i samme bildeforhold (3:2) som fotopapir eller postkort e.l.
**
Ved utskrift kan det hende at begge sidene av bildet vil bli beskåret
t
"Brukerhåndbok/feilsøking"
(side 109)
***Du kan vise bilder med høyere kvalitet hvis TV-en har et "Memory Stick"-spor eller er tilkoblet via USB.
Om antall stillbilder som kan tas, og mulig opptakstid for film
Antallet stillbilder som kan tas, og mulig opptakstid for film varierer med den valgte
bildestørrelsen.
Nærmere informasjon om antall stillbilder som kan tas eller mulig opptakstid
t
"Brukerhåndbok/feilsøking" (side 23)
• Antallet bilder som kan tas opp, og mulig opptakstid, kan variere med opptaksforholdene.
Bildestørrelse
Retningslinjer
Antall bilder
Skrive ut
8M (3264×2448)
Brukes til utskrift av bilder i A3-format
eller bilder med høy oppløsning i A4-
format
Færre
Flere
Fin
Grov
3:2* (3264×2176)
5M (2592×1944)
Brukes til utskrift av bilder i A4-format
eller bilder med høy oppløsning i A5-
format
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
Brukes til utskrift i postkortstørrelse
VGA (E-post)
(640×480)
Brukes til opptak av et stort antall bilder
Brukes når bilder legges ved e-post, eller
ved opprettelse av hjemmesider
16:9(HDTV)**
(1920×1080)
Til å vise bilder på en widescreen-TV
eller en TV som er kompatibel med Hi-
Vision***
Stillbilder
Film
Maksimalt antall bilder som kan tas opp
Maksimal opptakstid
Ta bilder på en enkel måte (autojusteringsmodus)
6
6
Stille inn blitsmodus-/selvutløser-/makroopptak
Trykk på
(skjermdisplaytasten) for å vise knappene på pekeskjermen.
Holde kameraet
Plasser motivet i midten av
fokuseringsrammen. Ikke dekk til
mikrofonen med fingeren din.
Mikrofon
1M
MENU
OFF
AUTO
AUTO
OFF
Bruke blitsen til stillbilder
Ta nærbilder (makro)
Bruke selvutløseren
Bruke zoomen
• Når zoomeforstørrelsen er større enn 3×, bruker kameraet funksjonen Digital zoom.
Nærmere informasjon om [Digital zoom]-innstillinger og bildekvaliteten
t
"Brukerhåndbok/feilsøking"
(side 61)
• Du kan ikke endre zoomen mens du tar opp film.
2
Ta opp med lukkerknappen.
Når du tar bilder mens
vises på skjermen, kan de forminskede kopiene av
originalbildene lagres i albumet.
t
"Brukerhåndbok/feilsøking" (side 36)
Stillbilde:
Trykk lukkerknappen
halvveis ned og hold
den for å fokusere.
Indikator for AE/AF-lås
Blinkende indikator
t
Indikator tent/piper
Trykk lukkerknappen helt
ned.
Du hører lyden av lukkeren.
Film:
Trykk lukkerknappen helt
ned.
For å stoppe opptaket må du trykke lukkerknappen helt ned igjen.
AF-avstandssøkerramme
Zoomeknapp
Velge en blitsmodus for stillbilder
Pek på
på skjermen. Pek på det ønskede elementet, og deretter på
.
• Opptaksavstand (når [ISO] er stilt inn på [Auto])
W-siden: Ca. 0,20 til 5,0 m
T-siden: Ca. 0,34 til 2,6 m
• Blitsen blinker to ganger. Det første blinket tjener til å justere lysmengden.
Bruke selvutløseren
Pek på
på skjermen. Pek på [På], og deretter på
.
Trykk på lukkerknappen. Selvutløserlampen blinker, og en pipelyd lyder helt til lukkeren
aktiveres (ca. 10 sekunder senere).
For å avbryte opptak med selvutløser må du trykke på
(skjermdisplaytasten).
Auto
Blinker i mørket og i motlys (standardinnstilling).
Tv. blits (
)
Blinker alltid.
Sakte synk
(Tvungen
blits)(
)
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen, som ikke lyses opp av
blitsen, skal vises klart.
Ing. blits (
)
Blinker ikke.
SL
Selvutløserlampe
Ta nærbilder (makro)
Pek på
på skjermen. Pek på [På], og deretter på
.
• Det anbefales å sette zoomen helt over til W-siden.
• Det området som er i fokus blir fort smalt, og det er mulig at ikke alle deler av motivet vil være helt i fokus.
• Autofokus-hastigheten synker.
Korteste opptaksavstand fra linseoverflaten
Når zoomen står helt over på W-siden (full vidvinkel): Ca. 6 cm
Når zoomen står helt over på T-siden (full tele): Ca. 34 cm
Hvis du tar opp et stillbilde av et motiv som det er vanskelig å fokusere på
• Hvis motivet er nærmere enn ca. 50 cm, må du bruke makromodus (ovenfor).
• Hvis kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, vil indikatoren for AE/AF-låsen begynne å blinke
sakte, og pipelyden høres ikke. Komponer bildet på nytt og fokuser igjen.
Motiver det kan være vanskelig å fokusere på:
Identifisere elementer på skjermen
t
"Brukerhåndbok/feilsøking" (side 17)
–Mørkt motiv langt unna kameraet
–Dårlig kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
–Motivet vises gjennom glass
–Motiv i rask bevegelse
–Motiv med lysreflekser eller glinsende overflate
–Blinkende motiv
–Motiv med bakgrunnsbelysning
Vise/slette bilder
Slette bilder
Vis det bildet du ønsker å slette, og pek så på [MENU]
t
[Slett]
t
[Slett]
t
[OK].
Avbryte slettingen
Pek på [Avslutt] i
2
, eller [Avbryt] i
3
.
• Selv om du sletter et bilde, vil det forminskede bildet som er spilt inn i albumet, være lagret.
7
7
1
Velg
.
2
Velg et bilde med
/
.
Stillbilde: Bildestørrelsen vises
Film:
vises
Pek på
B
.
Spol tilbake/fort forover:
/
(Gå tilbake til vanlig avspilling:
B
)
Volum: Pek på [MENU]
t
[Volum]
t
+/– for å
justere
t
[Avslutt].
Stoppe avspillingen:
x
• Filmer med bildestørrelsen [160] vises en størrelse
mindre.
Film:
MENU
VGA
3/9
101-0003
2005
1
1
10:30
PM
10/10
00:00:02
MENU
STD
640
101-0010
2005
1
2
10:30
AM
Avspillings-
indikator
/
-knapp
-knapp
1
2
3
Vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Trykk på
mens du viser et stillbilde.
Trykk på
for å zoome ut igjen.
• Lagre forstørrede bilder: [Trimme]
t
"Brukerhåndbok/feilsøking" (side 59)
Vise en indeksskjerm
Trykk på
(indeks). Pek på det bildet du vil se på på enkeltbildeskjermen.
For å vise forrige/neste skjermbilde må du peke på
b
/
B
.
Slette bilder i indeksmodus
1
Mens en indeksskjerm vises, må du peke på [MENU]
t
[Slett]
t
[Velg].
2
Pek på det bildet du ønsker å slette, for å vise
-indikatoren (slett).
Oppheve et valg
Pek på det bildet du ønsker å avbryte slettingen av, for å slå av
-indikatoren på
bildet.
3
Pek på [OK]
t
[OK].
• For å slette alle bildene i mappen må du peke på [Alt i denne mappen] i trinn 1, i stedet for på [Velg].
MENU
x1.0
1.3
Avbryte avspillingszoom
Justere utsnittet:
v
/
V
/
b
/
B
MENU
MENU
VGA
3/9
101-0012
2005
1
1
9:30
PM
Hvis du trykker en gang til, vises
en tolv siders indeksskjerm.
1
Velg modus.
Velg
.
Velg
.
Stillbilde
(autojusteringsmodus):
Film:
(skjermdisplaytast)
Zoom-knap
Vælg det billedformat, der skal bruges
5
5
1
Vælg en indstilling.
Vælg
.
Vælg
.
Stillbillede:
Film:
2
Tryk på
(skærmtast) for at
få vist knapperne på
berøringspanelet.
3
Tryk på
(Billedformat).
4
Tryk på det ønskede
billedformat.
• Skærmbilledet ovenfor er til stillbilleder.
• Til film skal du vælge [640(Fin)] (kun "Memory
Stick PRO Duo"), [640(Standard)] eller [160].
• Det antal stillbilleder, der kan optages, eller den tid,
der kan optages film, vises i højre side af
[Billedformat].
5
Tryk på
for at afslutte
indstillingen.
1M
MENU
OFF
AUTO
AUTO
OFF
-knap (skærmtast)
Om formater for stillbilleder
Flere oplysninger om billedformatet
t
"Brugervejledning/fejlfinding" (side 13)
Standardindstillingerne er markeret med
.
*
Billeder optages i det samme bredde-højde-forhold på 3:2 som fotografier på trykt papir eller postkort osv.
**
Begge billedets kanter kan blive skåret af ved udskrivning
t
"Brugervejledning/fejlfinding" (side 108)
*** Du kan få vist billeder i højere kvalitet, hvis tv'et har et stik til "Memory Stick" eller er tilsluttet via USB.
Om det antal stillbilleder, der kan optages, og den tid, der kan optages film i.
Antallet af stillbilleder, der kan optages, og den tid, der kan optages film i, varierer, afhængigt af
det valgte billedformat.
Flere oplysninger om antal billeder eller tid, der kan optages i
t
"Brugervejledning/fejlfinding"
(side 23)
• Antallet af billeder, der kan optages, og optagetid kan variere afhængigt af optageforhold.
Billedformat
Retningslinjer
Antal billeder
Udskrivning
8M (3264×2448)
Til udskrivning i A3-format eller billeder
med høj opløsning i A4-format
Færre
Flere
Fin
Grov
3:2* (3264×2176)
5M (2592×1944)
Til udskrivning i A4-format eller billeder
med høj opløsning i A5-format
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
Til udskrivning i postkortformat
VGA(E-mail)
(640×480)
Til optagelse af et stort antal billeder
Til vedhæftelse af billeder til e-mails
eller oprettelse af websider
16:9(HDTV)**
(1920×1080)
Til visning af billeder på et vidvinkel-tv
eller et Hi-Vision-kompatibelt tv***
Stillbilleder
Film
Maks. antal billeder, der kan optages
Maksimal optagetid
Nem optagelse af billeder (automatisk justeringsindstilling)
6
6
Vælg Blitztilstand/Selvudløser/Makrooptagelse
Tryk på
(skærmtast) for at få vist knapperne på berøringspanelet.
Sådan holdes kameraet
Placer motivet i centrum af
fokuseringsområdet. Dæk ikke mikrofonen
med fingrene.
Mikrofon
1M
MENU
OFF
AUTO
AUTO
OFF
Brug af blitz til stillbilleder
Optagelse af nærbillede (makro)
Brug af selvudløser
Brug af zoom
• Når zoom-skalaen overstiger 3×, bruger kameraet funktionen Digital zoom.
Flere oplysninger om indstilling af [Digital zoom] og billedkvalitet
t
"Brugervejledning/fejlfinding"
(side 60)
• Du kan ikke ændre zoom-skalaen, mens du optager en film.
2
Optagelse med udløserknappen.
Når du optager billeder, mens
vises på skærmen, kan minimerede kopier af de
oprindelige billeder gemmes i albummet.
t
"Brugervejledning/fejlfinding "
(side 35)
Stillbillede:
Tryk, og hold
udløserknappen
halvvejs nede for at
fokusere.
Indikator for AE/AF-lås
Blitzindikator
t
Indikatoren lyser/bipper
Tryk udløserknappen helt
ned.
Lyden af lukkeren høres.
Film:
Tryk udløserknappen helt
ned.
Tryk udløserknappen helt ned igen for at stoppe optagelsen.
Ramme for AF-områdesøger
Zoom-knap
Valg af en blitztilstand til stillbilleder
Tryk på
på skærmen. Tryk på det ønskede punkt og derefter på
.
• Optageafstand (når [ISO] er indstillet til [Auto])
W-siden: Ca. 0,20 til 5,0 m
T-siden: Ca. 0,34 til 2,6 m
• Blitzen affyres to gange. Første gang sker det for at justere lysmængden.
Brug af selvudløser
Tryk på
på skærmen. Tryk på [Til] og derefter på
.
Tryk på udløserknappen, selvudløserlampen blinker, og der lyder et bip, indtil lukkeren
aktiveres (ca. 10 sekunder senere).
Tryk på
(skærmtast) for at slå optagelse med selvudløser fra.
Auto
Affyrer blitz, hvis det er mørkt, eller der er modlys (standardindstilling)
Tvung. blitz (
)
Udløses altid.
Langsom synkro
(Tvungen blitz)
(
)
Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages et klart billede af
baggrunden, som ligger uden for blitzlyset.
Ingen blitz (
)
Udløses ikke.
SL
Selvudløserlampe
Optagelse af nærbillede (makro)
Tryk på
på skærmen. Tryk på [Til] og derefter på
.
• Det anbefales at indstille zoom helt frem til W-siden.
• Området i fokus bliver smalt, og hele motivet er muligvis ikke fuldstændigt i fokus.
• Den automatiske fokuseringshastighed falder.
Korteste optageafstand fra objektivets overflade
Indstilling helt frem til W-siden: Ca. 6 cm
Indstilling helt frem til T-siden: Ca. 34 cm
Hvis du optager et stillbillede af et motiv, som er svært at fokusere på
• Hvis motivet er tættere på end ca. 50 cm, skal du bruge makrotilstanden (ovenfor).
• Når kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, ændres indikatoren for AE/AF-lås til at blinke
langsomt, og der lyder ikke noget bip. Stil ind på motivet igen, og fokuser en gang til.
Motiver, som er svære at fokusere på, er:
Sådan identificeres elementer på skærmen
t
"Brugervejledning/fejlfinding" (side 17)
–Langt væk fra kameraet og mørke
–Kontrasten mellem motivet og baggrunden er
dårlig
–Set gennem glas
–I hurtig bevægelse
–Motiver, der reflekterer lys eller har en blank
overflade
–Motiver, der blinker
–Motiver, der belyses bagfra
Vis/slet billeder
Sletning af billeder
Vis det billede, du vil slette, og tryk på [MENU]
t
[Slet]
t
[Slet]
t
[OK].
Annullering af sletningen
Tryk på [Afslut] i
2
, eller [Fortryd] i
3
.
• Selv når du sletter et billede, gemmes den minimerede kopi af billedet i albummet alligevel.
7
7
1
Vælg
.
2
Vælg et billede med
/
.
Stillbillede: Billedformatet vises
Film:
vises
Tryk på
B
.
Tilbage/hurtigt fremad:
/
(Tilbage til normal afspilning:
B
)
Lydstyrke: Tryk på [MENU]
t
[Lydstyrke]
t
+/– for
at justere
t
[Afslut].
Stop afspilningen:
x
• Film med billedformatet [160] vises en størrelse
mindre.
Film:
MENU
VGA
3/9
101-0003
2005
1
1
10:30
PM
10/10
00:00:02
MENU
STD
640
101-0010
2005
1
2
10:30
AM
Afspilningslinje
/
-knap
-knap
1
2
3
Visning af et forstørret billede (zoom under afspilning)
Tryk på
under visning af et stillbillede.
Tryk på
for at annullere zoom.
• Hvis du vil gemme forstørrede billeder: [Beskær]
t
"Brugervejledning/fejlfinding" (side 58)
Visning af en indeksskærm
Tryk på
(Indeks). Tryk på det billede, du vil have vist på enkeltbilledskærmen.
Tryk på
b
/
B
for at vise den forrige/næste skærm.
Sådan slettes billeder i indekstilstand
1
Tryk på [MENU]
t
[Slet]
t
[Vælg], mens en indeksskærm vises.
2
Tryk på det billede, du vil slette, for at få vist
-indikatoren (Slet).
Sådan annulleres en markering
Tryk på det billede, du vil annullere sletningen af, for at slå
-indikatoren fra på
billedet.
3
Tryk på [OK]
t
[OK].
• Hvis du vil slette alle billederne i mappen, skal du trykke på [Alle i denne mappe] i trin 1 i stedet for [Vælg].
MENU
x1.0
1.3
Annuller zoom under afspilning
Juster området:
v
/
V
/
b
/
B
MENU
MENU
VGA
3/9
101-0012
2005
1
1
9:30
PM
Hvis du trykker igen, vises
indeksskærmen med 12 billeder.
1
Vælg en indstilling.
Vælg
.
Vælg
.
Stillbilleder (automatisk
justeringsindstilling):
Film:
-knap (skærmtast)
Sample
This manual is suitable for devices