SONY DSC-N1 user manual download

Languages: Danish and 1 more
  • Norwegian
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
2-652-807-
31
(2)
© 2005 Sony Corporation Printed in Japan
Trykt på 100% resirkulert papir med VOC
(= flyktig organisk forbindelse)-fri
vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Fortsettes på baksiden
Kontrollere medfølgende tilbehør
En "Memory Stick Duo" er
ikke inkludert.
Kameraet har sitt eget
internminne (26 MB), men det
anbefales å kjøpe en "Memory
Stick Duo" hvis du vil ta flere
bilder.
"Memory Stick Duo": Du kan
bruke en "Memory Stick Duo"
med kameraet ditt.
"Memory Stick": Du kan ikke
bruke en "Memory Stick"
med kameraet ditt.
Andre minnekort kan ikke
brukes.
• Nærmere informasjon om
"Memory Stick Duo"
t
"Brukerhåndbok/feilsøking"
(side 116
)
• Batterilader BC-CSG (1)
• USB-, A/V-, DC IN-kabel
for flerbruksterminal (1)
• Nettledning (1)
• Håndleddsrem (1)
• Oppladbar batteripakke NP-
BG1 (1)/batterietui (1)
• Pekeverktøy (1)
• CD-ROM (Cyber-shot-
programvare) (1)
• Bruksanvisning: "Les dette
først" (denne håndboken) (1)
• Bruksanvisning:
"Brukerhåndbok/feilsøking"
(1)
Merknader
• Lad opp den medfølgende batteripakken NP-BG1 før du bruker kameraet for første gang.
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn
99,99% av bildeelementene (pikslene) er reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at små svarte
og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på LCD-skjermen. Disse
punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket på noen måte.
• Kameraet er et presisjonsinstrument. Ikke slå borti
noe med linsen eller LCD-skjermen, og ikke bruk
makt på kameraet. Fest remmen for å unngå at
kameraet faller ned og skades.
• Konstruert for bruk med kompatible Sony-batterier.
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på
kundeservice-sidene våre på Internett (Customer Support Website).
Krok
Klargjøre batteripakken
• Koble batteriladeren til en enkelt tilgjengelig stikkontakt i nærheten.
• Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er
tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående
bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
• Når ladesyklusen er avsluttet, må du koble nettledningen fra stikkontakten og fjerne batteripakken fra
batteriladeren.
• Hvis den medfølgende batteripakken er helt utladet når ladesyklusen begynner, tar det ca. 330 min. å lade
den helt opp, forutsatt at temperaturen er 25 °C. Den praktiske ladetiden er ca. 270 min. Under visse
omstendigheter kan ladingen ta lengre tid.
1
1
Batterilader
2
Koble til
nettledningen.
3
Til stikkontakt
Nettledning
1
Sett inn batteripakken.
Skyv den bakre delen av batteripakken forsiktig inn, til den glir på plass med et klikk.
Ladelampe (CHARGE)
Lys på:
Lading pågår
Lys av:
Fullført
(praktisk lading)
Hvis du fortsetter å lade batteripakken i ca. én time til (til den er
helt oppladet
), vil
batteriet vare noe lenger.
4
Sett inn den ladede batteripakken.
2
1
2
1
1
2
Åpne batteridekselet/
"Memory Stick Duo"-
dekselet.
Hold batteripakken som vist ovenfor
og skyv den helt inn mens du trykker
batteriutkasteren
med enden av
batteriet.
Lukk batteridekselet/
"Memory Stick Duo"-
dekselet.
Batteriutkaster
Bruke strømadapteren
Du kan koble kameraet til en stikkontakt ved hjelp av strømadapteren AC-LS5K (ikke
inkludert).
t
"Brukerhåndbok/feilsøking" (side 16).
Slå opp i bruksanvisningen som følger med
strømadapteren.
Kontrollere batterinivået
Trykk på strømknappen (POWER) for å slå på kameraet og kontrollere batterinivået på LCD-
skjermen.
• Det tar omtrent ett minutt før indikatoren for riktig batterinivå vises.
• Under visse forhold kan det hende at batterinivåindikatoren ikke viser riktig nivå.
Ta ut batteripakken
Åpne batteridekselet/"Memory Stick Duo"-dekselet og skyv batteriutkasteren i pilens retning.
Grip om kantene på batteripakken for å trekke den ut. Når batteriutkasteren er ute, må du ikke
holde kameraet med batterisporet nedover, da batteripakken kan komme til å falle ut.
Bruke kameraet i utlandet — strømkilder
Du kan bruke kameraet, den medfølgende batteriladeren og strømadapteren AC-LS5K (ikke
inkludert) i alle land eller regioner hvor nettspenningen er mellom 100 V og 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz.
Ikke bruk en elektronisk transformator (reisetransformator), da den kan føre til
feil.
Batterinivå-
indikator
Batterinivå
Tilstrekkelig
gjenværende
strøm
Halvfullt batteri
Lavt batterinivå,
opptak/
avspilling vil
snart stoppe.
Skift ut batteriet med et helt
oppladet batteri, eller lad
batteriet. (Varselindikatoren
blinker.)
Batteriutkaster
Slå på kameraet/stille inn klokken
2
2
1
Velg
.
2
Trykk på strømknappen
(POWER).
Lyser
3
Still klokken ved å berøre knappene
på skjermen.
1
Pek på det ønskede visningsformatet, og deretter
t
.
Klokkeinnstillingsbildet 2/2 vises.
2
Pek på det elementet som skal stilles inn, og still inn
en numerisk verdi med
v
/
V
.
3
Pek på [OK].
• For å avbryte må du peke på [Avbryt].
Endre dato og klokkeslett
Velg [Stille klokke] i skjermbildet
(Oppsett) og utfør prosedyren i trinn
3
ovenfor.
t
"Brukerhåndbok/feilsøking" (sider 60 og 72)
På klokkedisplayet
• Hvis du valgte [D/M/ÅR] i trinn
3
-1, må du stille inn 24 timers visning.
• Midnatt vises som 12:00 AM, og klokken 12 på dagen som 12:00 PM.
Når du slår på kameraet
• Hvis du ikke stiller klokken, vil innstillingsskjermen for klokken vises hver gang kameraet slås på.
• Følgende skjermbilde vises fra og med andre gang kameraet slås på.
Slå av kameraet
Trykk på strømknappen (POWER) igjen.
• Hvis kameraet går på batteri og du ikke bruker det på ca. tre minutter, vil det slås av automatisk for å spare
batteripakken (auto-AV-funksjon).
Endre språkinnstilling
Du kan endre innstillingene for skjermen så meldinger vises på et bestemt språk. For å endre
språkinnstillingen må du peke på [MENU] for å vise menyskjermen. Velg
(Oppsett) og
deretter [
Språk] i
(Oppsett 2), og velg ønsket språk.
t
"Brukerhåndbok/feilsøking"
(side 70)
A
2
Sette inn en "Memory Stick Duo" (ikke
inkludert)
Bruke pekeskjermen
Når "Memory Stick Duo" ikke er satt inn
Kameraet spiller inn/av bilder med internminnet (26 MB).
t
"Brukerhåndbok/feilsøking"
(side 24)
3
3
2
1
1
2
Sett "Memory Stick Duo" helt
inn, til du hører et klikk.
Terminalsiden
4
4
(skjermdisplaytast)
2
Trykk på
(skjermdisplaytasten) for å
vise knappene på
pekeskjermen.
3
Trykk lett på knappene på
skjermen med fingeren din.
• For å slå av knappene på pekeskjermen, må du trykke
(skjermdisplaytasten).
1M
MENU
OFF
AUTO
AUTO
OFF
Hopp over dette
trinnet når
modusbryteren er
stilt inn på
.
1M
MENU
OFF
AUTO
AUTO
OFF
1
Velg modus.
Velg
.
Velg
.
Velg
.
Film:
Stillbilde:
Avspilling:
Om knappene på pekeskjermen
Når det elementet du vil stille inn ikke befinner seg på skjermen, må du peke på
v
/
V
for å bla til
en annen side.
Du kan gå tilbake til forrige skjermbilde ved å peke på
.
Bruk pekeskjermen ved å trykke lett ("peke") på den med fingeren eller det medfølgende
pekeverktøyet.
Ikke trykk på pekeskjermen med spisse gjenstander, bortsett fra det medfølgende
pekeverktøyet.
Ikke trykk mer enn nødvendig på LCD-skjermen.
Ta ut en "Memory Stick Duo"
Tilgangslampe
Åpne batteridekselet/"Memory Stick Duo"-dekselet, og
trykk deretter "Memory Stick Duo" inn én gang.
Når tilgangslampen er tent
Batteriet/"Memory Stick Duo" må ikke tas ut, og kameraet
må ikke slås av. Da kan data bli ødelagt.
Digital Still Camera
Les dette først
NO
Læs dette først
DK
DSC-N1
Bruksanvisning
Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og
"Brukerhåndbok/
feilsøking" (egen bok)
, og oppbevare dem for fremtidig bruk.
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og
"Brugervejledning/fejlfinding" (særskilt
dokument)
grundigt og gemme dem til senere reference.
© 2005 Sony Corporation Printed in Japan
Trykt på 100% genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden VOC
(flygtige organiske forbindelser).
fortsættes på bagsiden
Kontrol af det medfølgende tilbehør
En "Memory Stick Duo"
medfølger ikke.
Kameraet har sin egen interne
hukommelse (26 MB), men det
anbefales at købe en "Memory
Stick Duo" til fotografering af
flere billeder.
"Memory Stick Duo": du kan
bruge en "Memory Stick
Duo" til dette kamera.
"Memory Stick": du kan ikke
bruge en "Memory Stick" til
dette kamera.
Andre hukommelseskort kan
ikke bruges.
• Find flere oplysninger om
"Memory Stick Duo"
t
"Brugervejledning/
fejlfinding" (side 115
)
• Batterioplader BC-CSG (1)
• USB-, A/V-, DC IN-kabel
til flerfunktionsterminal (1)
• Netledning (1)
• Håndledsrem (1)
• Genopladelig batterienhed
NP-BG1 (1)/Batterietui (1)
• Stylus-pen (1)
• CD-ROM (Cyber-shot-
software) (1)
• Betjeningsvejledning: "Læs
dette først" (denne vejledning)
(1)
• Betjeningsvejledning:
"Brugervejledning/fejlfinding"
(1)
Bemærkninger
• Oplad den medfølgende NP-BG1-batterienhed, før kameraet bruges første gang.
• LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle pixel
fungerer. Der kan dog forekomme ganske små sorte punkter og/eller lyse punkter (med hvid, rød, blå
eller grøn farve), som konstant vises på LCD-skærmen. Disse punkter er normale i
fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde optagelserne.
• Kameraet er et præcisionsinstrument. Pas på ikke at
støde objektivet eller LCD-skærmen, og undlad at
bruge vold mod kameraet. Monter stroppen for at
forhindre, at kameraet tabes og derved beskadiges
osv.
• Designet til brug med kompatible Sony-batterier.
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores
websted til kundesupport.
Krog
Gør batterienheden klar
• Tilslut batteriopladeren til en lettilgængelig stikkontakt i væggen.
• Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer under brug af
batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af kontakten.
• Når opladningen er afsluttet, skal stikket trækkes ud af kontakten, og batteriet skal fjernes fra opladeren.
• Den tid, det tager at oplade den medfølgende batterienhed helt, når den er fuldstændig afladet, ved en
temperatur på 25°C, er cirka 330 minutter, og den praktiske opladningstid er cirka 270 minutter.
Opladningen kan tage længere tid under særlige forhold.
1
1
Batterioplader
2
Tilslut netledningen.
3
Til stikkontakten i
væggen
Netledning
1
Indsæt batterienheden.
Tryk forsigtigt bag på batterienheden, indtil den klikker på plads.
CHARGE-indikator
Lyser:
Oplader
Lyser ikke:
Opladt
(Praktisk opladning)
Hvis du fortsætter med at oplade batterienheden i yderligere en time (indtil den er
helt
opladet
), holder opladningen lidt længere.
4
Indsæt den opladede batterienhed.
2
1
2
1
1
2
Åbn dækslet til
batteriet/"Memory
Stick Duo".
Vend batterienheden som vist
ovenfor, og sæt den ind, mens du
trykker på
udløsergrebet
med
spidsen af batteriet.
Luk dækslet til batteriet/
"Memory Stick Duo".
Udløsergreb til batteri
Brug af vekselstrømsadapteren
Du kan tilslutte kameraet til en stikkontakt i væggen med en AC-LS5K-vekselstrømsadapter
(medfølger ikke).
t
"Brugervejledning/fejlfinding" (side 16).
Du kan finde flere oplysninger i
betjeningsvejledningen til vekselstrømsadapteren.
Sådan kontrolleres den resterende batteritid
Tryk på POWER-knappen for at tænde kameraet, og kontroller den resterende batteritid på
LCD-skærmen.
• Det tager ca. et minut, før den korrekte resterende batteritid vises.
• Den viste indikator for resterende batteritid er muligvis ikke korrekt under visse omstændigheder.
Sådan fjernes batterienheden
Åbn dækslet til batteriet/"Memory Stick Duo", og skub udløsergrebet til batteriet i pilens
retning. Tag fat i batterienhedens sider, og træk batterienheden ud. Hold ikke kameraet med
batteriåbningen nedad, når udløsergrebet til batteriet bruges. Du risikerer at tabe batteriet.
Brug af kameraet i udlandet – strømkilder
Du kan bruge kameraet, den medfølgende batterioplader og AC-LS5K-vekselstrømsadapteren
(medfølger ikke) i alle lande og områder, hvor strømforsyningen er mellem 100 V og 240 V AC,
50/60 Hz.
Brug ikke en elektronisk transformator (rejseadapter), da dette kan forårsage
fejl.
Indikator for
resterende
batteritid
Retningslinjer
for resterende
batteritid
Der er
tilstrækkelig
strøm
Batteriet er halvt
opladet
Batteriniveauet
er lavt,
optagelse/
afspilning
stopper snart.
Udskift batterierne med
fuldt opladede batterier,
eller oplad batterierne.
(Advarselsindikatoren
blinker.)
Udløsergreb til batteri
Tænd for kameraet/indstil uret
2
2
1
Vælg
.
2
Tryk på POWER-knappen.
Lyser
3
Indstil uret ved at trykke på
knapperne på skærmen.
1
Tryk på det ønskede datoformat og derefter på
t
.
Skærmen 2/2 til indstilling af uret vises.
2
Tryk på det punkt, der skal indstilles, og angiv den
numeriske værdi med
v
/
V
.
3
Vælg [OK].
• Tryk på [Fortryd] for at annullere.
Ændring af dato og klokkeslæt
Vælg [Urindstilling] på skærmen
(Opsætning), og følg fremgangsmåden i trin
3
ovenfor.
t
"Brugervejledning/fejlfinding" (side 59 og 71)
Om visning af uret
• Hvis du vælger [D/M/Å] i trin
3
-1, indstilles uret til visning af tiden i 24-timers format.
• Midnat angives som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM.
Når der tændes for strømmen
• Medmindre du indstiller uret, vises skærmen Urindstilling, hver gang kameraet tændes.
• Følgende skærm vises, når kameraet tændes for anden gang eller senere.
Sådan slukker du for strømmen
Tryk på POWER-knappen igen.
• Hvis kameraet kører på batteri, og du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, slukkes kameraet automatisk
for at undgå, at batteriet opbruges (automatisk strømbesparende funktion).
Ændring af sprogindstilling
Du kan ændre skærmvisningen, så meddelelser vises på et angivet sprog. Sprogindstillingen
ændres ved at trykke på [MENU] for at få vist menuskærmen. Vælg
(Opsætning), vælg
derefter [
Sprog] i
(Opsætning 2), og vælg det ønskede sprog.
t
"Brugervejledning/
fejlfinding" (side 69)
A
2
Isæt en "Memory Stick Duo" (medfølger
ikke)
Betjen berøringspanelet
Når der ikke er isat en "Memory Stick Duo"
Kameraet optager/afspiller billeder vha. den interne hukommelse (26 MB).
t
"Brugervejledning/fejlfinding" (side 24)
3
3
2
1
1
2
Skub "Memory Stick Duo" helt ind,
indtil enheden klikker på plads.
Terminalside
4
4
-knap (skærmtast)
2
Tryk på
(skærmtast) for at
få vist knapperne på
berøringspanelet.
3
Tryk let med fingeren på
knapperne på skærmen.
• Tryk på
(skærmtast) for at slå berøringspanelets
knapper fra.
1M
MENU
OFF
AUTO
AUTO
OFF
Spring dette trin
over, når
funktionsvælgeren
er indstillet til
.
1M
MENU
OFF
AUTO
AUTO
OFF
1
Vælg en indstilling.
Vælg
.
Vælg
.
Vælg
.
Film:
Stillbillede:
Afspilning:
Om knapperne på berøringspanelet
Når det punkt, du ønsker at indstille, ikke vises på skærmen, skal du trykke på
v
/
V
for at skifte
side.
Du kan vende tilbage til den forrige skærm ved at trykke på
.
Betjen berøringspanelet ved at trykke let på det med fingeren eller med den medfølgende
stylus-pen.
Tryk ikke på berøringspanelet med andre spidse genstande end den medfølgende stylus-pen.
Tryk ikke mere end nødvendigt på LCD-skærmen.
Sådan fjernes en "Memory Stick Duo"
Aktivitetslampe
Åbn dækslet til batteriet/"Memory Stick Duo", og tryk
"Memory Stick Duo" ind én gang.
Når aktivitetslampen lyser
Fjern aldrig batteriet/"Memory Stick Duo" og sluk heller
ikke for strømmen. Dataene kan blive beskadiget.
Digital Still Camera
Læs dette først
DK
DSC-N1
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og
"Brugervejledning/fejlfinding" (særskilt
dokument)
grundigt og gemme dem til senere reference.
Sample
This manual is suitable for devices