SONY DSC-N1 user manual download

Languages: Finnish and 1 more
  • Swedish
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
2-652-807-
21
(2)
© 2005 Sony Corporation Printed in Japan
Tryckt på 100% återvunnet papper med
vegetabilisk olje-baserad färg utan
lättflyktiga organiska föreningar.
fortsätter på baksidan
Kontroll av medföljande tillbehör
Inget ”Memory Stick Duo”-
minneskort medföljer.
Kameran har ett inbyggt minne
(26 MB) men för att kunna ta
fler bilder rekommenderar vi
att du använder ett ”Memory
Stick Duo”-minneskort.
”Memory Stick Duo”:
”Memory Stick Duo”-
minneskort går att använda i
den här kameran.
”Memory Stick”: Det går inte
att använda vanliga
”Memory Stick”-minneskort
i den här kameran.
Andra sorters minneskort går
inte att använda.
• För närmare detaljer om
”Memory Stick Duo”
t
”Bruksanvisning/
Felsökning” (sidan 114
)
• Batteriladdare BC-CSG (1)
• USB-, A/V- och DC IN-
kabel till multiuttaget (1)
• Nätkabel (1)
• Axelrem (1)
• Återuppladdningsbart
batteripaket NP-BG1 (1)/
Batterihållare (1)
• Pekpinne (1)
• CD-ROM-skiva (med Cyber-
shot-mjukvara) (1)
• Bruksanvisning: ”Läs det här
först” (det här häftet) (1)
• Bruksanvisning:
”Bruksanvisning/Felsökning”
(1)
Observera
• Ladda upp det medföljande NP-BG1-batteripaketet innan du börjar använda kameran för första gången.
• LCD-skärmen är tillverkad med extrem högprecisionsteknik vilket gör att minst 99,99% av
bildpunkterna är praktiskt användbara. Det kan dock förekomma små punkter som alltid är svarta eller
alltid lyser vitt, rött, blått eller grönt på LCD-skärmen. Detta är dock normalt och beror på
tillverkningsmetoden, och påverkar inte de bilder som lagras på något sätt.
• Kameran är ett precisionsinstrument. Var försiktig
så att du inte stöter till objektivet eller LCD-
skärmen, och undvik att trycka onödigt hårt på
kameran. Sätt fast den medföljande
handlovsremmen för att undvika att kameran blir
skadad om du skulle råka tappa den, osv.
• Avsedd att användas tillsammans med kompatibla Sony-batterier.
Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår
kundtjänsts webbplats.
Ögla
Gör klart batteripaketet
• Anslut batteriladdaren till ett lättåtkomligt vägguttag i närheten.
• Även om CHARGE-lampan inte lyser är batteriladdaren strömförande så länge den är ansluten till
vägguttaget. Om det skulle uppstå något problem medan batteriladdaren används, så stäng genast av den
genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
• Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när uppladdningen är klar, och ta av batteripaketet från batteriladdaren.
• Tiden det tar att ladda upp det medföljande batteripaketet helt från helt urladdat tillstånd vid en temperatur på
25°C är ca. 330 min, och den praktiska uppladdningstiden är ca. 270 min. Uppladdningen kan ta längre tid
under somliga förhållanden.
1
1
Batteriladdare
2
Sätt i nätkabeln.
3
Till ett vägguttag
Nätkabel
1
Sätt i batteripaketet.
Tryck försiktigt baktill på batteripaketet tills det klickar till på plats.
CHARGE-lampa
Tänd:
Uppladdning
Släckt:
Färdig
(Praktiskt användbar uppladdning)
Om man fortsätter att ladda upp batteripaketet i ytterligare en timme (tills det är
fullt
uppladdat
) varar laddningen något längre.
4
Sätt i det uppladdade batteripaketet.
2
1
2
1
1
2
Öppna locket till
batteri/”Memory Stick
Duo”-facket.
Håll batteripaketet på ovanstående
sätt och sätt i det genom att trycka
ned
batteriutmatningsknappen
med kanten på batteriet.
Stäng locket till batteri/
”Memory Stick Duo”-
facket.
Batteriutmatningsknapp
Användning av en nätadapter
Det går att ansluta kameran till ett vägguttag med hjälp av nätadaptern AC-LS5K (medföljer ej).
t
”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 16).
Se bruksanvisningen som medföljer nätadaptern.
För att kontrollera den återstående batterikapaciteten
Tryck POWER-knappen för att slå på kameran och kontrollera den återstående
batterikapaciteten på LCD-skärmen.
• Det tar ungefär en minut innan rätt återstående batterikapacitet visas.
• Det kan hända att indikatorn för återstående batterikapacitet visar fel under vissa förhållanden.
För att ta ut batteripaketet
Öppna locket till batteri/”Memory Stick Duo”-facket och skjut batteriutmatningsknappen i
pilens riktning. Håll i batteripaketet i kanterna och dra ut det. Håll inte kameran med
batterifacket vänt nedåt när batteriutmatningsknappen är ute, för att undvika risken att du tappar
batteripaketet.
För att använda kameran utomlands — Strömkällor
Kameran, den medföljande batteriladdaren och nätadaptern AC-LS5K (medföljer ej) går att
använda i alla länder och områden med en nätspänning på 100 till 240 V växelström,
50/60 Hz.
Använd ingen eltransformator (resetransformator) eftersom det kan leda till fel
på kameran.
Indikator för
återstående
batteriström
Riktlinjer för
återstående
batteriström
Tillräckligt
mycket ström
kvar
Batteriet
halvfullt.
Svagt batteri.
Inspelningen/
uppspelningen
kommer snart att
avbrytas.
Byt ut batteriet mot ett fullt
uppladdat batteri, eller
ladda upp batteriet.
(Varningsindikatorn
blinkar.)
Batteriutmatningsknapp
Slå på kameran/ställ klockan
2
2
1
Ställ in
.
2
Tryck på POWER-
knappen.
Tänds
3
Ställ klockan genom att peka på
knapparna på skärmen.
1
Peka på önskat datumvisningsformat och därefter på
t
.
Klockinställningsskärmen 2/2 tänds.
2
Peka på den punkt du vill ställa in, och ställ sedan in
siffervärdet med
v
/
V
.
3
Peka på [OK].
• För att avbryta pekar man på [Ångra].
För att ändra datum- och klockinställningen
Välj [Klockinställning] på
(Inst.)-skärmen och utför sedan proceduren i steg
3
ovan.
t
”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 59 och 71)
Hur klockan visas
• Om du valde [D/M/Å] i steg
3
-1 så ställ in klockan enligt 24-timmarssystemet.
• Klockan 12 på natten visas som 12:00 AM, och klockan 12 på dagen som 12:00 PM.
När kameran slås på
• Om klockan inte är inställd tänds klockinställningskärmen varje gång kameran slås på.
• Följande skärm visas den andra gången kameran slås på och därefter.
För att stänga av kameran
Tryck en gång till på POWER-knappen.
• Om kameran drivs på batteri och man inte använder den på ca. 3 minuter stängs den automatiskt av för att
undvika slöseri med batteriströmmen (automatisk avstängning).
Ändring av språkinställningen
Det går att ändra vilket språk som ska användas för meddelanden som visas på skärmen. För att
ändra språkinställningen pekar man först på [MENU] för att tända menyskärmen. Välj
(Inst.),
och välj sedan [
Språk] på skärmen
(Inställningar 2), och välj därefter önskat språk.
t
”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 69)
A
2
Sätt i ett ”Memory Stick Duo”-
minneskort (medföljer ej)
Använd pekskärmen
När det inte sitter i något ”Memory Stick Duo”-minneskort
Kameran lagrar bilder i och spelar upp bilder från internminnet (26 MB).
t
”Bruksanvisning/
Felsökning” (sidan 24)
3
3
2
1
1
2
Skjut in ”Memory Stick Duo”-minneskortet
så långt det går tills det klickar till.
Kontaktsida
4
4
(skärmtangenter)-knapp
2
Tryck på
(skärmtangenter)
för att tända knapparna på
pekskärmen.
3
Rör lätt vid knapparna på
skärmen med fingret.
• För att släcka pekskärmsknapparna trycker man på
(skärmtangenter).
1M
MENU
OFF
AUTO
AUTO
OFF
Hoppa över det
här steget om
lägesomkopplaren
är inställd på
.
1M
MENU
OFF
AUTO
AUTO
OFF
1
Välj läge.
Ställ in
.
Ställ in
.
Ställ in
.
Filmer:
Stillbilder:
Uppspelning:
Angående knapparna på pekskärmen
Om den punkt du vill ställa in inte visas på skärmen så peka på
v
/
V
för att byta sida.
Det går att återvända till föregående skärm genom att peka på
.
Använd pekskärmen genom att trycka lätt på den med fingret eller den medföljande pekpinnen.
Tryck aldrig på pekskärmen med andra spetsiga föremål än den medföljande pekpinnen.
Tryck inte hårdare än nödvändigt på LCD-skärmen.
För att ta ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet
Läsnings/skrivningslampa
Öppna locket till batteri/”Memory Stick Duo”-facket och
tryck in ”Memory Stick Duo”-minneskortet en gång.
När läsnings/skrivningslampan lyser
Ta aldrig ut batteriet eller ”Memory Stick Duo”-
minneskortet och stäng inte av kameran. Då kan data kan bli
förstörda.
Digital Still Camera
Läs det här först
SE
Lue tämä ensin
FI
DSC-N1
Bruksanvisningar
Läs noggrant igenom det här häftet och det separata häftet
”Bruksanvisning/Felsökning”
innan du
börjar använda kameran, och ta sedan vara på bruksanvisningarna för att kunna slå upp saker i
framtiden.
Käyttöohjeet
Lue tämä opas ja
”Käyttö- ja vianmääritysopas” (erillinen ohje)
huolellisesti ennen kameran käyttöä
ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
© 2005 Sony Corporation Printed in Japan
Painettu 100% kierrätetylle paperille
käyttäen haihtuvista orgaanisista yhdisteistä
vapaata kasvisöljypohjaista mustetta.
jatkuu kääntöpuolella
Mukana tulleiden varusteiden tarkastaminen
Mukana ei ole ”Memory Stick
Duo” muistikorttia.
Kamerassa on sisäinen muisti
(26 Mt), mutta ”Memory Stick
Duo” -muistikortin ostaminen
on suositeltavaa, koska sen
avulla voidaan ottaa useampia
kuvia.
”Memory Stick Duo”: voit
käyttää kamerassasi
”Memory Stick Duo”
-muistikorttia.
”Memory Stick”: et voi
käyttää kamerassasi
”Memory Stick”
-muistikorttia.
Muita muistikortteja ei voi
käyttää.
• ”Memory Stick Duo”
-muistikorttia koskevia
tarkempia tietoja
t
”Käyttö-
ja vianmääritysopas”
(sivu 115
)
• Akkulaturi BC-CSG (1)
• Monikäyttöliitäntäkaapeli
(USB, A/V, tasavirta
sisään) (1)
• Verkkovirtajohto (1)
• Rannehihna (1)
• Ladattava akku NP-BG1 (1)/
akkukotelo (1)
• Piirrin (1)
• CD-ROM-levy (Cyber-shot-
sovellusohjelmisto) (1)
• Käyttöohjeet: ”Lue tämä
ensin” (tämä opas) (1)
• Käyttöohjeet: ”Käyttö- ja
vianmääritysopas” (1)
Huomautuksia
• Lataa mukana tullut NP-BG1-akku ennen kameran ensimmäistä käyttökertaa.
• Nestekidenäyttö on valmistettu erittäin hienoa tarkkuustekniikkaa käyttäen, niin että yli 99,99 %
kuvapisteistä on toimivia. Nestekidenäytössä voi kuitenkin näkyä jatkuvasti joitakin hyvin pieniä
mustia tai kirkkaita pisteitä (valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä). Nämä valmistuksessa syntyneet
pisteet ovat normaaleja eivätkä vaikuta kuvaamiseen millään tavalla.
• Kamera on tarkkuusväline. Varo, että et kolauta
objektiiviä tai nestekidenäyttöä mihinkään. Älä
myöskään käsittele kameraa kovakouraisesti.
Kiinnitä hihna, jotta kamera ei putoa ja vioitu.
• Tarkoitettu käytettäväksi yhteensopivien Sony-akkujen kanssa.
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-
sivustolla.
Koukku
Alusta akku
• Liitä akkulaturi helposti käytettävissä olevaan seinäpistorasiaan.
• Vaikka CHARGE-valo ei palaisikaan, akkulaturiin tulee verkkovirta niin kauan kuin se on kytkettynä
pistorasiaan. Jos akkulaturin käytön yhteydessä ilmenee ongelmia, katkaise virta välittömästi irrottamalla
pistoke pistorasiasta.
• Kun lataus on suoritettu, irrota verkkojohto pistorasiasta ja poista akku akkulaturista.
• Mukana toimitetun akun täydelliseen lataamiseen 25°C:ssa kuluu noin 330 minuuttia ja käytännölliseen
lataamiseen noin 270 minuuttia akun ollessa aivan tyhjä. Lataukseen voi kulua kauemmin tietyissä tilanteissa
ja olosuhteissa.
1
1
Akkulaturi
2
Kytke
verkkovirtajohto.
3
Pistorasiaan
Verkkovirtajohto
1
Työnnä akku sisään.
Työnnä akun takaosa varovasti laturiin, niin että se napsahtaa paikalleen.
CHARGE-valo
Valo palaa:
Lataus käynnissä
Valo pois:
Lataus suoritettu
(käytännöllinen lataus)
Jos akun lataamista jatketaan noin tunti kauemmin (kunnes se on
täysin ladattu
),
akussa oleva lataus kestää hieman kauemmin.
4
Asenna ladattu akku.
2
1
2
1
1
2
Avaa akku- ja
”Memory Stick Duo”
-lokeron kansi.
Pidä akkua yllä näkyvässä
asennossa ja työnnä se paikalleen
painamalla samalla
akun
poistovipua
akun kärjellä.
Sulje akku- ja/”Memory
Stick Duo” -lokeron
kansi.
Akun poistovipu
Verkkolaitteen käyttäminen
Voit kytkeä kameran pistorasiaan AC-LS5K-verkkolaitteen avulla (ei mukana).
t
”Käyttö- ja
vianmääritysopas” (sivu 16).
Lue verkkolaitteen mukana tulleet käyttöohjeet.
Akussa jäljellä olevan latauksen tarkastaminen
Kytke virta painamalla POWER-painiketta, ja tarkasta akun jäljellä oleva lataus
nestekidenäytöltä.
• Akussa jäljellä oleva tarkka lataus tulee näyttöön noin minuutin kuluttua.
• Näkyvä lataus ei välttämättä ole oikea kaikissa olosuhteissa.
Akun poistaminen
Avaa akku- ja ”Memory Stick Duo” -lokeron kansi ja työnnä akun poistovipua nuolen suuntaan.
Tartu akun reunoihin ja vedä se ulos. Jotta akku ei putoaisi, älä pidä kameraa sen akkulokero
alaspäin akun poistovivun ollessa ulkona.
Kameran käyttö ulkomailla — virtalähteet
Voit käyttää kameraa, mukana tullutta akkulaturia ja AC-LS5K-verkkolaitetta (ei mukana) missä
tahansa maassa tai alueella, jossa verkkovirta on 100–240 V AC, 50/60 Hz.
Älä käytä muuntajaa, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Akussa
jäljellä olevan
latauksen
ilmaisin
Ohjeita
akussa jäljellä
olevasta
latauksesta
Riittävästi tehoa
jäljellä
Akku puoliksi
täynnä
Akun lataus
alhainen,
tallennus/toisto
loppuu pian.
Vaihda akut täyteen
ladattuihin tai lataa akut.
(Varoitusilmaisin vilkkuu.)
Akun poistovipu
Kytke kamera päälle ja aseta kello
2
2
1
Valitse
.
2
Paina POWER-painiketta.
Valo
3
Aseta kello oikeaan aikaan
koskettamalla näytön painikkeita.
1
Kosketa haluamaasi päiväyksen näyttötapaa ja sitten
t
.
Kellon asetus 2/2 -näyttö avautuu.
2
Kosketa asetettavaa vaihtoehtoa ja aseta sitten
numeroarvo koskettamalla
v
/
V
.
3
Kosketa [OK].
• Peruuta koskettamalla [Peruuta].
Päivämäärän ja kellonajan muuttaminen
Valitse [Kellon asetus]
(Asetus) -näytössä ja suorita edellä kuvattu vaihe
3
.
t
”Käyttö- ja
vianmääritysopas” (sivut 59 ja 71)
Kellonäyttö
• Jos valitsit [P/KK/V] vaiheessa
3
-1, aseta aika 24 tunnin kellon mukaisesti.
• Keskiyö on 12:00 AM ja keskipäivä on 12:00 PM.
Virran kytkeminen
• Jos et aseta kelloa, kellonajan asetusnäyttö tulee esiin aina, kun kamera kytketään päälle.
• Seuraava näyttö tulee esiin, kun kamera kytketään päälle toisen kerran ja aina sen jälkeen.
Virran kytkeminen pois
Paina POWER-painiketta uudelleen.
• Jos kamera toimii akkuvirralla etkä käytä kameraa noin 3 minuuttiin, kamera kytkeytyy pois päältä
automaattisesti estääkseen akun tyhjenemisen (virran automaattikatkaisu).
Kieliasetuksen muuttaminen
Voit muuttaa näytön tekstien kieltä. Jos haluat vaihtaa kieltä, tuo valikkonäyttö näkyviin
koskettamalla [MENU]. Valitse
(Asetus), sitten [
Valitse kieli] kohdassa
(Asetus 2) ja
valitse sitten haluamasi kieli.
t
”Käyttö- ja vianmääritysopas” (sivu 69)
A
2
Asenna ”Memory Stick Duo” (ei
mukana)
Käytä kosketuspaneelia
Kun ”Memory Stick Duo” ei ole asennettuna
Kamera tallentaa ja näyttää kuvia sisäistä muistiaan (26 Mt) käyttäen.
t
”Käyttö- ja
vianmääritysopas” (sivu 24)
3
3
2
1
1
2
Työnnä ”Memory Stick Duo”
perille asti, niin että se naksahtaa.
Liitinpuoli
4
4
(näytön näppäin) -painike
2
Tuo kosketuspaneelin
painikkeet näkyviin
painamalla
(näytön
näppäin).
3
Kosketa näytöllä olevia
painikkeita kevyesti sormella.
• Poista kosketuspaneelin painikkeet käytöstä
painamalla
(näytöllä oleva näppäin).
1M
MENU
OFF
AUTO
AUTO
OFF
Ohita tämä vaihe,
kun
toimintatilakytkimen
asetuksena on
.
1M
MENU
OFF
AUTO
AUTO
OFF
1
Valitse tila.
Valitse
.
Valitse
.
Valitse
.
Video:
Valokuva:
Toisto:
Kosketuspaneelin painikkeet
Jos haluamaasi vaihtoehtoa ei ole näytöllä, vaihda sivua koskettamalla
v
/
V
.
Voit palata edelliselle näytölle koskettamalla
.
Kosketusnäyttöä käytetään painamalla sitä kevyesti sormella tai mukana toimitetulla
piirtimellä.
Älä paina kosketusnäyttöä millään muulla terävällä esineellä kuin mukana toimitetulla
piirtimellä.
Älä paina nestekidenäyttöä tarpeettoman kovasti.
”Memory Stick Duo” -kortin poistaminen
Käytön merkkivalo
Avaa akku- ja ”Memory Stick Duo” -lokeron kansi ja paina
sitten ”Memory Stick Duo” -korttia kerran.
Kun käytön merkkivalo palaa
Älä koskaan poista akkua tai ”Memory Stick Duo” -korttia
tai katkaise virtaa. Tiedot saattavat vahingoittua.
Digital Still Camera
Lue tämä ensin
fi
DSC-N1
Käyttöohjeet
Lue tämä opas ja
”Käyttö- ja vianmääritysopas” (erillinen ohje)
huolellisesti ennen kameran käyttöä
ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
Sample
This manual is suitable for devices