SONY AC-LS1 user manual download

Languages: Danish and 2 more
  • Finnish
  • Swedish
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
Svenska
Dansk
AC Adaptor
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet
3-069-068-
33
(1)
AC-LS1
Sony Corporation
© 2001
Printed in Japan
1
2
3
Nätadapter AC-LS1
Lysnetadapter AC-LS1
Lucka till likströmsintag DC IN
DC IN jackstik-dæksel
till ett vägguttag
til stikkontakt i
væggen
Nätsladd
Netledning
Av produktionsskäl hanteras AC-LS1 med en bokstav fogad till
modellbeteckningen på nätadapterhöljet, till exempel, AC-LS1A.
VARNING!
Utsätt inte nätadaptern för regn eller fukt för att undvika riskerna för
brand och/eller elektriska stötar.
AC-LS1 kan användas på följande
sätt
AC-LS1 är en nätadapter kompatibel med 4,2 V likströmsspänning. Denna
adapter kan användas som en extern strömkälla för att driva den enhet som
används (en digital stillbildskamera, etc.) eller för att ladda ett
InfoLITHIUM-batteri (S-serien) på digitala stillbildskameror med inbyggd
laddningsfunktion.
Vad är InfoLITHIUM?
InfoLITHIUM är ett laddningsbart litiumjonbatteri som kan utbyta data
med en kompatibel videoutrustning om dess batteriförbrukning. Sony
rekommenderar att det laddningsbara batteriet InfoLITHIUM används
tillssammans med videoutrustning märkt med etiketten
.
InfoLITHIUM är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
VARNING!
Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk för elektriska stötar.
Överlåt allt underhålls- och reparationsarbete till en fackkunnig tekniker.
Byte av nätsladd skall göras endast på behörig serviceverkstad.
Att observera
Angående nätsladdens stickkontakt
AC-LS1 finns i två modeller som skiljs åt av formen på nätsladdens
stickkontakt.
Modell
Stickkontaktens form
Modell till USA/Kanada
Polariserad
Modell till övriga länder
Opolariserad
Modellen till USA och Kanada: Ena bladet på stickkontakten är bredare än
det andra av säkerhetsskäl. Stickkontakten måste vändas åt rätt håll för att
kunna sättas i vägguttaget. Om det inte går att skjuta in stickkontakten helt
och hållet i vägguttaget, kontakta närmaste Sony-handlare.
Garanti för inspelat innehåll
Innehållet i inspelningen kan inte kompenseras om inspelning eller
uppspelning inte sker beroende på tekniskt fel.
Övrigt
•En liten mängd ström strömmar in i nätadaptern så länge som
nätadaptern är ansluten till ett vägguttag.
•Dra ur nätadaptern från vägguttaget när den inte skall användas under en
längre tidsperiod. Dra i stickkontakten för att koppla ur sladden. Dra
aldrig i själva sladden.
•Använd inte nätadapten om sladden har skadats eller om adaptern har
tappats eller skadats.
•Använd nätadaptern nära ett vägguttag. Detta för att tillförsäkra att
stickkontakten kan dras ur vägguttaget omedelbart för att stänga av
strömmen ifall något som avviker från det normala skulle inträffa vid
användning.
•Namnplåten, som anger nätadapterns märkspänning, strömförbrukning
m.m., finns på undersidan.
•Var noga med att inte något metallföremål kommer i kontakt med
metalldelarna på nätadaptern eller anslutningsplåten. Det kan resultera i
skador på grund av kortslutning.
•Se till att metallkontakterna alltid är rena.
•Ta inte isär, och bygg inte heller om, nätadaptern.
•Utsätt inte nätadaptern för mekaniska stötar. Tappa inte heller den.
•Nätadaptern blir varm när den används. Det är helt normalt.
•Använd inte nätadaptern i närheten av en AM-radiomottagare för att
undvika störningar vid radiomottagning.
•Placera inte nätadaptern på en plats, där den utsätts för:
– värme eller kyla,
– damm eller smuts,
– fukt,
– vibrationer.
•Om nätadaptern placeras på en plats som utsätts för direkt solljus, t.ex.
ovanpå instrumentbrädan i en bil, eller i närheten av en värmekälla, så
kan det orsaka missformning av eller fel på nätadaptern.
Försiktighet vid användning
Om du vistas utomlands bör du inte ansluta batteriladdaren till en
spänningsadapter (resekonverterare). Det kan leda till överhettning och
andra funktionsstörningar.
Rådfråga affären där nätadaptern köptes, eller Sony representant, om skulle
råka ut för svårigheter.
Tekniska data
Nätadapter AC-LS1
Inmärkdata
100 - 240 V nätspänning, 50/60 Hz, 11 watt
Utmärkdata
4,2 V likströmsspänning, 1,5 A
Arbetstemperatur
Från 0 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur
Från –20 °C till 60 °C
Dimensioner
C:a 105
×
36
×
56 mm (b/h/d)
Vikt
C:a 180 g
Medföljande tillbehör
Nätsladd (1)
Rätt till ändringar förbehålles.
Anslutning till vägguttag vid
användning
Läs även bruksanvisningen för den enhet (digital stillbildskamera, till
exempel) som används.
Se illustration.
1
Öppna luckan till likströmsintaget DC IN på den digitala
stillbildskameran och anslut nätadaptern till intaget DC IN på den
digitala stillbildskameran.
2
Anslut nätsladden till nätadaptern.
3
Anslut nätsladden till vägguttaget.
Af produktionsårsager er AC-LS1 udstyret med et bogstav i tilføjelse til
modelnavnet, for eksempel AC-LS1A.
ADVARSEL
For at forhindre brand eller stød, må denne enhed ikke udsættes for
regn eller fugt.
AC-LS1 kan anvendes som beskrevet
herunder
AC-LS1 er en lysnetadapter, som kan anvendes med 4,2 indgangsspænding.
Denne adapter kan anvendes som ekstern strømkilde til at betjene det
apparat, du anvender (digitalt stillkamera etc.) eller til at oplade et
“InfoLITHIUM” batteri (S-serien) på digitale stillkameraer, som har en
indbygget opladefunktion.
Hvad er “InfoLITHIUM”?
“InfoLITHIUM” er et lithium ion batteri, som kan udveksle data med
kompatibelt videoudstyr om dets forbrug af batterieffekt. Sony anbefaler, at
du anvender “InfoLITHIUM” batteriet med videoudstyr, som har
-mærket.
“InfoLITHIUM” er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
ADVARSEL
For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes.
Overlad alt reparatiosarbejde til en kvalificeret fagmand.
Netledningen må kun udskiftes af en kvalificeret fagmand.
Angående brugen
Om netledningsstikket
AC-LS1 findes i to modeller, som adskiller sig fra hinanden ved
netledningsstikkets form.
Model
Stikkets form
Model til USA/Canada
Polariseret
Model til andre lande
Ikke-polariseret
Modellen til USA og Canada: Stikkets ene stikben er af sikkerhedårsager
bredere end det andet og kan kun sættes i stikkontakten på en måde. Ret
henvendelse til din forhandler, hvis stikket ikke kan sættes helt ind i
stikkontakten.
Garanti for optagelsernes indhold
Der ydes ingen kompensation for indholdet af optagelserne, hvis optagelse
eller afspilning ikke er mulig på grund af fejlfunktion af dette apparat.
Andet
•Lysnetadapteren vil stadig blive forsynet med lille smule elektrisk strøm,
så længe den er tilsluttet en stikkontakt i væggen.
•Tag lysnetadapteren ud af stikkontakten i væggen, hvis den ikke skal
anvendes i længere tid. Tag fat i stikket, når du tager ledningen ud af
forbindelse, aldrig i selve ledningen.
•Anvend ikke lysnetadapteren, hvis dens netledning er beskadiget, eller
hvis den har lidt skade ved at den har været tabt på gulvet etc.
•Anvend denne lysnetadapter i nærheden af et stikkontakt i væggen. Dette
for at sikre, at netledningen straks kan tages ud af forbindelse, så
strømmen afbrydes, hvis der skulle ske noget unormalt under
anvendelsen.
•Navnepladen med driftsspænding, effektforbrug etc. sidder på
undersiden af enheden.
•Vær påpasselig med, at metal ikke kommer i kontakt med
lysnetadapterens og tilslutningspladens metaldele, da det kan føre til
kortslutning og beskadigelse af opladeren.
•Hold altid metalkontakterne rene.
•Forsøg aldrig at skille lysnetadapteren ad eller ændre den.
•Udsæt ikke lysnetadapteren for stød, og tab den ikke.
•Lysnetadapteren bliver varm, når den er i brug. Dette er normalt.
•Lad ikke lysnetadapteren komme i nærheden af AM-receivere, da dette
vil forstyrre AM-modtagningen.
•Anbring ikke lysnetadapteren på et sted, hvor der er:
– meget varmt eller koldt.
– støv eller snavs
– meget fugt
– vibrationer
•Apparatet kan blive deformeret eller det kan fungere forkert, hvis det
anbringes på et sted med direkte sol, som for eksempel på et
instrumentbræt eller i nærheden af et varmeapparat.
Forsigtig under brug
Tilslut ikke batteriopladeren til en adapter (rejseomformer) ved
oversøiske rejser. Dette kan resultere i overophedning eller anden
fejlfunktion.
Tag lysnetadapteren ud af forbindelse og henvend dig til nærmeste Sony
forhandler, hvis der skulle opstå problemer.
Specifikationer
Lysnetadapter AC-LS1
Indgangskapacitet
100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 11 W
Udgangskapacitet
DC 4,2 V, 1,5 A
Brugstemperatur
0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur
–20 °C til 60 °C
Mål
Ca. 105
×
36
×
56 mm (b/h/d)
Vægt
Ca. 180 g
Medfølgende tilbehør
Netledning (1)
Ret til ændring af design og specifikationer forbeholdes.
Tilslutning til stikkontakt i væggen
Læs også betjeningsvejledningen for det apparat (for eksempel et digitalt
stillkamera), som du anvender.
Se illustrationen
1.
Åbn dækslet til DC IN-jackstikket på det digitale stillkamera og
tilslut lysnetadapteren til DC IN-jackstikket på det digitale
stillkamera.
2.
Sæt netledningen i lysnetadapteren.
3.
Sæt netledningen i en stikkontakt i væggen.
Denna nätadapter AC-LS1 är kompatibel med följande modeller.
DSC-P1/DSC-P2/DSC-P3/DSC-P5/DSC-P7/DSC-P9/DSC-P20/DSC-P30/
DSC-P31/DSC-P50/DSC-P51/DSC-P71
Inte alla Cyber-shot-kameror finns tillgängliga i alla länder.
Denne lysnetadapter AC-LS1 er kompatibel med de følgende modeller.
DSC-P1/DSC-P2/DSC-P3/DSC-P5/DSC-P7/DSC-P9/DSC-P20/DSC-P30/
DSC-P31/DSC-P50/DSC-P51/DSC-P71
Niet alle Cyber-shot modellen zijn in alle landen verkrijgbaar.
Sample
This manual is suitable for devices