Genius G-Shot P850 user manual download

Languages: Czech
Pages:47
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 47
Č
esky
-1-
Varovné upozorn
ě
ní týkající se likvidace
elektrických a elektronických za
ř
ízení (WEEE)
Symbol používaný pro t
ř
íd
ě
ný odpad v zemích EU
Tento symbol indikuje, že výrobek je nutné likvidovat v rámci
t
ř
íd
ě
ného odpadu.
Následující pokyny jsou ur
č
eny pouze pro uživatele v zemích
EU:
Tento výrobek je konstruován tak, aby byl likvidován
v p
ř
íslušných sb
ě
rnách t
ř
íd
ě
ného odpadu. Použité baterie
nelikvidujte spolu s b
ě
žným domovním odpadem.
Více informací o nakládání s použitým za
ř
ízením získáte
u prodejce nebo místních ú
ř
ad
ů
, které mají tuto
č
innost na
starosti.
PROHLÁŠENÍ O SHOD
Ě
(FCC)
Tento p
ř
ístroj spl
ň
uje na
ř
ízení FCC (Regula
č
ního orgánu pro oblast komunikací
v USA),
č
ást 15. Provozování podléhá následujícím podmínkám:
(1).
Tento p
ř
ístroj nesmí p
ů
sobit škodlivé rušení aTento p
ř
ístroj musí p
ř
ijímat
jakékoliv rušení v
č
etn
ě
toho, které m
ů
že zp
ů
sobit nežádoucí
č
innost.
Poznámka:
Za
ř
ízení bylo otestováno a spl
ň
uje požadavky na digitální za
ř
ízení t
ř
ídy B ve shod
ě
s na
ř
ízením FCC,
č
ást 15. P
ř
ípustné limity jsou stanoveny tak, aby poskytovaly
rozumnou ochranu p
ř
ed škodlivým rušením v obytné zástavb
ě
. P
ř
ístroj používá a je
zdrojem radiového signálu, a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny,
m
ů
že být zdrojem rušení radiové komunikace.
Výrobce nezaru
č
uje, že se p
ř
i ur
č
itém zapojení rušení neobjeví. Pokud tento
p
ř
ístroj ruší televizní nebo radiový p
ř
íjem, což lze ur
č
it jednoduše zapnutím a
vypnutím
p
ř
ístroje,
doporu
č
ujeme
uživateli
rušení
odstranit
n
ě
kterým
z následujících zp
ů
sob
ů
:Zm
ěň
te nasm
ě
rování nebo p
ř
emíst
ě
ní antény pro p
ř
íjem
signálu.
Zvyšte odstup mezi p
ř
ijíma
č
em a za
ř
ízením.
P
ř
ístroj zapojte do sí
ť
ové zásuvky napájecího okruhu, do kterého není zapojen
p
ř
ijíma
č
.
Používejte stín
ě
ný kabel, který vyhovuje sm
ě
rnicím pro za
ř
ízení t
ř
ídy B,
č
ást 15. Na
p
ř
ístroji neprovád
ě
jte žádné jiné zm
ě
ny nebo úpravy než ty, které jsou výslovn
ě
v tomto návodu doporu
č
ené. V opa
č
ném p
ř
ípad
ě
budete požádáni o ukon
č
ení
provozování tohoto p
ř
ístroje.
Sample
This manual is suitable for devices