Genius G-Shot P850 user manual download

Languages: Bulgarian
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 45
Български
-1-
Предупредително
съобщение
за
отпадъци
от
електрическо
и
електронно
оборудване
Символ
за
разделно
събиране
в
Европейските
Държави
Този
символ
указва
,
че
този
продукт
трябва
да
се
събира
разделно
.
Следното
се
отнася
само
до
потребители
в
европейските
държави
:
Този
продукт
е
предназначен
за
разделно
събиране
на
подходящия
събирателен
пункт
.
Не
ги
изхвърляйте
,
както
домакинските
отпадъци
.
За
повече
информация
,
свържете
се
с
търговеца
или
с
месните
власти
отговарящи
за
управлението
на
отпадъците
.
Бюлетин
на
Федерална
комисия
по
комуникациите
ФКК
(FCC)
Устройството
е
в
съответствие
с
Част
15
от
постановленията
на
ФКК
Експлоатацията
е
обект
на
следните
две
условия
:
(1).
Това
устройство
може
да
не
причини
вредни
смущения
,
и
(2).
Това
устройство
трябва
да
приеме
каквото
и
да
било
получено
смущение
,
включително
смущение
,
което
може
да
причини
нежелано
действие
.
Забележка
:
Това
оборудване
е
било
изпробвано
и
е
установено
,
че
отговаря
на
ограниченията
за
дигитални
устройства
клас
B,
разгледани
внимателно
в
Част
15
от
постановленията
на
ФКК
.
Тези
ограничения
са
определени
за
да
предоставят
основателна
защита
срещу
опасни
смущения
при
инсталация
в
жилищни
сгради
.
Това
оборудване
поражда
,
използва
и
може
да
излъчва
радиочестотна
енергия
и
,
ако
не
е
монтирано
и
използвано
според
инструкциите
,
може
да
причини
вредни
смущения
в
радио
комуникациите
.
Обаче
,
няма
гаранция
,
че
няма
да
възникнат
смущения
в
някоя
отделна
инсталация
.
Ако
това
оборудване
наистина
причини
вредни
смущения
на
радио
и
телевизионното
приемане
,
което
може
да
се
установи
,
чрез
включване
и
изключване
на
оборудването
,
потребителя
се
насърчава
да
се
опита
да
отстрани
смущението
чрез
една
от
следните
мерки
:
Да
пренасочи
или
премести
приемателната
антена
.
Да
увеличи
разстоянието
между
оборудването
и
приемника
.
Да
свърже
оборудването
в
друг
изход
или
верига
различна
от
тази
,
към
която
е
свързан
приемника
.
Sample
This manual is suitable for devices