Genius G-Shot P850 user manual download

Languages: Serbian
Pages:44
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 44
S Srpski
-1-
WEEE poruka upozorenja
Simbol za odvojeno prikupljanje u evropskim zemljama
Ovaj simbol ozna
č
ava da ovaj proizvod mora da se prikuplja odvojeno.
Slede
ć
e se odnosi samo na korisnike u evropskim zemljama:
Predvi
đ
eno je da se ovaj proizvod odvojeno prikuplja na odgovaraju
ć
im mestima za
prikupljanje. Ne bacajte ga kao otpad doma
ć
instva.
Za više informacija obratite se maloprodaji ili lokalnim vlastima nadležnim za
upravljanje otpadom.
FCC IZJAVA
Ovaj ure
đ
aj odgovara zahtevima navedenim u Delu 15 FCC pravila. Njegovo funkcionisanje
se zasniva na slede
ć
a dva uslova:
(1).
Da ovaj ure
đ
aj ne sme izazvati štetne smetnje, kao i
(2).
Da ovaj ure
đ
aj mora primiti svaku smetnju kojoj je izložen, uklju
č
uju
ć
i i onu smetnju
koja može uzrokovati njegovo neželjeno funkcionisanje.
Napomena:
Ovaj ure
đ
aj je testiran i ustanovljeno je da odgovara ograni
č
enjima koja se odnose na klasu
B digitalnih ure
đ
aja, u skladu sa zahtevima navedenim u Delu 15 FCC pravila. Ova
ograni
č
enja su ustanovljena sa ciljem obezbe
đ
enja primerene zaštite od štetnih smetnji pri
instalaciji u zatvorenom prostoru. Ovaj ure
đ
aj proizvodi, koristi i može da emituje
radiofrekventnu energiju i, ukoliko nije instaliran i ne koristi se prema uputstvima, može
uzrokovati štetne smetnje u radu ure
đ
aja za radio-komunikaciju.
Me
đ
utim, ne postoji garancija da se smetnje ne
ć
e javiti i pored ispravne instalacije. Ukoliko
ovaj ure
đ
aj uzrokuje štetne smetnje u prijemu radio i televizijskih signala, što se može
utvrditi njegovim uklju
č
ivanjem i isklju
č
ivanjem, korisniku se preporu
č
uje da pokuša da
otkloni smetnje pomo
ć
u jedne ili više navedenih mera:
Preusmeravanjem ili premeštanjem prijemne antene
Pove
ć
anjem udaljenosti izme
đ
u ure
đ
aja i prijemnika
Priklju
č
ivanjem ure
đ
aja na uti
č
nicu koja se nalazi na drugom strujnom kolu od onoga na
koje je priklju
č
en prijemnik
Neophodno je koriš
ć
enje posebno zašti
ć
enog kabla kako bi se poštovala ograni
č
enja koja
se odnose na klasu B u Poddelu B Dela 15 FCC pravila. Ne pravite nikakve izmene niti
modifikacije na ure
đ
aju, osim ako druga
č
ije nije navedeno u uputstvu. Ukoliko napravite
takve izmene ili modifikacije, od Vas se može zahtevati da prekinete sa koriš
ć
enjem
ure
đ
aja.
Sample
This manual is suitable for devices