Genius G-Shot P850 user manual download

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 45
Türkçe
-1-
WEEE (
Elektrikli ve Elektronik Teçhizat At
ı
klar
ı
Direktifi
)
Uyar
ı
Mesaj
ı
Avrupa Ülkeleri için Ayr
ı
ş
t
ı
rarak Toplama Sembolü
Bu sembol belirtilen ürünün normal at
ı
klardan ayr
ı
larak
toplanmas
ı
gerekti
ğ
ini gösterir.
A
ş
a
ğ
ı
dakileri sadece Avrupa ülkelerindeki kullan
ı
c
ı
lar
uygulamak zorundad
ı
r:
Bu ürün ayr
ı
toplama noktalar
ı
nda ayr
ı
ş
t
ı
r
ı
lmak üzere
dizayn edilmi
ş
tir. Evsel at
ı
klarla birlikte at
ı
lamaz.
Daha fazla bilgi için sat
ı
n ald
ı
ğ
ı
n
ı
z ma
ğ
aza veya yerel
at
ı
k yönetimi makamlar
ı
ile irtibata geçin.
FCC B
İ
LD
İ
R
İ
S
İ
Bu cihaz FCC Kurallar
ı
n
ı
n Bölüm 15'iyle uyumludur.
İş
letilmesi a
ş
a
ğ
ı
daki iki
ş
artta
tabidir::
(1).
Bu cihaz zararl
ı
parazite sebep olmaz, ve
(2).
Bu cihaz, istenilmeyen çal
ı
ş
t
ı
rmaya sebep olan parazit de dahil olmak üzere
al
ı
nan her türlü paraziti kabul etmelidir.
Not:
Bu teçhizat test edilmi
ş
tir ve FCC Kurallar
ı
n
ı
n Bölüm 15'indeki dijital cihaz B S
ı
n
ı
f
ı
s
ı
n
ı
rlar
ı
yla uyumlu oldu
ğ
u tespit edilmi
ş
tir.
Bu s
ı
n
ı
rlar yerle
ş
im konut kurulumda
olu
ş
abilecek zararl
ı
parazite kar
ş
ı
makul koruma sa
ğ
lamak için tasarlanm
ı
ş
t
ı
r. Ancak,
belirli bir kurulumda parazit meydana gelmeyece
ğ
ine dair bir garanti yoktur. E
ğ
er bu
teçhizat radyo veya televizyon yay
ı
n al
ı
n
ı
ş
ı
nda zararl
ı
parazite sebep olursa
(teçhizat
ı
n kapat
ı
p aç
ı
lmas
ı
yla saptanabilir), paraziti a
ş
a
ğ
ı
daki yöntemlerden biri ya
da daha fazlas
ı
yla gidermeniz önerilir :
Al
ı
c
ı
antenin yönünü de
ğ
i
ş
tirin
Sistemi al
ı
c
ı
n
ı
n uza
ğ
ı
na ta
ş
ı
y
ı
n
Sistem ve al
ı
c
ı
n
ı
n farkl
ı
devre
ş
ebekelerinde olmas
ı
için sistemi farkl
ı
bir prize
tak
ı
n
Kullan
ı
lan korumal
ı
kablonun FCC Kurallar
ı
n
ı
n Bölüm 15'indeki dijital cihaz B S
ı
n
ı
f
ı
s
ı
n
ı
rlar
ı
yla uyumlu olmas
ı
gerekmektedir.Kullan
ı
m k
ı
lavuzunda aksi yaz
ı
lmad
ı
ğ
ı
sürece teçhizat üzerinde de
ğ
i
ş
iklik veya modifikasyon yapmay
ı
n.E
ğ
er bu gibi bir
de
ğ
i
ş
iklik ve modifikasyon yapman
ı
z gerekiyorsa, operasyona ba
ş
lamadan önce
teçhizat
ı
kapat
ı
n.
Sample
This manual is suitable for devices