Genius G-Shot HD54 user manual download

Languages: Czech
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 66
Č
esky
-1
-
WEEE Varovná zpráva
Symbol pro t
ř
íd
ě
ní odpadu v Evropských zemích
Tento symbol vyjad
ř
uje, že tento produkt je ur
č
en pro t
ř
íd
ě
sb
ě
r odpadu.
Následující platí pouze pro uživatele v Evropských zemích:
Tento produkt je ur
č
en pro t
ř
íd
ě
ný sb
ě
r odpadu v
p
ř
íslušných sb
ě
rných místech. Nevyhazujte jej spole
č
n
ě
s domovním odpadem.
Pro získání více informací, kontaktujte prodejce nebo
p
ř
íslušný místní ú
ř
ad pov
ěř
ený
ř
ízením likvidace
odpadu.
FCC PROHLÁŠENÍ
Toto za
ř
ízení odpovídá
č
ásti 15 FCC p
ř
edpis
ů
. Provoz je podmín
ě
n následujícím
dv
ě
ma podmínkám:
(1).
Toto za
ř
ízení nesmí zp
ů
sobit škodlivou interferenci a
(2).
Toto za
ř
ízení musí akceptovat veškerou p
ř
ijatou interferenci, v
č
etn
ě
interference, která m
ů
že p
ů
sobit nežádoucí
č
innost za
ř
ízení.
Poznámka:
Toto za
ř
ízení bylo testováno a odpovídá limit
ů
m pro B t
ř
ídu digitálních za
ř
ízení,
shodn
ě
s
č
ástí 15 FCC p
ř
edpis
ů
. Tyto limity jsou stanoveny pro poskytnutí
p
ř
im
ěř
ené ochrany proti škodlivé interferenci p
ř
i domácí instalaci. Toto za
ř
ízení
vytvá
ř
í, používá a m
ů
že vyza
ř
ovat radiofrekven
č
ní energii a pokud nebude
používáno v souladu s pokyny, m
ů
že zp
ů
sobit škodlivou interferenci v
radiokomunikacích.
Nicmén
ě
zde není dána záruka, že interference se p
ř
i ur
č
ité instalaci nevyskytne.
Jestliže toto za
ř
ízení zp
ů
sobuje škodlivou interferenci p
ř
i rádiovém nebo televizním
p
ř
íjmu, která m
ů
že být zjišt
ě
na p
ř
i zapínání a vypínání za
ř
ízení, doporu
č
ujeme
uživateli rušení upravit pomocí jednoho nebo více z následujících opat
ř
ení:
P
ř
esm
ě
rujte nebo p
ř
emíst
ě
te anténu pro p
ř
íjem.
Zvyšte vzdálenost mezi za
ř
ízením a p
ř
ijíma
č
em.
Zapojte za
ř
ízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než je zapojen p
ř
ijíma
č
.
Použití stín
ě
ného kabelu je vyžadováno v souladu se Sub oddílem
č
ásti 15 FCC
Sample
This manual is suitable for devices