Genius G-Shot DV53 user manual download

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 70
Polski
-1-
Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich
Symbol ten wskazuje,
ż
e produkt powinien by
ć
zbierany selektywnie.
Poni
ż
sze uwagi dotycz
ą
wy
łą
cznie u
ż
ytkowników w
krajach europejskich:
Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki
selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie
nale
ż
y pozbywa
ć
si
ę
go razem z odpadami
gospodarstw domowych.
W celu uzyskania dalszych informacji nale
ż
y
skontaktowa
ć
si
ę
ze sprzedawc
ą
lub
z miejscowymi w
ł
adzami odpowiedzialnymi za
gospodark
ę
odpadami.
O
Ś
WIADCZENIE FCC (FEDERALNEGO URZ
Ę
DU
ŁĄ
CZNO
Ś
CI USA)
Niniejsze urz
ą
dzenie stosuje si
ę
do rozdzia
ł
u 15 przepisów FCC. Dzia
ł
anie
urz
ą
dzenia podlega nast
ę
puj
ą
cym dwóm warunkom:
(1).
To urz
ą
dzenie nie mo
ż
e wywo
ł
ywa
ć
szkodliwych zak
ł
óce
ń
, oraz
(2).
To urz
ą
dzenie musi akceptowa
ć
wszelkie powszechnie przyj
ę
te zak
ł
ócenia,
łą
cznie z zak
ł
óceniami, które mog
ą
powodowa
ć
niepo
żą
dane dzia
ł
anie.
Uwaga:
Niniejszy sprz
ę
t zosta
ł
przetestowany pod wzgl
ę
dem spe
ł
niania za
ł
o
ż
e
ń
limitów dla
urz
ą
dze
ń
cyfrowych klasy B, zgodnych z rozdzia
ł
em 15 przepisów FCC. Te limity
maj
ą
na celu zapewnienie wystarczaj
ą
cej ochrony przed szkodliwymi zak
ł
óceniami
wyst
ę
puj
ą
cymi w instalacji mieszkaniowej. Ten sprz
ę
t ma wiele zastosowa
ń
, mo
ż
e
wypromieniowywa
ć
energi
ę
cz
ę
stotliwo
ś
ci radiowych i, je
ś
li nie jest instalowany i
u
ż
ywany zgodnie z instrukcj
ą
, mo
ż
e powodowa
ć
szkodliwe zak
ł
ócenia w komunikacji
radiowej.
Jednak nie mo
ż
na zagwarantowa
ć
,
ż
e zak
ł
ócenia nie pojawi
ą
si
ę
w przypadku
konkretnej instalacji. Je
ż
eli sprz
ę
t wywo
ł
uje szkodliwe zak
ł
ócenia w odbieraniu
sygna
ł
u radiowego lub telewizyjnego, co mo
ż
na ustali
ć
wy
łą
czaj
ą
c lub w
łą
czaj
ą
c
urz
ą
dzenie, zach
ę
ca si
ę
u
ż
ytkownika do spróbowania przeprowadzenia korekty
zak
ł
óce
ń
na jeden lub kilka z poni
ż
szych sposobów:
Ponownie nastawi
ć
lub zmieni
ć
po
ł
o
ż
enie anteny odbiorczej
Zwi
ę
kszy
ć
odleg
ł
o
ść
pomi
ę
dzy sprz
ę
tem a odbiornikiem
Pod
łą
czy
ć
sprz
ę
t do wtyczki sieciowej innego obwodu, odmiennego od tego, do
którego pod
łą
czony jest odbiornik
W celu zastosowania si
ę
do limitów klasy B w podrozdziale B rozdzia
ł
u 15 przepisów
FCC wymagane jest u
ż
ywanie os
ł
oni
ę
tego przewodu.
Nie nale
ż
y przeprowadza
ć
ż
adnych zmian ani modyfikacji sprz
ę
tu chyba,
ż
e s
ą
one
wyszczególnione w instrukcji. Je
ż
eli wymagane jest przeprowadzenie takich zmian
lub modyfikacji, nale
ż
a
ł
oby wcze
ś
niej zatrzyma
ć
dzia
ł
anie sprz
ę
tu.
Sample
This manual is suitable for devices