Genius G-Shot DV53 user manual download

Languages: Slovak
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 70
Sloven
č
ina
-1-
Upozornenie o zaobchádzaní s elektrickým
a elektronickým odpadom (WEEE - Waste
Electrical and Electronic Equipment)
Symbol pre separovaný odpad v krajinách Európskej únie
Tento symbol znamená, že výrobok sa má likvidova
ť
oddelene.
Nasledujúce
informácie
sa
týkajú
len
užívate
ľ
ov
v európskych krajinách:
Tento výrobok je ur
č
ený na odovzdanie do
separovaného zberu
na príslušnom zbernom mieste.
Nesmie sa likvidova
ť
s domovým odpadom.
Viac informácií Vám poskytne predajca alebo miestne
zastupite
ľ
stvo, ktoré má na starosti odvoz domového odpadu.
VYHLÁSENIE KOMISIE FCC
Tento prístroj vyhovuje
Č
asti 15 Pravidiel komisie FCC.
Č
innos
ť
prístroja musí sp
ĺň
a
ť
tieto dve podmienky:
(1).
Tento prístroj nesmie spôsobi
ť
rušivú interferenciu
(2).
Tento prístroj musí by
ť
schopný prijíma
ť
akúko
ľ
vek interferenciu, vrátane takej,
ktorá môže ma
ť
za následok jeho neželané fungovanie.
Poznámka:
Toto zariadenie bolo testované a opatrené tak, aby vyhovovalo obmedzeniam
digitálnych prístrojov Triedy B, na základe
Č
asti 15 Pravidiel komisie FCC. Tieto
obmedzenia sú ur
č
ené na zabezpe
č
enie odôvodnenej ochrany proti škodlivej
interferencii pri domácej inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a vyžaruje
rádiofrekven
č
nú energiu, a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi,
môže spôsobi
ť
škodlivú interferenciu v rádiovej komunikácii.
Napriek tomu neexistuje garancia, že pri
č
iastkovej inštalácii nedôjde k interferencii.
Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivú interferenciu v rozhlasovom alebo televíznom
príjme, ktorá môže by
ť
výsledkom zapnutia a vypnutia zariadenia, užívate
ľ
sa môže
pokúsi
ť
odstráni
ť
interferenciu jedným alebo viacerými z nasledujúcich spôsobov:
Presmerovanie alebo premiestnenie prijímacej antény
Zvýšenie vzdialenosti medzi zariadením a prijíma
č
om
Sample
This manual is suitable for devices