Genius G-Shot DV53 user manual download

Languages: Serbian
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 69
Srpski
-1-
WEEE poruka upozorenja
Znak za posebno odlaganje u evropskim zemljama
Oznaka ukazuje na to da se proizvod posebno odlaže.
Slede
ć
e se primenjuje samo kod korisnika iz evropskih
zemalja:
Proizvod se odlaže na mesta ta
č
no odre
đ
ena za to. Ne
bacati kao sav ostali otpad.
Za više informacija, kontaktirati organe nadležne za
menadžment otpada ili lokalnog distributera .
FCC IZJAVA
Ure
đ
aj je usaglašen sa
Č
lanom 15 FCC pravila. Operation is subject to the following
two conditions:
(1).
Ure
đ
aj može da prouzrokuje štetnu inerferenciju, i
(2).
Ure
đ
aj prihvata interferenciju sa signalima drugih ure
đ
aja, uklju
č
uju
ć
i onu koja
izaziva štetne posledice.
Napomena:
Oprema je testirana i usaglašena sa ograni
č
enjima za klasu B digitalnih ure
đ
aja,
saglasno sa
Č
lanom 15 FCC pravila. Ograni
č
enja su postavljena u cilju spre
č
avanja
štetne interferencije na rezidentalnim instalacijama. Oprema generiše i daje energiju
na radio frekvencijama, i ako se ne koristi u skladu sa datim instrukcijama moze
uzrokovati ometanje radio komunikacija..
Ipak, nema garancije da do inteferencije ne
ć
e do
ć
i. Ako oprema uzrokuje
interferenciju na radio ili TV prijemu, što može biti utvr
đ
eno uklju
č
ivanjem i
isklju
č
ivanjem ure
đ
aja, korisnik treba da izvši korekciju na jedan od slede
ć
ih na
č
ina:
Promeniti usmerenje ili pomeriti prijemnu antenu
Pove
ć
ati rasojanje izme
đ
u opreme i prijemnika
Povezati opremu sa izlazom razli
č
itim od onog na koji je povezan prijemnik
Upotreba zašti
ć
enog kabla je neophodna u cilju usaglašenja sa ograni
č
enjima klase B
odeljak B
č
lana 15
FCC pravila.
Ne praviti izmene na opremi osim ako je tako re
č
eno u priru
č
niku. U slu
č
aju izmena,
može se zahtevati od vas da prestanete sa koriš
ć
enjem opreme.
Sample
This manual is suitable for devices