Genius G-Shot DV53 user manual download

Languages: Turkish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 70
Türkçe
-1-
WEEE Uyar
ı
Mesaj
ı
Avrupa Ülkelerinde Ayr
ı
Toplama Sembolü
Bu sembol, bu ürünün ayr
ı
toplanmas
ı
gerekti
ğ
ini belirtir.
A
ş
a
ğ
ı
daki hususlar yaln
ı
zca Avrupa Ülkeleri için geçerlidir:
Bu ürünün uygun bir toplama noktas
ı
nda ayr
ı
toplanmas
ı
gerekti
ğ
i belirlenmi
ş
tir. Normal ev çöpü
olarak atmay
ı
n.
Daha fazla bilgi için sat
ı
c
ı
n
ı
zla ya da çöp toplanmas
ı
konusunda yerel yetkililerle ba
ğ
lant
ı
kurun.
FCC AÇIKLAMASI
Bu cihaz FCC Kurallar
ı
’n
ı
n 15. Bölümü ile uyumludur. Çal
ı
ş
ma biçimi a
ş
a
ğ
ı
daki iki
ko
ş
ula ba
ğ
l
ı
d
ı
r:
(1).
Bu cihaz zararl
ı
elektromanyetik dalga yaymaz, ve
(2).
Bu cihaz d
ı
ş
ar
ı
dan gelen, istenmeyen durumlara neden olabilecek tüm
elektromanyetik dalgalara aç
ı
kt
ı
r.
Not:
Bu cihaz test edilmi
ş
ve FCC Kurallar
ı
’n
ı
n 15. Bölümü ile uyumlu B-S
ı
n
ı
f
ı
say
ı
sal cihaz
k
ı
s
ı
tlamalar
ı
na uygunlu
ğ
u tespit edilmi
ş
tir. Bu k
ı
s
ı
tlamalar, yerle
ş
im bölgelerinde
kullan
ı
ld
ı
ğ
ı
nda zararl
ı
elektromanyetik dalgalara kar
ş
ı
makul düzeyde koruma
sa
ğ
layacak biçimde tasarlanm
ı
ş
lard
ı
r. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullan
ı
r
ve yayabilir ve talimatlara uygun biçimde kullan
ı
lmad
ı
ğ
ı
nda radyo ileti
ş
imini
etkileyebilecek zararl
ı
elektromanyetik dalgalar yayabilir.
Ancak, belirli bir kullan
ı
m durumunda zararl
ı
elektromanyetik dalga olu
ş
mayaca
ğ
ı
garantisi yoktur. E
ğ
er bu cihaz radyo ve televizyon yay
ı
nlar
ı
n
ı
engelleyici zararl
ı
elektromanyetik dalga yayarsa (cihaz
ı
ı
p kapatarak tespit edilebilir), kullan
ı
c
ı
ya
a
ş
a
ğ
ı
daki önlemlerden birini veya birkaç
ı
n
ı
alarak sorunu gidermeye çal
ı
ş
mas
ı
önerilir:
Al
ı
c
ı
antenin yönünü ya da yerini de
ğ
i
ş
tirmek
Cihaz ile al
ı
c
ı
aras
ı
ndaki mesafeyi artt
ı
rmak
Cihaz
ı
, al
ı
c
ı
n
ı
n ba
ğ
l
ı
oldu
ğ
u prizden farkl
ı
bir prize ba
ğ
lamak
Ekranlanm
ı
ş
kablo kullan
ı
lmas
ı
, FCC Kurallar
ı
’n
ı
n 15. Bölümünün B Alt Bölümündeki
B-S
ı
n
ı
f
ı
k
ı
s
ı
tlamalar
ı
ile uyumluluk için gereklidir. Kullanma k
ı
lavuzunda aksi
belirtilmedi
ğ
i sürece cihaz üzerinde de
ğ
i
ş
iklik yapmay
ı
n. E
ğ
er bu tür de
ğ
i
ş
iklikler
yap
ı
lmas
ı
gerekiyorsa, cihaz
ı
kapatman
ı
z gerekebilir.
Sample
This manual is suitable for devices