Genius G-Shot DV53 user manual download

Languages: Romanian
Pages:72
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 72
Român
ă
-1-
Mesaj de avertisment WEEE
Simbol pentru colectare separat
ă
în
Ţă
rile Europene
Acest simbol indic
ă
faptul c
ă
acest produs trebuie colectat
separat.
Urm
ă
toarele reguli se aplic
ă
numai utilizatorilor din
ţă
rile
europene:
Acest produs este conceput pentru colectare separat
ă
la puncte de colectare adecvate. Nu îl recicla
ţ
i ca
ş
i cum
ar fi de
ş
eu menajer.
Pentru mai multe informa
ţ
ii, contacta
ţ
i vânz
ă
torul sau
autorit
ăţ
ile locale responsabile de managementul de
ş
eurilor.
FCC STATEMENT
Acest dispozitiv este în conformitate cu prevederile P
ă
r
ţ
ii 15 din Regulamentul FCC.
Func
ţ
ionarea sa este supus
ă
urm
ă
toarelor dou
ă
condi
ţ
ii:
(1).
Acest dispozitiv nu poate cauza interferen
ţ
e d
ă
un
ă
toare
ş
i
(2).
Acest dispozitiv trebuie s
ă
accepte orice interferen
ţă
primit
ă
, inclusiv interferen
ţ
e
ce pot cauza opera
ţ
iuni nedorite.
Not
ă
:
Acest echipament a fost testat
ş
i s-a stabilit c
ă
se încadreaz
ă
în limitele pentru
dispozitive digitale de Clasa B, conform cu Partea 15 din regulamentul FCC. Aceste
limite sunt concepute pentru a oferi o protec
ţ
ie rezonabil
ă
împotriva interferen
ţ
elor
d
ă
un
ă
toare la o instala
ţ
ie casnic
ă
. Acest echipament genereaz
ă
, folose
ş
te
ş
i poate
radia energie pe frecven
ţă
radio
ş
i, dac
ă
nu este instalat
ş
i folosit conform
instruc
ţ
iunilor, poate cauza interferen
ţ
e d
ă
un
ă
toare comunica
ţ
iilor radio.
Totu
ş
i, acest lucru nu garanteaz
ă
c
ă
nu vor ap
ă
rea interferen
ţ
e la o anumit
ă
instala
ţ
ie.
Dac
ă
acest echipament cauzeaz
ă
interferen
ţ
e d
ă
un
ă
toare recep
ţ
iei radio
ş
i TV, ceea
ce poate fi stabilit oprind
ş
i pornind echipamentul, utilizatorul este încurajat s
ă
încerce
s
ă
corecteze interferen
ţ
a aplicând una sau mai multe dintre urm
ă
toarele m
ă
suri:
Reorienta
ţ
i sau muta
ţ
i antena receptoare
M
ă
ri
ţ
i spa
ţ
iul dintre echipament
ş
i receptor
Conecta
ţ
i echipamentul la o priz
ă
dintr-un circuit diferit fa
ţă
de cel la care este
conectat în prezent antena.
Sample
This manual is suitable for devices