Genius DVR-HD550 user manual download

Languages: Czech
Pages:11
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 11
Č
eština
1
Výstražná zpráva WEEE
Symbol t
ř
íd
ě
ného odpadu v evropských zemích
Tento symbol ukazuje, že tento výrobek musí být t
ř
íd
ě
n samostatn
ě
.
Následující pokyny platí pouze pro uživatele v evropských zemích:
Likvidace tohoto výrobku se provádí v rámci t
ř
íd
ě
ného odpadu na p
ř
íslušném sb
ě
rném míst
ě
. Výrobek nevhazujte do b
ě
žného
komunálního odpadu.
Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány, které zodpovídají za likvidaci odpadu.
PROHLÁŠENÍ FCC
Toto za
ř
ízení vyhovuje pravidl
ů
m FCC uvedeným v
č
ásti 15. Provoz vyžaduje spln
ě
ní následujících dvou podmínek:
(1).
Toto za
ř
ízení nesmí zp
ů
sobovat škodlivé rušení, a
(2).
Toto za
ř
ízení musí p
ř
ijmout veškeré p
ř
ijaté rušení, v
č
etn
ě
rušení, které by mohlo zp
ů
sobit nežádoucí
č
innost.
Poznámka:
Toto za
ř
ízení bylo testováno podle požadavk
ů
na digitální za
ř
ízení t
ř
ídy B, jejichž limity spl
ň
uje v rámci p
ř
edpis
ů
komise FCC,
č
ást 15. Tato omezení mají
poskytnout rozumnou ochranu p
ř
ed škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Za
ř
ízení vytvá
ř
í, používá a m
ů
že vyza
ř
ovat elektromagnetické
ř
ení na rádiových frekvencích a p
ř
i zanedbání pokyn
ů
pro instalaci a používání m
ů
že zp
ů
sobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání.
V žádném p
ř
ípad
ě
však není možné zaru
č
it, že v ur
č
ité konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud toto za
ř
ízení zp
ů
sobuje škodlivé rušení rádiového
č
i
televizního p
ř
íjmu, které m
ů
že být stanoveno vypnutím a zapnutím daného za
ř
ízení, uživatel by m
ě
l zkusit toto rušení odstranit pomocí jednoho nebo více
následujících opat
ř
ení:
Zm
ěň
te polohu nebo orientaci p
ř
íjmové antény.
Zv
ě
tšete vzdálenost mezi daným za
ř
ízením a p
ř
ijíma
č
em.
P
ř
ipojte dané za
ř
ízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je zapojen p
ř
ijíma
č
.
Podle omezení t
ř
ídy B v díl
č
í
č
ásti bodu 15 p
ř
edpis
ů
komise FCC je vyžadováno použití stín
ě
ného kabelu pro p
ř
enos dat.
Není-li v této p
ř
íru
č
ce uvedeno jinak, je zakázáno toto za
ř
ízení jakkoli m
ě
nit nebo upravovat. Dopustíte-li se takových zm
ě
n nebo úprav, m
ů
že vám být
odep
ř
eno další používání za
ř
ízení.
Sample
This manual is suitable for devices