Canon EOS 30D user manual download

Languages: Slovak
Pages:23
Description:This document contains instructions on how to use Picture Style Editor software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 23
Úvod
Príprava
vzorky
Základné
okná
Predbežné
úpravy
Charakteristiky
obrázka
Ukladanie
Predvo
ľ
by
Referencie
Obsah
Softvér na tvorbu súborov Picture Style
Picture Style Editor
Ver. 1.24
Návod na používanie
Obsah tohto návodu na používanie
PSE ozna
č
uje program Picture Style Editor.
Okná použité ako príklady v tomto návode sú
prevzaté z opera
č
ného systému Windows 10.
ozna
č
uje postup výberu v ponuke.
(Príklad: ponuka [File/Súbor]
[Exit/Skon
č
i
ť
].
Hranaté zátvorky ozna
č
ujú položky, ako sú
názvy ponúk, tla
č
idiel a okien, ktoré sa
zobrazujú na obrazovke po
č
íta
č
a.
Text ohrani
č
ený symbolmi < > ozna
č
uje kláves
na klávesnici.
str. **
ozna
č
uje referen
č
nú stranu.
Kliknutím prejdete na príslušnú stranu.
: Ozna
č
uje informácie, ktoré si treba
pre
č
íta
ť
pred používaním.
: Ozna
č
uje
ď
alšie informácie, ktoré by
mohli by
ť
pre vás užito
č
né.
© CANON INC. 2020
CEL-SX9XA2R0
Prepínanie medzi stranami
Kliknite na šípky v pravom dolnom rohu
obrazovky.
: nasledujúca strana
: predchádzajúca strana
: návrat na predchádzajúcu zobrazenú
stranu
Kliknutím na nadpisy na pravej strane
obrazovky prejdete na stranu s obsahom danej
kapitoly. Na príslušnú stranu sa presuniete aj
kliknutím na položku v obsahu, ktorú si chcete
pre
č
íta
ť
.
SLOVENSKY
Sample