Canon EOS 30D user manual download

Languages: Polish
Pages:23
Description:This document contains instructions on how to use Picture Style Editor software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 23
Wprowadzenie
Przygotowanie
wzorca
Podstawowe
okna
Korekcja
wst
ę
pna
W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci
obrazu
Zapisywanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Spis tre
ś
ci
Oprogramowanie do tworzenia plików stylu obrazów
Picture Style Editor
Wer. 1.24
Instrukcja obs
ł
ugi
Zawarto
ść
instrukcji obs
ł
ugi
Skrót PSE oznacza program Picture Style
Editor.
Okna u
ż
yte w przyk
ł
adach zamieszczonych w tej
instrukcji pochodz
ą
z systemu Windows 10.
Symbol
sygnalizuje sekwencj
ę
polece
ń
wybieranych z menu.
(Przyk
ł
ad: menu [File/Plik]
[Exit/Zamknij]).
Nawiasy kwadratowe s
ł
u
żą
do oznaczania
takich elementów, jak nazwy menu, przycisków
i okien, które s
ą
wy
ś
wietlane na ekranie
komputera.
Tekst wewn
ą
trz nawiasów ostrych < > oznacza
klawisz na klawiaturze komputera.
Ci
ą
g
str. **
sygnalizuje odwo
ł
anie do strony.
Kliknij go, aby przej
ść
do odpowiedniej strony.
:
ta ikona sygnalizuje informacje, które
nale
ż
y przeczyta
ć
przed u
ż
yciem
programu.
:
ta ikona sygnalizuje dodatkowe informacje,
które mog
ą
okaza
ć
si
ę
przydatne.
© CANON INC. 2020
CEL-SX9XA2G0
Prze
łą
czanie mi
ę
dzy stronami
Klikanie strza
ł
ek w prawym dolnym rogu ekranu
umo
ż
liwia:
: przej
ś
cie do nast
ę
pnej strony
: przej
ś
cie do poprzedniej strony
:
powrót do poprzednio wy
ś
wietlonej strony
Klikni
ę
cie nag
ł
ówka po prawej stronie ekranu
umo
ż
liwia przej
ś
cie do strony z zawarto
ś
ci
ą
danego rozdzia
ł
u. Natomiast klikni
ę
cie pozycji
spisu tre
ś
ci umo
ż
liwia przej
ś
cie do strony
zawieraj
ą
cej informacje na dany temat.
POLSKI
Sample