Canon EOS 30D user manual download

Languages: Greek
Pages:23
Description:This document contains instructions on how to use Picture Style Editor software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 23
Ε°σα±²±³
´µ¶ετ¶°·ασ¸α
δε¸±·ατ¶¹
Βασ°º»
¼αµ»½¾µα
´µ¶ºαταµºτ°º³
¼µ¶σαµ·¶±³
¿αµαºτÀµ°στ°º»
ε°ºÁÂα¹
Α¼¶½³ºε¾σÀ
´µ¶τ°·³σε°¹
ΑÂαφ¶µ»
´εµ°εÃÁ·εÂα
°±²³σ´³µ¶
δ·´³±¸¹²ºα»
α¹¼εº½¾
¿τ¸À
ε³µ¶¾α»
Picture Style Editor
Έµδ
. 1.24
Ε²¼ε³¹ºδ³±
±δ·²³Á¾
Âε¹³ε¼¶´ε¾α
τ±¸
Ε²¼ε³¹³δº±¸
±δ·²³Á¾
ñ
PSE
εº¾α³
αµ¹½¾Ä´³±
τ±¸
Picture Style Editor.
Ãα
Åα¹ÆǸ¹α
ű¸
¼¹·σ³´±Å±³±Ä¾τα³
στα
Åα¹αδεº²´ατα
τ±¸
ε²¼ε³¹³δº±¸
Ź±È¹¼±¾τα³
αŶ
Ⱦα¾
¸Å±À±²³στÉ
´ε
Àε³τ±¸¹²³µ¶
σÄστ·´α
Windows 10.
ñ
σĴʱÀ±
εųσ·´αº¾ε³
τ·
δ³αδ³µασºα
εųÀ±²É»
στ±³¼εº½¾
αŶ
τ±
´ε¾±Ä
.
(
Âα¹Æδε³²´α
:
Ëε¾±Ä
[File/
Α¹¼εº±
]
[Exit/
ΈÌ±δ±»
].)
¿τ±³¼εºα
¶Å½»
τα
±¾¶´ατα
τ½¾
´ε¾±Ä
,
τ½¾
ÅÀɵτ¹½¾
/
µ±¸´Å³Á¾
µα³
τ½¾
Åα¹αÇĹ½¾
ű¸
ε´φα¾ºÍ±¾τα³
στ·¾
±Ç¶¾·
τ±¸
¸Å±À±²³στÉ
α¾α²¹Æφ±¾τα³
´Èσα
σε
α²µÄÀε»
.
ñ
µεº´ε¾±
ű¸
α¾α²¹Æφετα³
´Èσα
σε
σĴʱÀα
< >
¸Å±δ·ÀÁ¾ε³
Ⱦα
ÅÀɵτ¹±
στ±
ÅÀ·µτ¹±À¶²³±
τ±¸
¸Å±À±²³στÉ
.
Η
Ⱦδε³Ì·
σ
. **
εųσ·´αº¾ε³
τ·¾
Åα¹αű´ÅÉ
Ź±»
σεÀºδε»
´ε
σ¼ετ³Í¶´ε¾±
¸À³µ¶
.
Îƾτε
µÀ³µ
²³α
¾α
´εταÊεºτε
στ·
σ¼ετ³µÉ
σεÀºδα
.
:
Εųσ·´αº¾ε³
ÅÀ·¹±φ±¹ºε»
ű¸
Çα
ŹÈÅε³
¾α
δ³αÊÆσετε
Ź³¾
αŶ
τ·
¼¹Éσ·
.
:
Εųσ·´αº¾ε³
Ź¶σÇετε»
,
¼¹Éσ³´ε»
ÅÀ·¹±φ±¹ºε»
.
© CANON INC. 2020
CEL-SX9XA2C0
Ε¾αÀÀα²É
´εταÌÄ
σεÀºδ½¾
Îƾτε
µÀ³µ
στα
ÊÈÀ·
στ·¾
µÆτ½
δε̳Æ
ÅÀε¸¹Æ
τ·»
±Ç¶¾·»
.
:
εŶ´ε¾·
σεÀºδα
:
Ź±·²±Ä´ε¾·
σεÀºδα
:
εÅα¾αφ±¹Æ
σε
´³α
Ź±·²±Ä´ε¾·
σεÀºδα
Îƾτε
µÀ³µ
στ³»
εųµεφαÀºδε»
στ·
δε̳Æ
ÅÀε¸¹Æ
τ·»
±Ç¶¾·»
²³α
¾α
´εταÊεºτε
στ±¾
ź¾αµα
Åε¹³ε¼±´È¾½¾
α¸τÉ»
τ·»
εųµεφαÀºδα»
.
Εźσ·»
,
στ±¾
ź¾αµα
Åε¹³ε¼±´È¾½¾
´Å±¹εºτε
¾α
µÆ¾ετε
µÀ³µ
στ±
στ±³¼εº±
²³α
τ±
±Å±º±
ÇÈÀετε
¾α
ÅÀ·¹±φ±¹·Çεºτε
²³α
¾α
´εταÊεºτε
στ·
σ¼ετ³µÉ
σεÀºδα
.
ΕÄÄΗÅΙÆΑ
Sample