Canon EOS 30D user manual download

Languages: Czech
Pages:23
Description:This document contains instructions on how to use Picture Style Editor software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 23
Úvod
P
ř
íprava
ukázky
Základní
okna
P
ř
edb
ě
žné
úpravy
Vlastnosti
snímku
Uložení
P
ř
edvolby
Referen
č
informace
Obsah
Software pro vytvá
ř
ení soubor
ů
stylu Picture Style
Picture Style Editor
Verze 1.24
Návod k použití
Obsah tohoto návodu k použití
PSE je zkratka pro Picture Style Editor.
Okna použitá v p
ř
íkladech tohoto návodu
pochází ze systému Windows 10.
ozna
č
uje postup výb
ě
ru z nabídky.
(P
ř
íklad: Nabídka [File/Soubor]
[Exit/Konec].)
Hranaté závorky se používají k ozna
č
ení
položek, jako jsou nap
ř
íklad názvy nabídek,
názvy tla
č
ítek a názvy oken, které se zobrazí na
obrazovce po
č
íta
č
e.
Text uvnit
ř
lomených závorek < > ozna
č
uje
klávesu na klávesnici.
str. **
ozna
č
uje referen
č
ní stránku.
Kliknutím p
ř
ejdete na odpovídající stránku.
: Ozna
č
uje informace, které je d
ů
ležité si
p
ř
e
č
íst p
ř
ed zahájením používání.
: Ozna
č
uje další informace, které mohou
být užite
č
né.
© CANON INC. 2020
CEL-SX9XA2H0
Procházení stránek
Klikn
ě
te na šipky v pravé dolní
č
ásti obrazovky.
: další stránka
: p
ř
edchozí stránka
: návrat na d
ř
íve zobrazenou stránku
Kliknutím na záhlaví na pravé stran
ě
obrazovky
p
ř
ejdete k obsahu tohoto záhlaví. Dále m
ů
žete
kliknutím na položku v obsahu, která vás
zajímá, p
ř
ejít na odpovídající stránku.
Č

Sample