Canon EOS 30D user manual download

Languages: Slovak
Pages:152
Description:This file is an electronic guide (PDF file) of the Digital Photo Professional for Windows. It corresponds to version 3.14 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 152
1
2
3
4
5
Úvod
Obsah
v skratke
Základné
operácie
Zložitejšie
č
innosti
Rozšírené
úpravy a tla
č
obrázkov
Úprava
obrázkov
JPEG/TIFF
Register
Spracovanie
ve
Đ
kého po
č
tu
obrázkov
Referencie
Softvér na spracovanie, zobrazovanie a úpravu obrázkov RAW
Digital Photo Professional
Ver. 3.14
Návod na používanie
Obsah tohto návodu na používanie
Skratkou DPP sa ozna
č
uje program Digital
Photo Professional.
Obrazovky použité v tomto návode pri pokynoch pre
základné funkcie sú prevzaté zo systému Windows 7,
pri
č
om v niektorých
č
astiach sa používajú obrazovky
z iných verzií systému Windows.
ozna
č
uje postup výberu v ponuke.
Príklad: ponuka [File/Súbor]
[Exit/Skon
č
i
ť
].
Hranaté zátvorky ozna
č
ujú položky, ako sú
názvy ponúk, tla
č
idiel a okien, ktoré sa
zobrazujú na obrazovke po
č
íta
č
a.
Text ohrani
č
ený symbolmi < > ozna
č
uje kláves
na klávesnici.
str. **
ozna
č
uje referen
č
nú stranu.
Kliknutím prejdete na príslušnú stranu.
: Ozna
č
uje užito
č
né informácie v prípade,
ke
ď
sa vyskytne problém.
:
Ozna
č
uje praktické tipy pre používanie softvéru.
: Ozna
č
uje informácie, ktoré si treba
pre
č
íta
ť
pred používaním.
: Ozna
č
uje
ď
alšie informácie, ktoré by
mohli by
ť
pre vás užito
č
né.
© CANON INC. 2014
CEL-SV6KA2R0
Prepínanie medzi stranami
Kliknite na šípky v pravom dolnom rohu obrazovky.
: nasledujúca strana
: predchádzajúca strana
: návrat na poslednú zobrazenú stranu
Kliknutím na nadpis kapitoly na pravej strane
obrazovky sa prepnete na stranu s obsahom
danej kapitoly. Na príslušnú stranu sa
presuniete aj kliknutím na položku v obsahu,
ktorú si chcete pre
č
íta
ť
.
Pomocník a klávesové skratky
Informácie o používaní programu DPP nájdete
v položke Help (Pomocník) v ponuke
[Help/Pomocník].
V položke Help (Pomocník) v
č
asti
[Troubleshooting/Riešenie problémov]
[Shortcut Key List/Zoznam klávesových
skratiek] nájdete zoznam klávesových skratiek,
ktoré sú praktické pri rýchlom ovládaní
programu.
SLOVENSKY
Sample