Canon EOS 30D user manual download

Languages: Polish
Pages:152
Description:This file is an electronic guide (PDF file) of the Digital Photo Professional for Windows. It corresponds to version 3.14 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 152
1
2
3
4
5
Wprowadzenie
Przegl
ą
d
spisu tre
ś
ci
Czynno
ś
ci
podstawowe
Czynno
ś
ci
zaawansowane
Zaawansowana
edycja i drukowanie
obrazów
Edycja obrazów
JPEG/TIFF
Skorowidz
Przetwarzanie
du
ż
ej liczby
obrazów
Informacje
pomocnicze
Oprogramowanie do wy
Ğ
wietlania, edycji i obróbki obrazów RAW
Digital Photo Professional
wer. 3.14
Instrukcja obs
ł
ugi
Zawarto
Ğć
instrukcji obs
ł
ugi
Skrót DPP oznacza program Digital Photo Professional.
Zawarto
Ğć
ekranów w cz
ęĞ
ci Czynno
Ğ
ci
podstawowe w niniejszym podr
ę
czniku
pochodzi z systemu Windows 7. W niektórych
obszarach umieszczono ekrany ze starszych
wersji systemu Windows.
Symbol
sygnalizuje sekwencj
ę
polece
ń
wybieranych w menu.
Przyk
ł
ad: menu [File/Plik]
[Exit/Zamknij].
Nawiasy kwadratowe s
ł
u
Īą
do oznaczania takich
elementów, jak nazwy menu, przycisków i okien,
które s
ą
wy
Ğ
wietlane na ekranie komputera.
Tekst wewn
ą
trz nawiasów ostrych < > oznacza
klawisz na klawiaturze komputera.
Oznaczenie
str. **
sygnalizuje odwo
ł
anie do strony.
Kliknij go, aby przej
Ğć
do odpowiedniej strony.
:
ta ikona sygnalizuje informacje przydatne
w sytuacji wyst
ą
pienia problemu.
:
ta ikona sygnalizuje wskazówki dotycz
ą
ce
efektywnego korzystania z oprogramowania.
:
ta ikona sygnalizuje informacje, które nale
Ī
y
przeczyta
ć
przed u
Ī
yciem programu.
:
ta ikona sygnalizuje dodatkowe informacje,
które mog
ą
okaza
ć
si
ę
przydatne.
© CANON INC. 2014
CEL-SV6KA2G0
Prze
łą
czanie mi
ę
dzy stronami
Klikanie strza
ł
ek w prawym dolnym rogu ekranu
umo
Ī
liwia:
: przej
Ğ
cie do nast
ę
pnej strony
: przej
Ğ
cie do poprzedniej strony
: powrót do poprzednio wy
Ğ
wietlonej strony
Klikni
ę
cie tytu
ł
u rozdzia
ł
u po prawej stronie
ekranu umo
Ī
liwia przej
Ğ
cie do spisu tre
Ğ
ci tego
rozdzia
ł
u. Natomiast klikni
ę
cie pozycji spisu
tre
Ğ
ci umo
Ī
liwia przej
Ğ
cie do strony
zawieraj
ą
cej informacje na dany temat.
Pomoc i skróty klawiaturowe
Informacje na temat korzystania z programu
DPP mo
Ī
na znale
Ĩć
w pomocy dost
ę
pnej w
menu [Help/Pomoc].
Dost
ę
p do listy skrótów klawiszowych
przyspieszaj
ą
cych wykonywanie operacji mo
Ī
na
uzyska
ć
, wybieraj
ą
c kolejno pozycje:
[Troubleshooting/Rozwi
ą
zywanie problemów]
[Shortcut Key List/Lista skrótów klawiaturowych].
POLSKI
Sample