Canon EOS 30D user manual download

Languages: Lithuanian
Pages:152
Description:This file is an electronic guide (PDF file) of the Digital Photo Professional for Windows. It corresponds to version 3.14 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 152
1
2
3
4
5
Ʋ
vadas
Apie turin
Ƴ
glaustai
Pagrindin
ė
s
operacijos
Pažangios
operacijos
Pažangus
vaizd
ǐ
redagavimas ir
spausdinimas
JPEG / TIFF
vaizd
ǐ
redagavimas
Rodykl
ė
Didelio
skai
č
iaus RAW
vaizd
ǐ
apdorojimas
Nuorodos
RAW vaizd
ų
apdorojimo, perži
ū
ros ir redagavimo programin
ė
Ƴ
ranga
„Digital Photo Professional“
Ver. 3.14
naudotojo vadovas
Šio naudotojo vadovo turinys
DPP reiškia „Digital Photo Professional“.
Šios instrukcijos pagrindini
ų
naudojimo nurodym
ų
skyriuje daugiausia vaizduojamos operacin
ė
s
sistemos „Windows 7“ ekrano nuotraukos. Ta
č
iau
kai kur pateikiamos ir kit
ų
„Windows“ versij
ų
ekrano
nuotraukos.
nurodo meniu pasirinkimo proced
ū
r
ą
Pavyzdys: meniu [File/Failas]
[Exit/Išeiti].
Laužtiniai skliaustai naudojami elementams, pvz.,
meniu punktams, mygtuk
ų
ir lang
ų
pavadinimams,
kurie pasirodo kompiuterio ekrane, nurodyti.
Tekstas, pateikiamas tarp ženkl
ų
< >, reiškia
klaviat
ū
ros klaviš
ą
.
** p.
nurodo susijus
Ƴ
puslap
Ƴ
.
Spustel
ė
kite, kad b
ū
t
ų
pateiktas susij
ę
s puslapis.
:
žymi informacij
ą
, kuri b
ū
na naudinga
sprendžiant problemas.
:
žymi sumanaus programin
ė
s
Ƴ
rangos
naudojimo patarimus.
:
žymi informacij
ą
, kuri
ą
reikia perskaityti prieš
pradedant naudoti.
:
žymi papildom
ą
informacij
ą
, kuri gali b
ū
ti
naudinga.
© CANON INC. 2014
CELSV6KA2W0
Puslapi
ų
keitimas
Spustel
ė
kite ekrano apatiniame dešiniajame kampe
pateikiamas rodykles.
: tolesnis puslapis
: ankstesnis puslapis
: gr
Ƴ
žimas
Ƴ
pirmiau rodyt
ą
puslap
Ƴ
Kad pereitum
ė
te
Ƴ
kit
ą
skyri
ų
, spustel
ė
kite atitinkamo
skyriaus antrašt
ę
, pateikiam
ą
ekrano dešin
ė
je
pus
ė
je. Be to,
Ƴ
reikiam
ą
puslap
Ƴ
patenkama turinyje
spustel
ė
jus pageidaujam
ą
punkt
ą
.
Žinynas ir spartieji klavišai
Informacijos apie DPP naudojim
ą
rasite meniu
[Help/Žinynas].
Žinyne žr. [Troubleshooting/Trik
č
i
ų
šalinimas]
[Shortcut Key List/Spar
č
i
ų
j
ų
klaviš
ų
s
ą
rašas]:
č
ia
pateikiamas spar
č
i
ų
j
ų
klaviš
ų
s
ą
rašas, kuris yra
naudingas siekiant dirbti greitai.
LIETUVI
Ǐ
K.
Sample