Canon EOS 30D user manual download

Languages: Latvian
Pages:152
Description:This file is an electronic guide (PDF file) of the Digital Photo Professional for Windows. It corresponds to version 3.14 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 152
1
2
3
4
5
Ievads
Saturs
Ư
sum
Ɨ
Pamatdarb
Ư
bas
Izv
Ɲ
rst
Ɨ
s
darb
Ư
bas
Izv
Ɲ
rsta att
Ɲ
lu
redi
ģƝ
šana un
druk
Ɨ
šana
Att
Ɲ
lu
JPEG/TIFF
att
Ɲ
li
Alfab
Ɲ
tiskais
r
Ɨ
d
Ư
t
Ɨ
js
Liela att
Ɲ
lu
skaita
apstr
Ɨ
de
Uzzi
ņ
as
RAW att
Ɲ
lu apstr
Ɨ
des, skat
Ư
šanas un redi
ģƝ
šanas programmat
ū
ra
Digital Photo Professional
versija 3.14
Lietot
Ɨ
ja rokasgr
Ɨ
mata
Š
Ư
s lietot
Ɨ
ja rokasgr
Ɨ
matas saturs
DPP apz
Ư
m
Ɲ
Digital Photo Professional.
Šaj
Ɨ
rokasgr
Ɨ
mat
Ɨ
pamatdarb
Ư
bu nor
Ɨ
d
Ư
jumiem
izmantotie ekr
Ɨ
ni ir no oper
Ɲ
t
Ɨ
jsist
Ɲ
mas Windows 7,
bet ir ar
Ư
daži ekr
Ɨ
ni no cit
Ɨ
m Windows versij
Ɨ
m.
nor
Ɨ
da izv
Ɲ
lnes atlases sec
Ư
bu.
Piem
Ɲ
rs: Izv
Ɲ
lne [File/Fails]
[Exit/Iziet].
Ar kvadr
Ɨ
tiekav
Ɨ
m tiek apz
Ư
m
Ɲ
ti elementi – izv
Ɲ
lnes
vienumi, pogu nosaukumi un logu nosaukumi, kas
tiek att
Ɲ
loti datora ekr
Ɨ
n
Ɨ
.
Teksts iekav
Ɨ
s < > apz
Ư
m
Ɲ
tausti
Ƽ
u uz tastat
ū
ras.
**. lpp.
nor
Ɨ
da atsauces lappusi.
Klikš
ķ
iniet, lai p
Ɨ
rietu uz attiec
Ư
go lappusi.
: Apz
Ư
m
Ɲ
noder
Ư
gu inform
Ɨ
ciju probl
Ɲ
mas
gad
Ư
jum
Ɨ
.
: Apz
Ư
m
Ɲ
padomus prasm
Ư
gai programmat
ū
ras
lietošanai.
: Apz
Ư
m
Ɲ
inform
Ɨ
ciju, kas pirms lietošanas ir
j
Ɨ
izlasa.
: Apz
Ư
m
Ɲ
papildu inform
Ɨ
ciju, kas var
Ɲ
tu b
ū
t
noder
Ư
ga.
© CANON INC. 2014
CEL-SV6KA2L0
P
Ɨ
rsl
Ɲ
gšan
Ɨ
s starp lappus
Ɲ
m
Klikš
ķ
iniet bulti
Ƽ
as ekr
Ɨ
na labaj
Ɨ
apakš
Ɲ
j
Ɨ
st
ū
r
Ư
.
: n
Ɨ
kam
Ɨ
lappuse
: iepriekš
Ɲ
j
Ɨ
lappuse
: atgriezties p
Ɲ
d
Ɲ
j
Ɨ
skat
Ư
taj
Ɨ
lappus
Ɲ
Klikš
ķ
iniet uz noda
ƺ
u virsrakstiem ekr
Ɨ
na labaj
Ɨ
pus
Ɲ
, lai p
Ɨ
rsl
Ɲ
gtos uz attiec
Ư
g
Ɨ
s noda
ƺ
as satura
lappusi. L
Ư
dz
Ư
g
Ɨ
veid
Ɨ
satura r
Ɨ
d
Ư
t
Ɨ
j
Ɨ
noklikš
ķ
iniet
uz vienuma, par kuru v
Ɲ
laties uzzin
Ɨ
t vair
Ɨ
k, lai
p
Ɨ
rietu uz v
Ɲ
lamo lappusi.
Pal
Ư
dz
Ư
bas un
Ư
sce
ƺ
u tausti
Ƽ
i
Papildinform
Ɨ
ciju par DPP lietošanu skatiet izv
Ɲ
lnes
[Help/Pal
Ư
dz
Ư
ba] sada
ƺƗ
Help (Pal
Ư
dz
Ư
ba).
Ʈ
sce
ƺ
u tausti
Ƽ
u sarakstu skatiet sada
ƺƗ
[Troubleshooting/Probl
Ɲ
mu nov
Ɲ
ršana]
[Shortcut
Key List/
Ʈ
sce
ƺ
u tausti
Ƽ
u saraksts] sada
ƺƗ
Help
(Pal
Ư
dz
Ư
ba).
LATVISKI
Sample