Canon EOS 30D user manual download

Languages: Czech
Pages:152
Description:This file is an electronic guide (PDF file) of the Digital Photo Professional for Windows. It corresponds to version 3.14 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 152
1
2
3
4
5
Úvod
Stru
č
obsah
Základní
operace
Pokro
č
ilé
operace
Pokro
č
ilé
úpravy a tisk
snímk
ů
Úpravy snímk
ů
typu JPEG
a TIFF
Rejst
Ĝ
ík
Zpracování
velkého po
č
tu
snímk
ů
Odkazy
Software pro zpracování, prohlížení a úpravy snímk
ů
typu RAW
Digital Photo Professional
Verze 3.14
Návod k použití
Obsah tohoto návodu k použití
DPP je zkratka pro Digital Photo Professional.
Obrazovky použité v pokynech pro základní operace
v tomto návodu pocházejí ze systému Windows 7,
p
Ĝ
i
č
emž v n
ě
kterých
č
ástech jsou použity obrazovky
z dalších verzí systému Windows.
ozna
č
uje postup výb
ě
ru z nabídky.
P
Ĝ
íklad: Nabídka [File/Soubor]
[Exit/Konec].
Hranaté závorky se používají k ozna
č
ení položek, jako
jsou nap
Ĝ
íklad názvy nabídek, názvy tla
č
ítek a názvy
oken, které se zobrazí na obrazovce po
č
íta
č
e.
Text uvnit
Ĝ
lomených závorek < > ozna
č
uje
klávesu na klávesnici.
str. **
ozna
č
uje referen
č
ní stránku.
Kliknutím p
Ĝ
ejdete na odpovídající stránku.
: Ozna
č
uje užite
č
né informace v p
Ĝ
ípad
ě
,
že dojde k problému.
:
Ozna
č
uje tipy pro šikovné použití softwaru.
: Ozna
č
uje informace, které je d
ů
ležité si
p
Ĝ
e
č
íst p
Ĝ
ed zahájením používání.
: Ozna
č
uje další informace, které mohou
být užite
č
né.
© CANON INC. 2014
CEL-SV6KA2H0
Procházení stránek
Klikn
ě
te na šipky v pravé dolní
č
ásti obrazovky.
: další stránka
: p
Ĝ
edchozí stránka
: návrat na d
Ĝ
íve zobrazenou stránku
Kliknutím na záhlaví kapitoly na pravé stran
ě
obrazovky p
Ĝ
ejdete k obsahu této kapitoly. Dále
m
ů
žete kliknutím na položku v obsahu, která
vás zajímá, p
Ĝ
ejít na odpovídající stránku.
Nápov
ě
da a klávesové zkratky
Informace o používání programu DPP najdete
v nápov
ě
d
ě
pomocí nabídky [Help/Nápov
ě
da].
V nápov
ě
d
ě
m
ů
žete kliknutím na položky
[Troubleshooting/
Ě
ešení problém
ů
]
[Shortcut
Key List/Seznam klávesových zkratek] zobrazit
seznam klávesových zkratek, které jsou
užite
č
né pro rychlé ovládání.
Č
ESKY
Sample