Canon EOS 30D user manual download

Languages: Slovak
Pages:22
Description:This document contains instructions on how to use your product. It corresponds to version 1.20 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 22
Úvod
Príprava
vzorky
Základné
okná
Predbežné
úpravy
Charakteristiky
obrázka
Ukladanie
Predvo
ľ
by
Referencie
Obsah
Softvér na tvorbu súborov Picture Style
Picture Style Editor
Ver. 1.20
Návod na používanie
O
Obsah tohto návodu na používanie
O
PSE ozna
č
uje program Picture Style Editor.
O
Okná použité ako príklady v tomto návode sú
prevzaté z opera
č
ného systému Windows 7.
O
ozna
č
uje postup výberu v ponuke.
(Príklad: ponuka [File/Súbor]
[Exit/Skon
č
i
ť
].
O
Hranaté zátvorky ozna
č
ujú položky, ako sú
názvy ponúk, tla
č
idiel a okien, ktoré sa
zobrazujú na obrazovke po
č
íta
č
a.
O
Text ohrani
č
ený symbolmi < > ozna
č
uje kláves
na klávesnici.
O
str. **
ozna
č
uje referen
č
nú stranu.
Kliknutím prejdete na príslušnú stranu.
O
: Ozna
č
uje informácie, ktoré si treba
pre
č
íta
ť
pred používaním.
O
: Ozna
č
uje
ď
alšie informácie, ktoré by
mohli by
ť
pre vás užito
č
né.
© CANON INC. 2018
CEL-SX4CA2R0
O
Prepínanie medzi stranami
O
Kliknite na šípky v pravom dolnom rohu
obrazovky.
: nasledujúca strana
: predchádzajúca strana
: návrat na predchádzajúcu zobrazenú
stranu
O
Kliknutím na nadpisy na pravej strane
obrazovky prejdete na stranu s obsahom danej
kapitoly. Na príslušnú stranu sa presuniete aj
kliknutím na položku v obsahu, ktorú si chcete
pre
č
íta
ť
.
SLOVENSKY
Sample