Canon EOS 30D user manual download

Languages: Polish
Pages:22
Description:This document contains instructions on how to use your product. It corresponds to version 1.20 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 22
Wprowadzenie
Przygotowanie
wzorca
Podstawowe
okna
Korekcja
wst
ę
pna
W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci
obrazu
Zapisywanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Spis tre
ś
ci
Oprogramowanie do tworzenia plików stylu obrazów
Picture Style Editor
Wer. 1.20
Instrukcja obs
ł
ugi
O
Zawarto
ść
instrukcji obs
ł
ugi
O
Skrót PSE oznacza program Picture Style
Editor.
O
Okna u
ż
yte w przyk
ł
adach zamieszczonych
w tej instrukcji pochodz
ą
z systemu Windows 7.
O
Symbol
sygnalizuje sekwencj
ę
polece
ń
wybieranych z menu.
(Przyk
ł
ad: menu [File/Plik]
[Exit/Zamknij]).
O
Nawiasy kwadratowe s
ł
u
żą
do oznaczania
takich elementów, jak nazwy menu, przycisków
i okien, które s
ą
wy
ś
wietlane na ekranie
komputera.
O
Tekst wewn
ą
trz nawiasów ostrych < > oznacza
klawisz na klawiaturze komputera.
O
Ci
ą
g
str. **
sygnalizuje odwo
ł
anie do strony.
Kliknij go, aby przej
ść
do odpowiedniej strony.
O
:
ta ikona sygnalizuje informacje, które
nale
ż
y przeczyta
ć
przed u
ż
yciem
programu.
O
:
ta ikona sygnalizuje dodatkowe informacje,
które mog
ą
okaza
ć
si
ę
przydatne.
© CANON INC. 2018
CEL-SX4CA2G0
O
Prze
łą
czanie mi
ę
dzy stronami
O
Klikanie strza
ł
ek w prawym dolnym rogu ekranu
umo
ż
liwia:
: przej
ś
cie do nast
ę
pnej strony
: przej
ś
cie do poprzedniej strony
:
powrót do poprzednio wy
ś
wietlonej strony
O
Klikni
ę
cie nag
ł
ówka po prawej stronie ekranu
umo
ż
liwia przej
ś
cie do strony z zawarto
ś
ci
ą
danego rozdzia
ł
u. Natomiast klikni
ę
cie pozycji
spisu tre
ś
ci umo
ż
liwia przej
ś
cie do strony
zawieraj
ą
cej informacje na dany temat.
POLSKI
Sample