Canon EOS 30D user manual download

Languages: Czech
Pages:22
Description:This document contains instructions on how to use your product. It corresponds to version 1.20 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 22
Úvod
P
Ĝ
íprava
ukázky
Základní
okna
P
Ĝ
edb
ě
žné
úpravy
Vlastnosti
snímku
Uložení
P
Ĝ
edvolby
Referen
č
informace
Obsah
Software pro vytvá
Ĝ
ení soubor
ů
stylu Picture Style
Picture Style Editor
Verze 1.20
Návod k použití
O
Obsah tohoto návodu k použití
O
PSE je zkratka pro Picture Style Editor.
O
Okna použitá v p
Ĝ
íkladech tohoto návodu
pochází ze systému Windows 7.
O
ozna
č
uje postup výb
ě
ru z nabídky.
(P
Ĝ
íklad: Nabídka [File/Soubor]
[Exit/Konec].)
O
Hranaté závorky se používají k ozna
č
ení
položek, jako jsou nap
Ĝ
íklad názvy nabídek,
názvy tla
č
ítek a názvy oken, které se zobrazí na
obrazovce po
č
íta
č
e.
O
Text uvnit
Ĝ
lomených závorek < > ozna
č
uje
klávesu na klávesnici.
O
str. **
ozna
č
uje referen
č
ní stránku.
Kliknutím p
Ĝ
ejdete na odpovídající stránku.
O
: Ozna
č
uje informace, které je d
ů
ležité si
p
Ĝ
e
č
íst p
Ĝ
ed zahájením používání.
O
: Ozna
č
uje další informace, které mohou
být užite
č
né.
© CANON INC. 2018
CEL-SX4CA2H0
O
Procházení stránek
O
Klikn
ě
te na šipky v pravé dolní
č
ásti obrazovky.
: další stránka
: p
Ĝ
edchozí stránka
: návrat na d
Ĝ
íve zobrazenou stránku
O
Kliknutím na záhlaví na pravé stran
ě
obrazovky
p
Ĝ
ejdete k obsahu tohoto záhlaví. Dále m
ů
žete
kliknutím na položku v obsahu, která vás
zajímá, p
Ĝ
ejít na odpovídající stránku.
Č
ESKY
Sample