Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Slovak
Pages:183
Description:This document contains instructions on how to use Digital Photo Professional software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 183
3
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
1
2
4
5
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Tla
č
obrázkov
Úprava
obrázkov
6
Spracovanie
ve
ľ
kého po
č
tu
obrázkov RAW
7
Dia
ľ
kové
snímanie
10
Režim
HDR PQ
8
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
11
Ur
č
enie
predvolieb
9
Spracovanie
videozáznamov
vo formáte RAW
Softvér na spracovanie, zobrazovanie a úpravu obrázkov RAW
Digital Photo Professional
Ver. 4.12
Návod na používanie
Obsah tohto návodu na používanie
Skratkou DPP sa ozna
č
uje program Digital Photo
Professional.
Obrazovky použité v tomto návode pri pokynoch pre
základné operácie sú prevzaté zo systému Windows 8.1/10
ozna
č
uje postup výberu v ponuke.
Hranaté zátvorky ozna
č
ujú položky, ako sú názvy ponúk,
tla
č
idiel a okien, ktoré sa zobrazujú na obrazovke po
č
íta
č
a.
Text ohrani
č
ený symbolmi < > ozna
č
uje kláves na
klávesnici.
str. **
ozna
č
uje referen
č
nú stranu.
Kliknutím prejdete na príslušnú stranu.
ozna
č
uje funkciu ur
č
enú pre pokro
č
ilých
používate
ľ
ov, ktorí majú skúsenosti s prácou so softvérom
na spracovanie obrázkov.
:
Ozna
č
uje užito
č
né informácie v prípade, ke
ď
sa
vyskytne problém.
Rozšírené
© CANON INC. 2019
CEL-SX9EA2R0
:
Ozna
č
uje praktické tipy na používanie softvéru.
:
Ozna
č
uje informácie, ktoré si treba pre
č
íta
ť
pred
používaním.
:
Ozna
č
uje
ď
alšie informácie, ktoré by mohli by
ť
pre vás užito
č
né.
Prepínanie medzi stranami
Kliknite na šípky v pravom dolnom rohu obrazovky.
: nasledujúca strana
: predchádzajúca strana
: návrat na predchádzajúcu zobrazenú stranu
Kliknutím na nadpis kapitoly na pravej strane obrazovky
sa prepnete na stranu s obsahom danej kapitoly.
Na príslušnú stranu sa presuniete aj kliknutím na
položku v obsahu, ktorú si chcete pre
č
íta
ť
.
SLOVENSKY
Sample