Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Polish
Pages:183
Description:This document contains instructions on how to use Digital Photo Professional software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 183
3
Sortowanie
obrazów
1
2
4
5
Pobieranie
obrazów
Wy
ś
wietlanie
obrazów
Drukowanie
obrazów
Edycja
obrazów
6
Przetwarzanie
du
ż
ych ilo
ś
ci
obrazów RAW
7
Zdalne
fotografowanie
10
Tryb
HDR PQ
8
Odtwarzanie
filmów
i zapisywanie zdj
ęć
11
Okre
ś
lanie
preferencji
9
Obs
ł
uga
filmów RAW
Oprogramowanie do wy
ś
wietlania, edycji i obróbki obrazów RAW
Digital Photo Professional
wer. 4.12
Instrukcja obs
ł
ugi
Zawarto
ść
instrukcji obs
ł
ugi
Skrót DPP oznacza program Digital Photo
Professional.
Ekrany u
ż
yte w opisach czynno
ś
ci
podstawowych zawartych w tej instrukcji
pochodz
ą
z systemu Windows 8.1/10.
Symbol
sygnalizuje sekwencj
ę
polece
ń
wybieranych w menu.
Nawiasy kwadratowe s
ł
u
żą
do oznaczania
takich elementów, jak nazwy menu, przycisków
i okien, które s
ą
wy
ś
wietlane na ekranie
komputera.
Tekst wewn
ą
trz nawiasów ostrych < > oznacza
klawisz na klawiaturze komputera.
Oznaczenie
str. **
sygnalizuje odwo
ł
anie do
strony.
Kliknij go, aby przej
ść
do odpowiedniej strony.
Oznaczenie funkcji dla zaawansowanych
u
ż
ytkowników, którzy maj
ą
do
ś
wiadczenie
w obs
ł
udze oprogramowania do obróbki obrazu.
:
ta ikona sygnalizuje informacje przydatne
w sytuacji wyst
ą
pienia problemu.
Dla zaawansowanych
© CANON INC. 2019
CEL-SX9EA2G0
:
ta ikona sygnalizuje wskazówki dotycz
ą
ce
efektywnego korzystania
z oprogramowania.
:
ta ikona sygnalizuje informacje,
które nale
ż
y przeczyta
ć
przed u
ż
yciem
programu.
:
ta ikona sygnalizuje dodatkowe
informacje, które mog
ą
okaza
ć
si
ę
przydatne.
Prze
łą
czanie mi
ę
dzy stronami
Klikanie strza
ł
ek w prawym dolnym rogu ekranu
umo
ż
liwia:
: przej
ś
cie do nast
ę
pnej strony
: przej
ś
cie do poprzedniej strony
: powrót do poprzednio wy
ś
wietlonej strony
Klikni
ę
cie tytu
ł
u rozdzia
ł
u po prawej stronie
ekranu umo
ż
liwia przej
ś
cie do spisu tre
ś
ci tego
rozdzia
ł
u. Natomiast klikni
ę
cie pozycji spisu
tre
ś
ci umo
ż
liwia przej
ś
cie do strony
zawieraj
ą
cej informacje na dany temat.
POLSKI
Sample